ΕΡΤ

Ημέρες Αργίας και αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα

Οι ημέρες αργίας διακρίνονται σε αυτές που έχουν καθοριστεί από τον νόμο σαν ημέρες υποχρεωτικής αργίας, κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα, καθώς βέβαια και η απασχόληση των μισθωτών, και στις ημέρες προαιρετικής αργίας, στις οποίες επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη η λειτουργία της επιχείρησης και η απασχόληση ή μη των μισθωτών που απασχολούνται από αυτόν.1. Υποχρεωτικές Αργίες

Οι υποχρεωτικές αργίες όπως έχουν καθιερωθεί από τον νόμο (Β.Δ.748/66) είναι οι:

- Η 25η Μαρτίου

- Η Δευτέρα του Πάσχα

- Η 15η Αυγούστου

- Η ημέρα των Χριστουγέννων 25η Δεκεμβρίου

- Η 1η Μαΐου (Όταν αυτή κηρύσσεται ως υποχρεωτική με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης)1.1 Αποδοχές υποχρεωτικών αργιών

Οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις παραπάνω ημέρες δικαιούνται την προσαύξηση του 75%.

Αναλυτικότερα, όσοι μισθωτοί αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θ' απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας (λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται) δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση. Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές πέραν των κανονικών μηνιαίων αποδοχών τους, εφόσον δεν εργασθούν.

Όσον αφορά τους μισθωτούς που θα εργασθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: Στους ημερομίσθιους θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, αν η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται εξαιρείται από την αργία Κυριακή θα καταβληθεί προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Αντίθετα, αν οι μισθωτοί απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζεται η Κυριακή αργία, θα τους καταβληθεί πέρα από την προσαύξηση του 75% και το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού επιπλέον.

Σε περίπτωση δε που η επιχείρηση λειτουργήσει, με άδεια του Σ.ΕΠ.Ε., αλλά ο εργαζόμενος δεν προσέλθει να εργαστεί δεν λαμβάνει ούτε το ημερομίσθιο εκείνης της ημέρας ούτε βέβαια και την προσαύξηση του 75%.2. Προαιρετικές Αργίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.748/66 ως προαιρετικές αργίες θεωρούνται οι:

- Η 28η Οκτωβρίου

- Η 1η Μαΐου

Σε ότι αφορά την 1η Μαΐου βάσει του άρθρου 1 του Α.Ν.380/68 με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η 1η Μαΐου μπορεί να κηρύσσεται υποχρεωτική αργία. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.74/75 αν η 1η Μαΐου συμπέσει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με την Κυριακή του Πάσχα μπορεί να μετατίθεται σε άλλη ημέρα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.2.1. Αποδοχές προαιρετικών αργιών

Η αμοιβή τον μισθωτών που εργάζονται σε ημέρα προαιρετικής αργίας διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις:

Τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό.

Για την μεν πρώτη περίπτωση ισχύει ότι εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα εργαστούν, θα λάβουν το συνηθισμένο (κανονικό) ημερομίσθιο που τους καταβάλλεται και επί πλέον την προσαύξηση του 75%, η οποία υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου (εκείνου που προβλέπεται από την οικεία συλλογική σύμβαση).

Εάν όμως η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, θα λάβουν απλώς το ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση, διότι η μη απασχόλησή τους δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, αλλά στον εργοδότη τους.

Στην περίπτωση όμως που δεν προσέλθουν να εργαστούν γνωρίζοντας ότι η επιχείρηση θα λειτουργήσει, δεν δικαιούνται να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή για την ημέρα εκείνη.

Σε ότι αφορά τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύει ότι εάν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει η επιχείρησή του και εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν, δικαιούνται να λάβουν μόνο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του μισθού, όπως ακριβώς γίνεται και στις υποχρεωτικές αργίες.

Εάν ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργήσει η επιχείρηση, πέρα από τον μισθό τους δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή.

Πάντως, εάν δεν προσέλθουν να εργαστούν, γνωρίζοντας ότι η επιχείρηση θα λειτουργήσει, όχι μόνο δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή, αλλά ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον κανονικό μισθό τους το 1/25 του μισθού.3. Λοιπές ημέρες αργίας (κατ’ έθιμο αργίες)

Υπάρχουν ορισμένες ημέρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις αργίες του Νόμου (Β.Δ.748/66) για τον ιδιωτικό τομέα και συνεπώς αποτελούν εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Αντιθέτως, είναι αργίες για τον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Ωστόσο, με ειδικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή με έθιμο πολλές επιχειρήσεις δε λειτουργούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω ημέρες:

- Μεγάλη Παρασκευή

- Αγίου Πνεύματος

- Ημέρα Θεοφανείων 6η Ιανουαρίου

- Καθαρά Δευτέρα

- 1η Ιανουαρίου

- 26η Δεκεμβρίου3.1 Αποδοχές κατ’ έθιμο αργιών

Η απασχόληση των μισθωτών τις ημέρες αυτές είναι νόμιμη και επιπλέον δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή τους. Επομένως, οι μισθωτοί γενικά (εργατοτεχνίτες, υπάλληλοι κ.λπ.) οφείλουν να εργαστούν κανονικά.

Όσοι από αυτούς αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή, γιατί ο μισθός τους περιλαμβάνει και την αμοιβή για την εργασία των ανωτέρω ημερών.

Σε περίπτωση όμως που σε συλλογική σύμβαση εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή διαιτητική απόφαση (Δ.Α.) ορίζονται ως αργίες και όρος για την καταβολή της προσαύξησης 75%, ο όρος αυτός υπερισχύει επειδή είναι ευνοϊκότερος από τη γενική ρύθμιση.

Σύμφωνα με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες συλλογικές συμβάσεις ή Διαιτητικές αποφάσεις, η μέρες αυτές έχουν καθιερωθεί ως ημέρες αργίας. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο , το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό , τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα έχουν εργασθεί τις ημέρες αυτές.

Αντίθετα όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν κατά τις ημέρες αυτές, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους.

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση κατ’ έθιμο παρέμενε κλειστή (σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ημέρες) κατά τα προηγούμενα χρόνια και κατέβαλε τις αποδοχές και φέτος κατ’ εξαίρεση αποφάσισε να λειτουργήσει, τότε όσοι από τους μισθωτούς εργασθούν, δικαιούνται να λάβουν, εάν είναι ημερομίσθιοι το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, ενώ αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται εκτός από τον μισθό τους και πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.Σωτήριος Δημ. Φραντζανάς, οικονομολόγος, MSc in Acc. & Fin., συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας του περιοδικού Epsilon7

Από τις 15 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Διευρημένη θα είναι η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τα Σάββατα 20 και 27 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Τις καθημερινές προτείνεται λειτουργία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βραδυ. Για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και τις Τετάρτες 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου προτείνεται λειτουργία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Για την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου επίσης προτείνεται λειτουγία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2009 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της εργασίας της Κυριακής 21/12/2008.

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2009 επανέρχεται το ωράριο που ακολουθούν τα καταστήματα προ των εορτών.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων τίθεται σε ισχύ από τις 15 Δεκεμβρίου.

Από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου, στις 22 και 23, καθώς και στις 29 και 30 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα
θα λειτουργήσουν σε συνεχές ωράριο, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Δεκεμβρίου και το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 10 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.

Την παραμονή των Χριστουγέννων τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την παραμονή Πρωτοχρονιάς, από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου και 2 Ιανουαρίου (σε αντικατάσταση της Κυριακής, 21 Δεκεμβρίου).

Πηγή: www.in.gr

Ελεύθεροι επαγγελματίες: επιβάρυνση φόρων για πολλούς, ελαφρύνσεις για λίγους

Από το πρώτο ευρώ που εισπράττουν θα φορολογούνται από το νέο έτος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τον τελευταίο φορολογικό νόμο.
Το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ θα ισχύει για ελάχιστους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι αναμένεται να επιβαρυνθούν υπέρμετρα μετά τις αλλαγές που ισχύουν από 1-1-2009 και αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2008.

Ποιοι απαλλάσσονται

Από τα επιβαρυντικά μέτρα απαλλάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι εν λόγω επαγγελματίες θα τυγχάνουν του αφορολογήτου ορίου των 10.500 για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη εργασιών.
Εφόσον οι εν λόγω επαγγελματίες είναι κάτω των τριάντα θα έχουν για ακόμα τρία χρόνια το αφορολόγητο όριο. Δηλαδή, δικηγόρος 24 χρόνων που κάνει έναρξη εργασιών θα έχει αφορολόγητο όριο για έξι χρόνια και μέχρι την ηλικία των 30 χρόνων (τρία χρόνια επειδή είναι κάτω των 30 και άλλα τρία χρόνια επειδή ξεκίνησε τώρα την επαγγελματική του δραστηριότητα).
Σε κάθε περίπτωση το αφορολόγητο όριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι χρόνια ακόμα και αν ο φορολογούμενος είναι κάτω των 30 ετών. Για τα τρία πρώτα χρόνια εργασίας τους θα μπορεί να έχει εισοδήματα από αρκετούς εργοδότες, ενώ για τα επόμενα τρία το μέτρο σκληραίνει και ο νομοθέτης ορίζει την υποχρέωση του ενός εργοδότη.
Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι 29 ετών και κάνει έναρξη εργασιών θα έχει μόνο τρία χρόνια αφορολόγητο όριο. Από τα μέτρα θίγονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν περάσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από τρία χρόνια. Ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και δουλεύουν από τα 18 τους και παρόλα αυτά αποκομίζουν μηνιαίως περί τα 500-700 ευρώ θα καταβάλλουν φόρους στο ελληνικό Δημόσιο από το πρώτο ευρώ που κερδίζουν. Για παράδειγμα έστω διερμηνέας 24 ετών που κάνει έναρξη εργασιών το 2008 με σύμβαση σε έναν εργοδότη. Ο διερμηνέας λαμβάνει ετησίως το ποσό των 14.000 ευρώ. Ο εν λόγω διερμηνέας θα τύχει των απαλλαγών (έξι χρόνια αφορολόγητο όριο) και θα καταβάλλει στο ελληνικό Δημόσιο φόρους ύψους 765 ευρώ.
Αλλος διερμηνέας ηλικίας 31 ετών που έκανε έναρξη εργασιών το 2005 και έχει δύο εργοδότες, λαμβάνει συνολικά το ποσό των 9.500 ευρώ ετησίως. Στον 31χρονο διερμηνέα, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει κλείσει το 30ό έτος της ηλικίας και δεν είναι νέος ελεύθερος επαγγελματίας αφαιρείται το πλεονέκτημα του αφορολογήτου ορίου. Θα καταβάλλει στο ελληνικό Δημόσιο υψηλότερους φόρους από τον 24χρονο διερμηνέα που φθάνουν τα 950 ευρώ. Στο μεταξύ στο νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής προβλέπεται επίσης και η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου για όσους αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις αλλά ωστόσο έχουν υψηλότερα εισοδήματα από άλλες πηγές.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

1123063 /687/0015/10.12.2008 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.


Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1123063 /687/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΒΆ

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2103610065
2103610030


Θέμα: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007 καθώς και των ισοζυγίων της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, παρατείνουμε το χρόνο υποβολής τους (που είχε εκ νέου οριστεί με την Α.Υ.Ο.Ο. 1093407/518/0015/ΠΟΛ.1128/26.9.2008) μέχρι και την 9.1.2009, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ