ΕΡΤ

Οι προθεσμίες για τις συγκεντρωτικές

Από 1ης Δεκεμβρίου αρχίζουν να εκπνέουν οι πρώτες προθεσμίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών-προμηθευτών από 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
Συγκεκριμένα, μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2008 υποχρεούνται να έχουν υποβάλει τις συγκεντρωτικές οι φορολογούμενοι με ΑΦΜ που λήγει στα ψηφία 1, 2 και 3.
έως 8 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν υποβάλει τις συγκεντρωτικές όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5 και 6,
έως τις 15 Δεκεμβρίου οι έχοντες ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8 και 9 και
έως τις 22 Δεκεμβρίου όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγουν σε 0.
Η υποβολή των καταστάσεων πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω των διευθύνσεων www.gsis.gr και www.taxisnet.gr, με την επιλογή της ένδειξης «ΚΒΣ» (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων).

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τα ληξιπρόθεσμα.

Παράταση έως την 29η Δεκεμβρίου 2008 για έδωσε το Υ.Οικονομικών για την την υπαγωγή 1.000.000 ληξιπρόθεσμων οφειλετών στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για αποπληρωμή των χρεών με ευνοϊκούς όρους.

Με την ΠΟΛ.1055/2008 δινεται παράταση μέχρι την 29 Δεκεμβρίου 2008 για την προθεσμία υποβολής της αίτησης, που λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2008, για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών των άρθρων 23-26 του νόμου 3697/2008 και καταβολής της πρώτης δόσης αυτής ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής. H δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Σχετική απόφαση

ΠΟΛ.1155/20.11.2008 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/25-09-2008)
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2008
Αριθ.Πρωτ.1114992/8175-20/0016
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Να σταλεί και με e-mail
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ : 1155
Τμήμα Α
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Tηλέφωνο : 210 3635963 -3635480
FAX : 210 3635077ΘEMA: Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 94/25-09-2008)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194 / 25-09-08), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, να ρυθμίζει, με αποφάσεις του, τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των άρθρων 23 έως 26 του ανωτέρω νόμου.

2. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων ζητά παράταση για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή.

3. Την αρ. 42362/Υ252/28.09.2007 (ΦΕΚ Β 1948/ 03-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι την 29 Δεκεμβρίου 2008 την προθεσμία υποβολής της αίτησης, που λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2008, για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών των άρθρων 23-26 του νόμου 3697/2008 και καταβολής της πρώτης δόσης αυτής ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής. H δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Μέχρι 250 ευρώ το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Κτηματολογίου


Το ύψος των προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Κτηματολογίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 50 έως 250 ευρώ με έκπτωση 50% για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2008.

Αναλυτικά:
* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 120 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 150 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής και 250 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής.
* πρόστιμο 100 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 250 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 50 ευρώ για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) εντός αστικής περιοχής.
* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, πρόστιμο 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, πρόστιμο 200 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή.
* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.
«Εκπτώσεις» μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου
Πάντως, όσοι σπεύσουν μετά τις 21 Νοεμβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία, αλλά μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρώνουν το 50% του προστίμου που τους αναλογεί.
Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:
* Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης.
* Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.
* Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των ΟΤΑ επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

18/11/2008
Πηγή: www.in.gr

Περαίωση τεχνικών επιχειρήσεων με πολλές δραστηριότητες

Οι δηλώσεις των επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση τεχνικών επιχειρήσεων εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν 3296/04, περί αυτοελέγχου, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων. Όταν παράλληλα ασκείται δραστηριότητα πώληση αγαθών, τότε η υπόθεση υπάγεται στη διαδικασία του αυτοελέγχου μόνο για την εμπορική δραστηριότητα πώλησης αγαθών, με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ.
Οι τεχνικές επιχειρήσεις υπάγονται στην περαίωση του νόμου 3259/04. Αντίθετα, όπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1130/08, από την περαίωση των διατάξεων των άρθρων 1-11 του νόμου 3259/04, όπως ισχύει με το άρθρο 28 του Ν 3697/08, εξαιρούνται οι χρήσεις για τις οποίες έγινε χρήση των διατάξεων του Ν 3296/04 (αυτοελέγχου) και δεν υφίσταται κάποιος από τους λοιπούς λόγους υπαγωγής στην περαίωση του νόμου 3259/04 όπως αυτοί αναλύονται στο άρθρο 3 της εγκυκλίου. Αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου 3296/04, πρόκειται για υποθέσεις που έγινε χρήση των διατάξεων του νόμου αυτού, αλλά η υπόθεση:
•παραμένει εκκρεμείς (π.χ. λόγω μη υποβολής δήλωσης σε μία φορολογία).
•έχει επιλεγεί ως δείγμα για έλεγχο σύμφωνα με την ΠΟΛ 1130/07.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1130/08, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με πολλές δραστηριότητες από τις οποίες κάποιες υπάγονται στην περαίωση και κάποιες δεν υπάγονται, ως δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα θα λαμβάνονται τα έσοδα από τις δραστηριότητες που υπάγονται. Ως εκ΄ τούτου για τις τεχνικές επιχειρήσεις με δευτερεύουσα δραστηριότητα πώλησης αγαθών, η περαίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-11 του νόμου 3259/04, ενεργείται για τη δραστηριότητα εκτέλεσης τεχνικών έργων, εφόσον η δευτερεύουσα θεωρείται περαιωμένη σύμφωνα με το νόμο 3296/04.

Αριθμ. Πρωτ.: 131/17.11.2008 Καθορισμός ύψους προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2008

Αριθμ. Πρωτ.: 131
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Καθορισμός ύψους προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο

Έχοντας υπόψη:
1. Τη νομοθεσία περί κτηματογραφήσεως και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφο 8 του ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί (τελευταία με τον ν. 3481/2006) και ισχύει.
2. Τη με αριθμό 9400/1.3.2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ/429/Β΄/28.3.2007) με την οποία κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση 107 περιοχές της χώρας.

3. Τις αποφάσεις του ΟΚΧΕ, με τις οποίες καθορίσθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο, όπως αυτή παρατάθηκε για τους κατοίκους ημεδαπής Αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζεται το ύψος του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 παρ.8 του ν. 2308/1995. όπως ο νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει (τελευταία με τον ν. 3481/2006) προστίμου, ως εξής:

α) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 120 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 150 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 250 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής

β) σε 100 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, σε 250 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, σε 50 ευρώ για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) εντός αστικής περιοχής

γ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, σε 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, σε 200 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή

δ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.

ΙΙ. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2008 τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται κατά το ήμισυ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995, με εξαίρεση τις δηλώσεις ιδιοκτησίας για τους βοηθητικούς χώρους, για τις οποίες δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2008.

ΙΙΙ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:
Α) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης».

Β) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.

Γ) Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των Ο.Τ.Α. επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΟΛ.1145/4.11.2008

ΠΟΛ.1145/4.11.2008 Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών – τροποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ. : 1110473/911/0013
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση:

Τηλέφωνο:
Email: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
2103375890
kefalaio-b1@ky.ypoik.gr

ΠΟΛ: 1145


ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών - τροποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων»

Σε εφαρμογή των άρθρων 5-19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/2008), σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, αναφορικά με το θέμα, και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, για την καταχώρηση των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του τέλους, την επίδοση των προσκλήσεων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του τέλους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων των άρθρων 61 έως και 76, 82 85, 107, 108, 112, 113 & 115 του ν. 2238/1994, «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», εκτός από τις περιπτώσεις που από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ορίζεται διαφορετικά.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12, ορίζονται τα υπόχρεα σε δήλωση νομικά πρόσωπα καθώς και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτή και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής δήλωσης για την οποία επιβάλλεται ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 πρόσθετος φόρος. Αρχική δήλωση για ακίνητα που έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου η οποία επιδίδεται μετά την καταχώριση του στα τηρούμενα από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα (τελευταία παράγραφος της 1ης περίπτωσης του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.).

Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα, θα καταβάλλονται με την υποβολή της οι ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία αυτή δόσεις. Το ποσό του πρόσθετου φόρου καταβάλλεται ολόκληρο με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή, επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για το Ε.Τ.ΑΚ., συμπληρωματική θεωρείται η δήλωση με την οποία προστίθεται φορολογητέα ύλη, καθώς και δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την αρχική και δεν εντάσσονται στην κατηγορία των ανακλητικών δηλώσεων.


Στην κατηγορία εντάσσονται:
- Η προσθήκη ακινήτου που δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική δήλωση του υποχρέου. Συμπληρωματική θεωρείται η δήλωση ακόμη και αν το ακίνητο το οποίο προστίθεται απαλλάσσεται από το ενιαίο τέλος.
- Η τροποποίηση στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί, βάσει των οποίων επέρχεται αύξηση της αξίας του ακινήτου, ανεξάρτητα αν αυτή είναι φορολογητέα ή απαλλασσόμενη.
- Η αύξηση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που οφείλεται σε λάθος συντελεστή εκκίνησης ή χρησιμοποίηση λάθος συντελεστών αυξομείωσης ή λάθος πολλαπλασιαστικό στη συμπλήρωση του φύλλου υπολογισμού.
- Η λανθασμένη μεταφορά διαφορετικών αριθμητικών αποτελεσμάτων στην πρώτη (εξωτερική) σελίδα της δήλωσης από εκείνα που προκύπτουν από το εσωτερικό του εντύπου.
- Η επιλογή διαφορετικού φορολογικού συντελεστή επιβολής του ενιαίου τέλους -σύμφωνα με το κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 11 του ν. 3634/2008- από τον προσήκοντα.

Η συμπληρωματική δήλωση επιδίδεται μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2238/1994. Συμπληρωματική δήλωση για ακίνητα που έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου η οποία επιδίδεται μετά την καταχώριση του στα τηρούμενα από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα (τελευταία παράγραφος της 1ης περίπτωσης του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.).


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δηλώσεις Ε.Τ.ΑΚ. που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, εκκαθαρίζονται άμεσα με την υποβολή τους, και εφόσον προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή, αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα, θα καταβάλλονται με την υποβολή της οι ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία αυτή δόσεις. Το ποσό του πρόσθετου φόρου καταβάλλεται ολόκληρο με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή, επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση προκύπτει ποσό τέλους για επιστροφή, το τυχόν επιπλέον τέλος θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί, όμως, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει για λόγους συγγνωστής πλάνης φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Ανακλητική για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, θεωρείται η δήλωση με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη. Ως φορολογητέα ύλη νοείται η αξία που προκύπτει για το αντικείμενο του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3634/2008. Συνεπώς, κάθε δήλωση που ανακαλεί φορολογητέα αξία θεωρείται ανακλητική. Η δήλωση ανακαλείται με υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο έτος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Ανάκληση δήλωσης με σκοπό την ανατροπή οριστικής και αμετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη.

Ως οικείο έτος για την ανάκληση δήλωσης νοείται το έτος στο οποίο δημιουργείται η φορολογική υποχρέωση.

Επίσης, όταν λόγω έκδοσης γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. υποβάλλεται ανακλητική δήλωση και επειδή η έκδοση αυτή αποτελεί επιγενόμενο λόγο, ως οικείο έτος νοείται το έτος της έκδοσης της γνωμοδότησης. Το αυτό ισχύει και για υποβολή ανακλητικής δήλωσης λόγω έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (439/2003 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή απΆ τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών).

Το Σ.τ.Ε. με την 2941/2000 απόφασή του, ερμηνεύοντας την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., έκρινε ότι αυτή ρυθμίζει μόνο την περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης λόγω πραγματικής και όχι νομικής πλάνης. H ανάκληση της δήλωσης λόγω νομικής πλάνης μπορεί να ασκηθεί είτε ενώπιον της φορολογικής αρχής είτε ευθέως με προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
- Αφαίρεση ακινήτου που συμπεριλήφθηκε στην αρχική δήλωση του υποχρέου. Ανακλητική θεωρείται η δήλωση ακόμη και αν το ακίνητο το οποίο αφαιρείται απαλλάσσεται από το ενιαίο τέλος.
- Τροποποίηση στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί, βάσει των οποίων επέρχεται μείωση της αξίας του ακινήτου, ανεξάρτητα αν αυτή είναι φορολογητέα ή απαλλασσόμενη.
- Μείωση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που οφείλεται σε λάθος συντελεστή εκκίνησης ή χρησιμοποίηση λάθος συντελεστών αυξομείωσης ή λάθος πολλαπλασιαστικό στη συμπλήρωση του φύλλου υπολογισμού της αξίας.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ανακλητική δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. πρέπει να συνοδεύεται από εκείνα τα παραστατικά που δικαιολογούν τη συγγνωστή πλάνη του υποχρέου και τη μείωση της φορολογητέας ύλης και τα οποία, εφόσον γίνουν δεκτά από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., θα εκκαθαρισθεί και το τυχόν επιπλέον τέλος θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί κατά περίπτωση. Σε περίπτωση μη αποδοχής των λόγων που επικαλείται ο υπόχρεος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., τότε ο τελευταίος υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο με απόδειξη, ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει προσφεύγοντας μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες από άρθρο 66 του ν. 2717/99, ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου έτους, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο με απόδειξη ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει μέσα στην κατά τα ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία κατά της γνωστοποίησης ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία.

Επισημαίνεται ότι μια δήλωση μπορεί σε κάποιες επιμέρους γραμμές–εμπράγματα δικαιώματα να είναι συμπληρωματική, ενώ σε κάποιες άλλες να είναι ανακλητική. Στην περίπτωση αυτή, στην πρώτη σελίδα της δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ., θα πρέπει να είναι διαγραμμισμένα και τα δυο τετραγωνίδια (συμπληρωματική και ανακλητική δήλωση).

Ο τρόπος χειρισμού δηλώσεων τέτοιου τύπου είναι κατ' αρχήν η εξέταση των γραμμών, όπου γίνεται ανάκληση φορολογητέας ύλης, και εφόσον οι λόγοι της ανάκλησης γίνουν δεκτοί, οι τροποποιηθείσες αξίες θα συνυπολογιστούν κατά τη νέα εκκαθάριση της δήλωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, οι μόνες αλλαγές που θα γίνουν δεκτές θα είναι εκείνες που αφορούν στη συμπλήρωση φορολογητέας ύλης ή περιγραφικών στοιχείων ακινήτων.

Παράδειγμα:
Βιομηχανική Α.Ε. έχει στην κατοχή της ένα εργοστάσιο που ιδοχρησιμοποιεί και τρία διαμερίσματα τα οποία μισθώνει. Στην δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. που υπέβαλε για το έτος 2008, δήλωσε για το πρώτο διαμέρισμα αξία 400.000,00 ευρώ και για το τρίτο αξία 200.000.00 ευρώ.

Το έτος 2009 υποβάλλει συμπληρωματική - ανακλητική δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. για το έτος 2008 με την οποία ανακαλεί την αξία του πρώτου διαμερίσματος από 400.000,00 σε 280.000,00 ευρώ και συμπληρώνει την αξία του τρίτου διαμερίσματος από 200.000,00 σε 400.000,00 ευρώ. Η Δ.Ο.Υ., αφού ελέγξει την δήλωση, θα την εκκαθαρίσει αλλάζοντας την αξία του τρίτου διαμερίσματος σε 400.000,00 ευρώ ενώ δεν θα μεταβάλλει την υπόλοιπη δήλωση. Για την μείωση της αξίας του πρώτου διαμερίσματος θα απαντήσει με επίδοση στον φορολογούμενο ότι δεν την έλαβε υπόψη της γιατί παρήλθε το οικείο έτος και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο θα αποφανθεί επί της ουσίας.

Τόσο οι συμπληρωματικές-τροποποιητικές, όσο και οι ανακλητικές δηλώσεις που υποβάλλονται, εκκαθαρίζονται από το υποσύστημα TAXIS-Ε.Τ.ΑΚ. μηχανογραφικά από τη Δ.Ο.Υ., ως τροποποιητικές δηλώσεις. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι συμπληρωματικές δηλώσεις εκκαθαρίζονται με την υποβολή τους και καταβάλλεται ο αναλογών φόρος, ενώ για τις ανακλητικές απαιτείται έλεγχος και αποδοχή των αιτιάσεων των υποχρέων από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πριν την εκκαθάρισή τους.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει αμφιβολίες αναφορικά με την υποχρέωση επίδοσης δήλωσης για ορισμένα στοιχεία της φορολογητέας ύλης ή σε ποιους φορολογικούς συντελεστές υπάγεται, έχει το δικαίωμα να υποβάλει δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική και αόριστη επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται αναστολή της βεβαίωσης και είσπραξης του αμφισβητούμενου τέλους.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εντός τριών μηνών υποχρεούται είτε να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό για το οποίο έγινε επιφύλαξη είτε να απορρίψει την επιφύλαξη και να γνωστοποιήσει αυτό με απόδειξη στο φορολογούμενο (περίπτωση 5 άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε.).

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3634/08, με την οποία ορίζεται ότι κάθε νομικό πρόσωπο που έχει ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση ενιαίου τέλους ακινήτων. Όμως, με την 1042151/396/0013/ ΠΟΛ.1075/10.4.2008 εγκύκλιο, ορίστηκε ότι από το σύνολο των νομικών προσώπων, μόνο το Ελληνικό Δημόσιο, οι ΟΤΑ και οι γνωστές θρησκείες, δεν απαιτείται να αναγράφουν τα απαλλασσόμενα ακίνητά τους στη δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. που ούτως ή άλλως υποχρεούνται να υποβάλλουν. Επομένως, αν κάποιο από τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα έχει μόνο απαλλασσόμενα ακίνητα, υποχρεούται στην υποβολή μηδενικής δήλωσης, η οποία καταχωρείται στο οικείο βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Γενναία μείωση επιτοκίων

Να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Fed και να μειώσουν τα επιτόκιά τους τουλάχιστον κατά 0,5%, περιμένουν από τις δύο μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες της Ευρώπης σήμερα οι επενδυτές, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας θα ανακοινώσουν το μεσημέρι τις αποφάσεις τους για την πορεία της νομισματικής και αν η πλειοψηφία των αναλυτών έχει δίκιο, τότε θα μειώσουν τα βασικά τους επιτόκια στο 3,25% και 4% αντίστοιχα.

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που εκτιμούν ότι η μείωση ίσως είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν την αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές. Εξάλλου αυτή την εβδομάδα η Κομισιόν προέβλεψε αναιμική ανάπτυξη – μόλις 0,1% - για την Ευρωζώνη του χρόνου (με αρκετές χώρες να εισέρχονται σε ύφεση) υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για την ευρύτερη οικονομία. Το γεγονός ότι μία απʼ τις χώρες που προβλέπεται να εισέλθει σε ύφεση είναι η Βρετανία (ήδη το ΑΕΠ γʼ τριμήνου μειώθηκε 0,5%) κάνει τους αναλυτές της HSBC και της Citigroup να θεωρούν πιθανή ακόμα και μείωση επιτοκίου 1% σήμερα απʼ την Τράπεζα της Αγγλίας.

«Αν και η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ʽκόψειʼ πάνω από 50 μονάδες βάσης το επιτόκιο, η οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση είναι ασυνήθιστα ισχυρή», γράφει στην εβδομαδιαία έκθεση του ο Michael Saunders της Citigroup

Οι εικασίες για μία τέτοια εξέλιξη εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα μετά την κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας να μειώσει κατά 0,75% τα επιτόκια της, περισσότερο απʼ ότι αναμενόταν.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες ανά τον κόσμο προσπαθούν με μειώσεις επιτοκίων και ενέσεις ρευστότητας στο χρηματοοικονομικό σύστημα, να ενισχύσουν τις οικονομίες και να «ξεπαγώσουν» την αγορά χρήματος. Την προηγούμενη Τετάρτη η Federal Reserve αποφάσισε να μειώσει το βασικό της επιτόκιο στο 1%, που αποτελεί και το χαμηλότερο επίπεδο από το 2004. Μάλιστα ο Μπεν Μπερνάνκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για άλλες μειώσεις, πολλαπλασιάζοντας τις εκτιμήσεις για μηδενικά επιτόκια του χρόνου. Η HSBC πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 2009. Επίσης θεωρεί ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα η ΕΚΤ θα έχει μειώσει τα επιτόκια στο 2,5% και η Τράπεζα της Αγγλίας στο 2%.

Πηγή Ισοτιμία

Πληθωρισμός: Υποχώρησε κάτω από 4% τον Οκτώβριο

Το φράγμα του 4%, προς τα κάτω όμως, φαίνεται να έσπασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, λόγω κυρίως της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων. Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΟ, Γ. Αλογοσκούφη, είναι πιθανό ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου να υποχώρησε κάτω από το 4%.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008 07:00

7ο Συνέδριο από τον ΣΟΕΛ με θέμα "Ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Εποπτικών αρχών σε περιόδους οικονομικών κρίσεων"

Το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ [Σ.Ο.Ε.Λ.] διοργανώνει το 7ο Συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Εποπτικών Αρχών σε περιόδους οικονομικών κρίσεων».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008, στο «Κτήμα Πεντελικόν» στην Βαρυμπόμπη [από ώρα 10.00-12.00 και από ώρα 12.00-14.00 θα ακολουθήσουν οι Απονομές των Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος στους νέους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και των Μεταπτυχιακών Επαγγελματικών Τίτλων Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών].

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή ιδεών για το ρόλο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των Εποπτικών Αρχών στη δύσκολη αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στο Συνέδριο έχουν κληθεί και θα παρευρεθούν ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου, προσωπικότητες του ελεγκτικού θεσμού και του επιχειρηματικού κόσμου .

Κύριοι ομιλητές θα είναι ο Πρόεδρος του PUBLIC INTEREST OVERSIGHT BOARD (PIOB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών IFAC Καθηγητής κ. Σταύρος Θωμαδάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) κ. Παναγιώτης (Τάκης) Ζαφειρόπουλος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Γιάγκος Χαραλάμπους.

Στο τέλος του συνεδρίου θα παρατεθεί δεξίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Γιώργος Σαμοθράκης – Αντιπρόεδρος Σ.Ο.Ε.Λ.
τηλ.: 210-2816281
κιν: 6932-755055
e-mail: gsamothrakis@auditabacus.gr
ή
Μαριάννα Γριμανέλη – Προϊσταμένη Γραμματείας Σ.Ο.Ε.Λ.
τηλ: 210-38.91.400
κιν: 6974-660704
marianna.grimaneli@soel.gr


6/11/2008
Πηγή: ΣΟΕΛ

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ με ν/σ του υπ. Ανάπτυξης


Mείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών υπόσχεται το σχέδιο νόμου για την «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του Νόμου 3190/55 περί ΕΠΕ και 2190/20 περί Α.Ε.», που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας στη χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ειδικότερα ο κ. Φώλιας τόνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο απλοποιούνται σημαντικά οι διαδικασίες σύστασης ΕΠΕ, σε πλήρη αντιστοιχία και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές επιταγές στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Τρεις άξονες

Ειδικότερα όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου κινείται σε τρεις άξονες:

? Καθιερώνεται ταχύτατη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, σε ένα μόνο σημείο υποδοχής (one stop shop), στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, συγκεντρώνοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύστασης σε έναν φορέα, σύμφωνα με την αρχή: ένα σημείο, μια υπογραφή.

? Μειώνονται δραστικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καταργώντας περιττές ενέργειες, εξορθολογίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τη διαδικασία σύστασης των εταιριών

? Ελαχιστοποιείται το κόστος και διαμορφώνεται ένα ασφαλές πλαίσιο δημοσιότητας και ελέγχου.

Καινοτομίες

Σημαντικά καινοτόμα στοιχεία του νομοσχεδίου είναι:

? Μοντέλο one stop shop για την ίδρυση εταιρίας (ΓΕΜΗ).

? Κατάρτιση εταιρικής σύμβασης με προτυποποιημένο συμφωνητικό (θα υπάρχει ηλεκτρονικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και σχετική επεξεργασία του θα γίνει σε συνεργασία με τον συμβολαιογραφικό σύλλογο). Το συμβολαιογραφικό έγγραφο διατηρείται, με την πρόβλεψη ύπαρξης συμβολαιογράφου σε ΓΕΜΗ και μείωση του κόστους της παροχής υπηρεσίας.

? Κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο.

? Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

? Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Πρόνοιας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

? Πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη.

? Ηλεκτρονική δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού και συνεπώς κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Επίσης εκκρεμεί η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων όπως π.χ. η διασύνδεση μεταξύ αρμόδιων φορέων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών στο μοναδικό σημείο υποδοχής (one stop shop).

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, όπως τόνισε ο υπουργός και μια σημαντική τροποποίηση που αφορά στη διαδικασία σύστασης Α.Ε. η οποία σήμερα περιλαμβάνει και τις νομαρχίες (υποβολή καταστατικού), όπου εάν το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, το καταστατικό καταχωρείται στο ΜΑΕ αυθημερόν μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης (εξαιρούνται οι εταιρίες της παρ. 8 του άρθρου 7β Ν 2190/1920 και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες). Eάν, δε το μετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, τότε έχουμε έλεγχο νομιμότητας από τη νομαρχία, δηλαδή έκδοση απόφασης από τη νομαρχία περί παροχής άδειας σύστασης της Α.Ε. και έγκρισης του καταστατικού της - καταχώριση στο ΜΑΕ.

Με το νέο νομοσχέδιο η καταχώριση θα γίνεται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του επιμελητηρίου. Η διαβίβαση των εγγράφων θα γίνεται αυθημερόν και με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση διοικητικών πράξεων και άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


6/11/2008
Πηγή: www.express.gr

Απογραφή των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2009


Αρχίζει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου πανελλαδικά η κατ’ αλφαβητική σειρά απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που θα συμμετάσχουν στο νέο , ετήσιο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2009. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση πανελλαδικά 630.000 δελτίων κοινωνικού τουρισμού, αξίας 68.000.000€, χωρίς όρια εισοδήματος για τους δικαιούχους.

Συμμετέχουν περίπου 2000 τουριστικά καταλύματα:
α) Ξενοδοχεία και Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων από 5 αστέρων μέχρι και 1 αστεριού
β) Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα – δωμάτια από 4 κλειδιών μέχρι και 2 κλειδιών
γ) Παραδοσιακά καταλύματα α’ και β’ τάξης
δ) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες – επαύλεις
ε) Κάμπινγκ, ανεξαρτήτως κατηγορίας και μόνο με παροχή ημιδιατροφής.

Ο κοινωνικός τουρίστας έχει τη δυνατότητα πρωινού , γεύματος , 7 διανυκτερεύσεων ,με ημερήσια οικονομική συμμετοχή ανάλογα τις παρεχόμενες υπηρεσίες , την κατηγορία του καταλύματος και τη χρονική περίοδο συμμετοχής του.
Σε περίπτωση απογραφής μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων θα υπάρξει κλήρωση.
Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος είναι μέχρι 08 /01/2010.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας κ Δημήτριος Τζίφας καλεί από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου πανελλαδικά τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να απογραφούν τις ώρες 8:00-17:00 :
Στην Αττική από τα γραφεία διανομής του ΟΕΕ
 Αθήνας : Αγ. Μάρκου 11
 >> : Πατησίων 125
 Πειραιά : Ομ. Σκυλίτση 19
 Περιστερίου : Θίσβης 7
 Ταύρου : Τιμ . Ευγενικού 5
 Ν. Ιωνίας :28ης Οκτωβρίου 42 & Αγ. Κωνσταντίνου
 Αργυρούπολης: Αργυρουπόλεως 94-96
 Χολαργού : Αγαμέμνονος 22
 Αιγάλεω: Πλαστήρα 105 & Κολοκοτρώνη 10
 Ελευσίνας : Χαριλάου 30
 το Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας Κερατσινίου , Ήρας 2
και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, Μ. Μητροπούλου 49-51
 Στη Θεσσαλονίκη :
 στο Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας (κεντρικό) Κ. Κρυστάλη 2 πλατεία
Αντιγονιδών
 στο Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας Πυλαίας , Λαζάρου Τσάμη 94, έναντι Αγίου
Χριστοφόρου
 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης , Αριστοτέλους 32
και στην υπόλοιπη Ελλάδα στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία και Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμου Εργατικής Εστίας , με αλφαβητική σειρά ως εξής :
Οι με επώνυμο από:

Α ΔΕΥΤΕΡΑ 03/11/2008
ΤΡΙΤΗ 04/11/2008
Β ΤΕΤΑΡΤΗ 05/11/2008
Γ ΠΕΜΠΤΗ 06/11/2008
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/11/2008
Δ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11/2008
Ε, Ζ ΤΡΙΤΗ 11/11/2008
Η θ , Ι ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11/2008
Κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11/2008
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/11/2008
ΤΡΙΤΗ 18/11/2008
Λ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11/2008
ΠΕΜΠΤΗ 20/11/2008
Μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11/2008
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/2008
ΤΡΙΤΗ 25/11/2008
Ν ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2008
ΠΕΜΠΤΗ 27/11/2008
Ξ , O ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/2008
Π ΔΕΥΤΕΡΑ 01/12/2008
ΤΡΙΤΗ 02/12/2008
ΤΕΤΑΡΤΗ 03/12/2008
Ρ ΠΕΜΠΤΗ 04/12/2008
Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/12/2008
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/12/2008
ΤΡΙΤΗ 09/12/2008
Τ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2008
ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2008
Υ, Φ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2008
Χ, Ψ, Ω ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2008
ΤΡΙΤΗ 16/12/2008
Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τα δελτία τους από τα γραφεία όπου θα απογραφούν, με εξαίρεση τους δικαιούχους που θα απογραφούν στο ΚΕΝΕ Κερατσινίου , οι οποίοι θα παραλάβουν τα δελτία τους από το γραφείο διανομής του ΟΕΕ στον Πειραιά , Ομ. Σκυλίτση 19.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α.
 Οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας καιέχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2008
 Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας.
 Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2008.
 Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν εν ζωή ένα γονέα) ,που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2008.
Β.
 Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν από φορέα στη διάρκεια ασφάλισης του οποίου κατέβαλλαν εισφορές υπέρ ΟΕΕ τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας .
 Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στο κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου εργασίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.
Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας . Γι αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας .
Γ. Τα άτομα με αναπηρία , με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67% , εφ’ όσον αυτό προκύπτει από γνωματεύσεις Α/βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών τους φορέων , δικαιούνται δελτίων κοινωνικού τουρισμού έτους 2009 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το έτος 2008 και δεν δικαιούνται εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ‘η κρουαζιέρας ή εκδρομής στην Κύπρο ή εισιτήρια Διακοπών ,έτους 2009 .
Για το συνοδό τους θα χορηγείται δελτίο κοινωνικού τουρισμού στη περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Διευκρινίζεται ότι προστατευόμενο μέλος οικογένειας που είναι άτομο με αναπηρία δικαιούται δελτίο κοινωνικού τουρισμού μόνο για το ίδιο και για το συνοδό του, εφόσον η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Όσα άτομα με αναπηρία δικαιούνται δελτία κοινωνικού τουρισμού από τον ΕΟΤ ή τον ΟΓΑ δεν δικαιούνται την παροχή αυτή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.
Δ. Οι υπάλληλοι του ΟΤΕ, μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 28 του νόμου 2676/99 και του αριθμ19467/6/3/01 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων .
Ε. Οι υπάλληλοι του ΟΣΕ , μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 8 του νόμου 2671/98
ΣΤ. Οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ ,μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 26 του νόμου 2668/98
Ζ. Οι εργαζόμενοι στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης
Η. Οι ορκωτοί λογιστές που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ
Θ. Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ), που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31/12/1977 και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2006 και μετά
Ι. Οι συνταξιούχοι του << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ >> όσοι : α) συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και 20/3/1988.
β) όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 21/3/1988 και μετά ,εφόσον δεν υπήχθησαν στην ασφαλιστική κάλυψη του Δημοσίου .
Τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων δικαιούνται δελτίων κοινωνικού τουρισμού από ηλικίας 5 ετών και μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους, ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα, ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή.
Οι πολύτεκνοι , οι τρίτεκνοι , οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκες οικογένειες (που έχουν εν ζωή ένα γονέα), δικαιούνται δελτίων κοινωνικού τουρισμού 2009, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το έτος 2008 .
Δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2009 δικαιούνται να λάβουν όσοι εργαζόμενοι η συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους δεν έλαβαν το 2008 δελτία κοινωνικού τουρισμού ή εισιτήρια θερινού εκδρομικό προγράμματος η εισιτήρια κρουαζιέρας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1. Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα)
2. Αστυνομική ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευομένων μελών έχουν
3. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένων με 100 ημέρες εργασίας το έτος 2008 .Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστικη Ζώνη Πειραιά , οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκες οικογένειες , για τους οποίους απαιτούνται 50 ημέρες εργασίας, ή επιδοτούμενης ανεργίας έτους 2008. Για τους εργαζόμενους σε οικοδομικές εργασίες απαιτούνται 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας .
Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας θα προσκομίζεται απαραίτητα η εγκριτική απόφαση επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
4. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή λογαριασμός στο οποίο αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης για το έτος 2008 ,απαιτείται βεβαίωση από το ΙΚΑ , ή βεβαίωση εργοδότη με τον αριθμό ημερών εργασίας και τον κλάδο ασφάλισης θεωρημένη από το ΙΚΑ .
Οι απολυόμενοι από το στράτευμα , οι οποίοι πριν τη στράτευσή τους ήταν δικαιούχοι παροχών ΟΕΕ και μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την απόλυση τους , θα προσκομίζουν απολυτήριο στρατού και θεωρημένο βιβλιάρια ασθενείας από το ΙΚΑ για το ετος 2008.
Οι διαζευγμένοι γονείς που προστατεύουν παιδιά , θα προσκομίζουν διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής , καθώς και απόφαση δικαστηρίου για τον καθορισμό της επιμέλειας των τέκνων .
Άνδρες ή γυναίκες σε χηρεία που προστατεύουν παιδιά θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκες οικογένειες θα προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
Οι εργαζόμενοι στον ΕΔΟΕΑΠ και οι ορκωτοί λογιστές που είναι δικαιούχοι παροχών ΟΕΕ θα προσκομίζουν το δελτίο παροχών , την αστυνομική ταυτότητα και οποιοδήποτε έγγραφο ή λογαριασμό στο οποίο αναγράφεται Α.Φ.Μ.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
1. Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα)
2. 2.Αστυνομική ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευόμενων μελών έχουν
3. Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωση από το συνταξιοδοτικό φορέα.
4. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή λογαριασμός στο οποίο αναγράφεται ο Α.Φ.Μ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
1. Βιβλιάριο ασθενείας ,ατομικό και οικογενειακό σε ισχύ
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Γνωματεύσεις Α/βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%
4. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφοι η λογαριασμός στο οποίο αναγράφεται ο Α.Φ.Μ
5. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την αναγκαιότητα συνοδείας (χορήγηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού στο συνοδό)

Δεν θα καταβάλουν ΕΤΑΚ οι συνιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας

Οι φορολογούμενοι, με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ, δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( ΕΤΑΚ) με βάση τα όρια της απαλλαγής για την πρώτη κατοικία.

Αυτό διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα εκκαθαριστικά του ΕΤΑΚ που αποστέλλονται στους φορολογούμενους και αφορούν περιπτώσεις συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατόν σε όλες τις περιπτώσεις να υπολογιστεί η φοροαπαλλαγή της πρώτης κατοικίας και για όλους τους συνιδιοκτήτες ακινήτων.
Ειδικότερα η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι η ακόλουθη:
«Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζεται ότι:
Ο Νόμος 3634/2008 ως προς την απαλλαγή της κύριας κατοικίας από το ΕΤΑΚ, προβλέπει ότι το 2009 και τα επόμενα έτη, θα απαλλάσσεται η κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Η κύρια κατοικία θα δηλωθεί από τους φορολογούμενους στη φορολογική δήλωση του 2009.
Ειδικά για το 2008, πρώτο έτος εφαρμογής του ΕΤΑΚ, προβλέπεται η αφαίρεση ποσού έως 300.000 ευρώ από τη μεγαλύτερης αξίας κατοικία . Λόγω της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Ε9 δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις εφικτή για τεχνικούς λόγους η διάκριση των συνιδιοκτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία.
Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά, στα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους στην μεγαλύτερη αξίας κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το ΕΤΑΚ».

Εξπρές 31/10/2008