ΕΡΤ

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

Υπ. Οικ. 1036903/6.4.2009/Πολ. 1049
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

Υπ. Οικ. 1036903/6.4.2009/Πολ. 1049

Σας γνωρίζουμε, ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών» του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/EK και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ και διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών», που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση την 06.04.2009 και ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία κατάθεσης, η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 82-85 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α, 16.02.2009) πρέπει να κατατεθεί μέχρι και τις 30.06.2009 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένα τα χρέη.

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Στη ρύθμιση, υπάγονται οι παρακάτω οφειλές :
Α) Όσες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.
Β) Επιπλέον μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή του :
- οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
- οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238 Α) ή σε άλλη ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.
Γ) Επίσης υπάγονται στη ρύθμιση :
- Oι οφειλές προσώπων που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή τους, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευθύνη για το συνολικό ποσό βεβαίωσης (συγκεκριμένης εγγραφής).
- Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας.
- Οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.
Διευκρινίζεται, ότι πτωχευτικά χρέη πτωχών οφειλετών, που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση κατά τις διατάξεις του άρθρου 62 Α του ΚΕΔΕ και τηρείται, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή κατόπιν αιτήσεώς τους. Στην περίπτωση αυτή θα ρυθμισθεί το υπόλοιπο της αρχικά βεβαιωμένης οφειλής με τις αναλογούσες, σ’ αυτήν, προσαυξήσεις (αρχική οφειλή μειωμένη κατά το ποσό των ήδη καταβληθεισών δόσεων).

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
- Όσες οφειλές έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικό ή εξωπτωχευτικό συμβιβασμό που δεν έχει ανατραπεί.
- Τα χρέη υπέρ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα χρέη υπέρ τρίτων κρατών.
- Πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 30.06.2009 στη Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Β) Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή της εφάπαξ πληρωμής (κατ’ επιλογή του οφειλέτη) την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Το ποσό της πρώτης δόσης θα είναι αυξημένο κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του υπαγομένου στη ρύθμιση κεφαλαίου, πλέον των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στο ποσοστό αυτό, όπως αυτές διαμορφώνονται με την παρούσα ρύθμιση.

4. ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
A) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις {από δύο (2) εως εικοσιτέσσερις (24)}.
Β) Παγίωση των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που βαρύνουν τις οφειλές με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι τις 16-02-2009, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3746/2009.
Γ) Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόσθετους φόρους του ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) και των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων, που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στην κύρια οφειλή, κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης που επιλέγεται από τον οφειλέτη.
Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται :
α) εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και πενήντα τοις εκατό (50%) των πρόσθετων φόρων του ν.2523/1997 και των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων, που έχουν βεβαιωθεί είτε με βάση ισχύουσες είτε με βάση προϊσχύσασες διατάξεις και αφορούν στην κύρια οφειλή.
β) από δύο (2) εως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
γ) από τέσσερις (4) μέχρι έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
δ) από επτά (7) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
ε) από δεκατρείς (13) μέχρι δεκαοκτώ (18) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
στ) από δεκαεννέα (19) μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Διευκρινίζεται ότι :
- Στις ανωτέρω ρυθμίσεις και με τις ίδιες προϋποθέσεις εμπίπτουν και τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. π.δ. 186/92 (ΦΕΚ Α’ 84) και του ν. 1809/88 (ΦΕΚ Α’ 222) περί φορολογικών μηχανισμών , τα οποία ως κύρια οφειλή δεν υπάγονται στη μείωση του 50% με την εφάπαξ καταβολή τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 της παρούσης. Απαλλάσσονται μόνο μερικά ή ολικά ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, από τις προσαυξήσεις της εκπρόθεσμης καταβολής τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις υποπεριπτώσεις (α΄ έως και στ΄) της ίδιας ως άνω περίπτωσης Γ΄.
- Ως προς τη φορολογία εισοδήματος τονίζεται ότι, στη μείωση του 50% δεν υπάγονται τα βεβαιωμένα αυτοτελή πρόστιμα που δεν αφορούν κύρια οφειλή, όπως π.χ. πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής μισθωτηρίου συμβολαίου, φορολογικής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει ποσό για καταβολή.
- Ως προς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 της παρούσης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
* Στην απαλλαγή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) περιλαμβάνονται οι πρόσθετοι φόροι που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 2523/1997 ή με προϊσχύσασες διατάξεις.
* Στην εν λόγω απαλλαγή δεν περιλαμβάνονται όλα τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί, είτε με τις διατάξεις του ν. 2523/1997 είτε με προϊσχύσασες διατάξεις, εφόσον αυτά αποτελούν κύρια οφειλή.
- Στις ανωτέρω ρυθμίσεις, με τις ίδιες προϋποθέσεις, εμπίπτουν και οι οφειλές από ειδικές φορολογίες (τέλη χαρτοσήμου, τέλη κυκλοφορίας και λοιπά τέλη και εισφορές προς το Ελληνικό Δημόσιο).
Δ) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, τού παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό, επί του εναπομείναντος ποσού των παγιωμένων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Το ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ για την εξόφληση της οφειλής θεωρείται ως η τελευταία μηνιαία δόση. Π.χ αν κάποιος οφειλέτης έχει ρυθμίσει τις οφειλές του σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις ( με απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 60%) και αποφασίσει την εξόφληση μέσα στην προθεσμία της 9ης δόσης, τότε το ποσοστό απαλλαγής που του παρέχεται επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής του υπόλοιπου χρέους ανέρχεται σε ποσοστό 80% και όχι σε 60%.
Ε) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα.
Αν πρόκειται για αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου τιμήματος.
Αν πρόκειται για είσπραξη χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτου, μπορεί να παρακρατηθεί μέρος ή το σύνολο της απαίτησης αυτής. Απαιτήσεις κατά του Δημοσίου συμψηφίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε..
ΣΤ) Δεν λαμβάνονται σε βάρος του οφειλέτη τα παρακάτω μέτρα:
-Της ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 ν. 1882/90), όπως ισχύει.
- Της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων ή επιχειρήσεων (άρθρο 22 ν. 2523/97).
- Της προσωπικής κράτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ζ) Εφόσον έχουν ήδη ληφθεί σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στη ρύθμιση τα πιο πάνω μέτρα αναστέλλονται.
Η) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.
Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.
Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

5. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
Η παραγραφή χρεών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές και για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
- Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση της ρύθμισης (ή εξοφλείται η οφειλή εφάπαξ), χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου.
- Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
- Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο (σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μαζί) των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
- Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
- Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται με τη μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων αυτής.
- Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, αυτό χορηγείται με διάρκεια ισχύος ενός μηνός.
- Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής να επιβάλλει κατασχέσεις ή να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ του 50% των πρόσθετων φόρων του ν.2523/1997 και των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων, που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στην κύρια οφειλή :
Κατά την εφάπαξ εξόφληση, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το τμήμα εσόδων ενημερώνει αμελλητί το αρμόδιο για τη βεβαίωση του αντίστοιχου φόρου τμήμα, το οποίο προβαίνει άμεσα στη σύνταξη ΑΦΕΚ για το 50% των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, των οποίων ο υπόχρεος για καταβολή τυγχάνει απαλλαγής κατά τα προαναφερθέντα.
Στην περίπτωση που η αρμόδια για τη βεβαίωση του φόρου Δ.Ο.Υ. είναι άλλη από την αρμόδια για την είσπραξη των φόρων αυτών (πχ στην φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, μεταβίβασης ακινήτων, αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων) και εφόσον στη Δ.Ο.Υ. της είσπραξης δεν καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός του ύψους του βεβαιωθέντος κύριου και πρόσθετων φόρων, προσκομίζεται από τη Δ.Ο.Υ. της βεβαίωσης σημείωμα για το ύψος των φόρων αυτών (πχ. κύριου και πρόσθετου) και, κατά την εφάπαξ εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ποσών, ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία έκδοσης Α.Φ.ΕΚ.

Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση διαγραφής πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων.

Η αμοιβή της εργασίας κατά τη διάρκεια των Εορτών του Πάσχα

Κατά την Μ. Παρασκευή: Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών μετά τις 11 π.μ. (Β.Δ. 748/66). Κατά τη ημέρα αυτή όταν πραγματοποιηθεί εργασία δεν οφείλεται καμία προσαύξηση των αποδοχών. Ειδικά όμως για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως π.χ. κλινικές, τσιμεντοβιομηχανίες, φροντιστήρια, εταιρείες ξυλεμπορίου, πετρελαιοειδών κ.λπ. ή ορισμένες ειδικότητες έχει καθιερωθεί η ημέρα αυτή ως ημέρα αργίας και οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής προσαυξημένο κατά 75%.

Το Μ. Σάββατο: Είναι εργάσιμη ημέρα εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με βάση κλαδική Σ.Σ.Ε., οπότε σε όσους εργασθούν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής προσαυξημένο κατά 75%.

Κυριακή του Πάσχα: Αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιπες Κυριακές του έτους. Σε όποιους εργασθούν (νομίμως ή παρανόμως) κατά την ημέρα αυτή οφείλεται προσαύξηση 75% και χορηγείται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση.

Η Δευτέρα του Πάσχα: Είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις και εργαζομένους εκτός από αυτούς που εργάζονται νομίμως κατά την Κυριακή π.χ. κλινικές, επισιτιστικά καταστήματα, συγκοινωνίες, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας κ.λπ.
Σε όσους ημερομίσθιους δεν απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή καταβάλλεται ένα απλό ημερομίσθιο.
Εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.
Σε όσους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή (ημερομίσθιοι ή με μηνιαίο μισθό) οφείλεται προσαύξηση 75% για όσες ώρες εργασθούν κατά την ημέρα αυτή.

Αρθρο Της P.I.M

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με φορολογικές ρυθμίσεις

Εκτός από την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2009 της ρύθμισης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, τη μείωση κατά 50% του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή ρυθμίζει :


1. Ρυθμίζονται θέματα ΕΤΑΚ. Όπως είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση, προβλέπεται η χορήγηση αφορολογήτου ποσού σε άγαμους και έγγαμους για τις κατοικίες που έχουν στην κυριότητά τους. Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο οικογένειες που διαθέτουν τουλάχιστον μια κατοικία μεγάλης αξίας και οικογένειες που διαθέτουν περισσότερες της μίας, μικρής όμως αξίας, κατοικίες. Επίσης, για την ενίσχυση της γεωργίας και κτηνοτροφίας και προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα δεν εφαρμόζεται ο υπολογισμός του ενιαίου τέλους ακινήτων με ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα τα οποία είναι γεωργικά ή κτηνοτροφικά.


2. Υπάγονται στον αυτοέλεγχο με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του εν λόγω σχεδίου νόμου οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, οι γεωργικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151 Α΄), εφόσον προσδιορίζουν λογιστικά τα καθαρά τους κέρδη.

3. Συστήνεται Ειδική Επιτελική Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

4. Μειώνεται έως 31-12-2010 κατά 50% το τέλος χαρτοσήμου επί των εγγραφών στα βιβλία κοινοπραξιών, με σκοπό την τόνωση των κοινοπραξιών που συνήθως συστήνονται από τεχνικές εταιρίες.

5. Με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπείται η τόνωση της αγοράς. Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνονται κατά 50% οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που επιβάλλονται στα οχήματα από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης του παρόντος σχεδίου νόμου έως και 7-8-2009. Επίσης, καταργείται ο φόρος μεταβίβασης για τα μεταχειρισμένα οχήματα και το τέλος αδείας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, που μεταβιβάζονται και έχουν ταξινομηθεί έως και την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος. Οι δύο αυτές ρυθμίσεις ισχύουν έως και 31-12-2009.

6. Προβλέπεται να ισχύσει και για τη χρήση 2009 η τεκμαρτή φορολόγηση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), λεωφορείων ενταγμένων σε ΚΤΕΛ και φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές για τη μετάβασή τους στο λογιστικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.

7. Γίνονται ρυθμίσεις για την ευθυγράμμιση με κοινοτικές ρυθμίσεις/ δικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

8. Μειώνεται το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση ΑΕΠΕΥ, το οποίο κλιμακώνεται ανάλογα με τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που παρέχει η ΑΕΠΕΥ. Η μείωση του ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου σε 1 εκατ. ευρώ για τις ΑΕΠΕΥ, σε 3,5 εκατ. ευρώ για τις ΑΕΠΕΥ που προβαίνουν σε αναδοχές και σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό και σε 300.000 ευρώ για τις "μικρές" ΑΕΠΕΥ που παρέχουν μόνο συμβουλές και προβαίνουν σε λήψη και διαβίβαση εντολών χωρίς να κατέχουν περιουσιακά στοιχεία πελατών, κρίνεται ότι ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται.

9. Εισάγεται ρύθμιση στο ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες λόγω του ότι η χρηματιστηριακή ή η εμπορική τιμή της μετοχής τους είναι κατώτερη της ονομαστικής και δεν μπορούν να προβούν σε αναγκαίες αυξήσεις κεφαλαίου. Δίδεται η δυνατότητα μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου προς ενίσχυση των αποθεματικών που προβλέπεται από το άρθρο 33 της δεύτερης εταιρικής οδηγίας.

10. Εισάγεται η υπό όρους δυνατότητα για την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης να λαμβάνει υπόψη περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων, επιπλέον αυτών που ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α' 10), καθώς και να υπολογίζει αυτά κατά παρέκκλιση των μεθόδων υπολογισμού που ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 5 και 6 Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α' 10), καθώς και από τις μεθόδους καθορισμού της υπεραξίας των χρεογράφων και ακινήτων από τα οριζόμενα στο άρθρο 17α παρ. 5 του Ν.Δ. 400/1970 (ΦΕΚ Α' 10). Εξάλλου, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παρούσα χρηματοοικονομική κρίση επιβάλλεται η κατά δυο έτη παράταση της προθεσμίας για την αύξηση του εγγυητικού κεφαλαίου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων των κλάδων ασφάλισης 10 μέχρι και 15 και των κλάδων ασφάλισης ζωής σε 6 εκατ. ευρώ και η λήξη αυτής στις 31.12.2010 (αντί της προβλεπόμενης στις 31.12.2008).

11. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής) ένας κεντρικός φορέας σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης (Γενική Διεύθυνση Μισθών), στον οποίο ανατίθενται ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εντολή πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Παράταση ως τις 30 Ιουνίου για την περαίωση

Νέες παρατάσεις για την περαίωση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έδωσε η κυβέρνηση

Σε πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή ορίζεται πως παρατείνονται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 οι προθεσμίες για τις ρυθμίσεις περαίωσης επταετίας 2000 -2006 και ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προθεσμία μέχρι τις 30 Απριλίου 2009 για να υπαχθούν στην περαίωση έχουν όσοι έχουν παραλάβει το εκκαθαριστικό και δεν το αποδέχθηκαν.

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών προς το ΙΚΑ

Η κυοφορούμενη έκτη ρύθμιση των οφειλών προς τον οργανισμό θα είναι ακόμη πιο ευνοϊκή σε σύγκριση με τις προηγούμενες αφού θα προβλέπει την καταβολή χαμηλότερης προκαταβολής (2% αντί 3%) επί της συνολικής οφειλής προκειμένου ο οφειλέτης να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Σε νέα ευνοϊκή ρύθμιση των συσσωρευμένων χρεών, ύψους 4 δισ. ευρώ, από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση επανεργοποιώντας, για 6η συνεχή φορά (!) από το 2004, το σχετικό μέτρο. Αυτή τη φορά λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης «να στηριχθούν επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν ταμειακά προβλήματα», όπως τονίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της «Η», την παροχή νέων «διευκολύνσεων» για να αποπληρώσουν, έστω και μέρος των χρεών τους οι οφειλέτες, φέρεται να έχει αποφασίσει η ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Κάνοντας αποδεκτή σχετική εισήγηση του διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Θ. Αμπατζόγλου (ο οποίος επιδιώκει να αυξήσει τα έσοδα του Ταμείου μέσα στην τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία) και προσμετρώντας τα «υπέρ» και τα «κατά» της επανάληψης μιας νέας πολιτικής απόφασης για τη ρύθμιση χρεών.

Η ρύθμιση
Η κυοφορούμενη νέα ρύθμιση θα είναι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη πιο ευνοϊκή σε σύγκριση με τις προηγούμενες ρυθμίσεις που είχαν γίνει αφού θα προβλέπει την καταβολή χαμηλότερης προκαταβολής (2% αντί 3%) επί της συνολικής οφειλής προκειμένου να αποπληρωθούν οι οφειλές σε δόσεις.

Ως δικλίδα ασφαλείας, για να μην «παγώσει» η καταβολή των εισφορών μέχρις ότου προωθηθεί νομοθετική διάταξη (είτε στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για το ΙΚΑ ? ΕΤΑΜ είτε στο νομοσχέδιο για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή) θα προβλέπει ότι στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν όσοι καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης θεωρούν, πάντως, ότι εφόσον τελικώς προωθηθεί μια ρύθμιση χρεών για το ΙΚΑ, ρύθμιση θα γίνει και για τα άλλα ταμεία.

Οφειλές
«Οι επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις οφειλών δεν λύνουν το πρόβλημα, αντιθέτως το κάνουν μόνιμο και επικίνδυνο αφού τα χρέη συνεχώς αυξάνονται και από 3,2 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2007, σήμερα αγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ μόνο προς το ΙΚΑ» δήλωσε στην «Η» ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΙΚΑ Βασ. Κόκκαλης.

Το ίδιο επισημαίνει και ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής Γ. Κουτρουμάνης αποκαλύπτοντας ότι στις αλλεπάλληλες ρυθμίσεις χρεών ανταποκρίνεται μόλις το 30% των οφειλετών ενώ τα συνολικά χρέη διογκώνονται αφού δημιουργείται κλίμα εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.

Ομόλογα
Με ομόλογα ονομαστικής αξίας 1,172 δισ. ευρώ ξεπλήρωσε το Δημόσιο τις οφειλές που είχε στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τη μη καταβολή της θεσμοθετημένης επιχορήγησης με το 1% του ΑΕΠ την περίοδο 2003 - 2007.

Μέρος αυτών των ομολόγων μεταβίβασε, με τη σειρά του, το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στον ΟΑΕΔ και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας για να «καλύψει» τις οφειλές του που το 2008 ανέρχονταν σε 265,8 εκατ. ευρώ και 39,8 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ ? ΕΤΑΜ «πρόκειται για μη ρευστοποιήσιμα ομόλογα του Δημοσίου τριετούς διάρκειας ημερομηνίας έκδοσης 19/12/08 και λήξης 19/12/2011 με κωδικούς GR191211FIXE03, ISI:GR01 10020220 και επιτόκιο 4,40% ετησίως». Η απόφαση για τη μεταβίβαση των ομολόγων και την εξόφληση των χρεών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στον ΟΑΕΔ και τον ΟΕΚ ελήφθη στις 19 Μαρτίου με συμφωνία των Οργανισμών.

Πώς θα γίνει η ρύθμιση
Για την εφάπαξ εξόφληση της οφειλής θα παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων.

Για την τμηματική εξόφληση έκπτωση 50% επί των πρόσθετων τελών και των προσαυξήσεων με προκαταβολή του 2% της οφειλής και την αποπληρωμή σε 96 δόσεις, δηλ. σε βάθος 8ετίας.

ΟΑΕΕ
Στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών όπου οι οφειλές ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ και ο διοικητής του Ταμείου Κ. Παπαθανασίου έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των οφειλετών (είτε τηλεφωνικά είτε με επιστολές) προκειμένου να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και να αποφύγουν τη διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξής τους που θα ακολουθήσει.

Σήμα κινδύνου από ΑΔΕΔΥ
Οφειλές 1,3 δισ. ευρώ

«Επιχειρείται να μεταφερθούν στους ασφαλισμένους οι ευθύνες της πολιτείας που χρωστά στο Ταμείο 1,3 δισ. ευρώ εξ αιτίας των κοινωνικών πολιτικών που η ίδια αποφάσισε και επιβάρυναν το Ταμείο» ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ. Tαυτόχρονα ορατός είναι ο κίνδυνος πλήρους χρεοκοπίας αν σπεύσουν να συνταξιοδοτηθούν, υπό το φόβο της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μόνο οι 50.000 γυναίκες από τις 100.000 που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Το Ταμείο Πρόνοιας ζητά άμεση ενίσχυση με 150 εκατ. ευρώ
Το Ταμείο έχει υποχρεώσεις 646 εκατ. ευρώ και αδυνατεί να καταβάλει τα εφάπαξ

Το υπουργείο Απασχόλησης καλείται να αποφασίσει την επιβολή πρόσθετων εισφορών στους εν ενεργεία υπαλλήλους προκειμένου να ενισχυθεί το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και να πληρώσει, σταδιακά, τα εφάπαξ. Ο πρόεδρος του Ταμείου, Γερ. Θωμόπουλος, επιβεβαίωσε χθες ότι «υπάρχει σοβαρό θέμα βιωσιμότητας του Ταμείου κάτω από την πίεση της αναμονής 15.800 αιτήσεων δημοσίων υπαλλήλων για απονομή του εφάπαξ βοηθήματος».

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε, το Ταμείο έχει συσσωρευμένες υποχρεώσεις 646 εκατ. ευρώ και αδυνατεί να καταβάλει τα εφάπαξ. Ο πρόεδρος του Ταμείου επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των προτάσεων που διαβιβάζονται στο υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας είναι:

Η άμεση οικονομική ενίσχυση με 150.000.000 ευρώ ώστε να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις μέχρι 31/12/2009 και με 50.000.000 ευρώ επιπλέον ώστε να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις μέχρι 31/3/2010.

Να θεσμοθετηθεί παρακράτηση ως δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο το 1/2 ενός μηνιαίου ασφαλίσιμου μισθού (βασικός - χρονοεπίδομα). Η παρακράτηση να γίνει σε 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, περίπου 12-15 ευρώ το μήνα και να ισχύσει για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου.

Πηγή Ημερησία

Πώς θα υποβληθούν ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε9

HΛEKTPONIKA και μέσω των ΚΕΠ μπορούν να υποβάλλονται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1 όπως επίσης και οι δηλώσεις Ε9. Eπίσης είναι δυνατόν να υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ και οι προσκομιζόμενες σ'Α αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή μαγνητική μορφή δηλώσεις. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ειδικά στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών - Πειραιώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι και 5 εγγραφές ακινήτων στη δήλωση Ε9.


Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι - φυσικά πρόσωπα για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε χθες ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία:

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3) οικονομικού έτους 2009.

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2009.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Ε1Ε2Ε3» και «Ε9» αντίστοιχα.

Για τη χρήση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου χρήστη».
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης κωδικών μέχρι την παραλαβή των κωδικών.
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης Ε9 είναι, από το προηγούμενο έτος, ανεξάρτητη από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 και αντίστροφα.
Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προσφέρονται στους πολίτες ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων:

• Γίνεται εκτεταμένος έλεγχος λαθών κατά την υποβολή της δήλωσης, με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της πιθανότητας να μην εκκαθαρισθεί.
• Ο πολίτης ενημερώνεται αμέσως για το πιστωτικό ή χρεωστικό ποσό φόρου και, κυρίως, εκτυπώνει εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό. Σημειώνεται ότι η επιστροφή ή εξόφληση του ποσού γίνεται μετά την αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος που ο πολίτης λαμβάνει ταχυδρομικώς σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων, η οποία απευθύνεται σε όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση ακινήτων που έγιναν εντός του έτους 2008 καθώς και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση, εξασφαλίζει πλέον πιο εμπεριστατωμένους ελέγχους προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι λανθασμένες καταχωρήσεις κατά τη συμπλήρωση.
Συγκεκριμένα προστέθηκαν:

- Περισσότεροι έλεγχοι όσον αφορά τις επιτρεπτές τιμές ανά στήλη των πινάκων 1 και 2.
- Δεσμευτικά πεδία ανά κατηγορία ακινήτου.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων πρέπει να συμπληρώσουν προηγουμένως τη δήλωσή τους είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της ΓΓΠΣ (το οποίο μπορούν να βρουν στην ενότητα «Ελεύθερα Προγράμματα της ΓΓΠΣ για τους χρήστες» της πρώτης σελίδας του δικτυακού τόπου www.gsis.gr) είτε με χρήση δικού τους προγράμματος (που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του σχήματος XML και βρίσκεται στην ίδια ενότητα). Σημειώνεται ότι για το έτος 2009 υπάρχουν δύο εκδόσεις του προγράμματος της ΓΓΠΣ:
Η έκδοση σε περιβάλλον Windows (περίπου 4 ΜΒ), η οποία περιέχει και το πλήρες ευρετήριο νομών, δήμων και οδών.
Η έκδοση σε Java (περίπου 4,8 ΜΒ), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες όλων των λειτουργικών συστημάτων (Linux, MacOSX αλλά και Windows). Η έκδοση αυτή δεν περιέχει το ευρετήριο δήμων και οδών αλλά ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει μόνος του τις αντίστοιχες πληροφορίες.
Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1048/6-3-2003.
Αντίστοιχα, οι δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβάλλονται επίσης και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ'Α αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή μαγνητική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Ε/1000/2005 (ΦΕΚ 692/Β/2005) απόφαση. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ειδικά στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών - Πειραιώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι και πέντε εγγραφές ακινήτων στη δήλωση Ε9.
ΠPΩTA θα πρέπει να καταχωρούνται τα έντυπα Ε3 και Ε2 (όταν βεβαίως απαιτούνται) και κατόπιν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) στην περίπτωση κατά την οποία η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, ενώ η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε3 και Ε2 θα επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Παράλληλα και εφέτος προβλέπεται ένας διψήφιος αριθμός συνοδευτικών εντύπων και δικαιολογητικών ανά περίπτωση.
Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Yπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ. 1041/2009) αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

Εξπρές 28/03/09

Μπαράζ ελέγχων για αθεώρητα στοιχεία

ΣTO στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν οι επιτηδευματίες οι οποίοι τηρούν αθεώρητα στοιχεία. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει επιστήσει την προσοχή των ΔΟΥ ότι λόγω ίσης μεταχείρισης με τους επιτηδευματίες οι οποίοι τηρούν θεωρημένα στοιχεία, θα πρέπει και όσοι εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της νομοθεσίας για έκδοση αθεώρητων στοιχείων να ερευνάται αν είναι συνεπείς ή όχι στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ακόμη περισσότερο δε, καθώς τυγχάνουν του προνομίου του αυτοελέγχου (στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους.

Μάλιστα, στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου –έκτου– μήνα χωρίς καμία συνέπεια).
Η οδηγία αυτή δόθηκε καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κατηγορίες επιτηδευματιών από συγκεκριμένους κλάδους, ειδικά δε εκείνων οι οποίοι εκδίδουν αποδείξεις με τις οποίες παρέχονται εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα (π.χ. επισκευές σε κατοικίες), υποπίπτουν σε παρατυπίες προκειμένου να "διορθωθούν" στρεβλώσεις οι οποίες συνιστούν φοροδιαφυγή. Σημειώνεται ότι στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων μπορούν να ενταχθούν το Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για όλα τα φορολογικά στοιχεία και οι επιτηδευματίες οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν αθροιστικά προϋποθέσεις ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα ή τον μέσο όρο προσωπικό για όλα τα φορολογικά στοιχεία πλην εξαιρέσεων (π.χ. εισιτήρια θεαμάτων, κέντρων διασκέδασης και μεταφοράς προσώπων με πλοία (εκτός αν λειτουργεί Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων, δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων κ.λπ.). Επίσης, οι μεταφορείς για τις φορτωτικές, τις αποδείξεις μεταφοράς και τα διορθωτικά σημειώματα, εφόσον τηρούν υποχρεωτικά ή προαιρετικά ημερολόγιο μεταφοράς, τα ΚΤΕΛ για αποδείξεις μεταφοράς κ.λπ.
Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών, σχετικά με τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (ΑΥΟΟ ΠΟΛ. 1083/2003), όσον αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών τους μόνον υποχρεώσεων που καθορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) και τις ενέργειες των ΔΟΥ για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων αυτών, από τους ανωτέρω επιτηδευματίες: οι διατάξεις της ΠΟΛ. 1083/2003 προβλέπουν τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών αυτών στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους. Στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (έκτου μήνα) χωρίς καμία συνέπεια. Εφόσον δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο προαναφερόμενο «χαριστικό» διάστημα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και μετά την 1η του έβδομου μήνα, θεωρείται ότι οι επιτηδευματίες αυτοί είναι εκτός εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων με συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά να λογίζονται ως αθεώρητα.
Οι ανωτέρω ρυθμίσεις για τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών στοχεύουν στην απλοποίηση των διαδικασιών για τους υπόχρεους, στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του φορολογικού συστήματος και του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων.
Οι επιτηδευματίες που θεωρούν τα στοιχεία τους μέσω των ΔΟΥ (κλασικός τρόπος) ελέγχονται και για τα ασφαλιστικά τους χρέη ή τις οφειλές τους προς τα Επιμελητήρια, κάθε φορά που προσέρχονται για θεώρηση, μη δυνάμενοι να θεωρήσουν στοιχεία, όταν δεν είναι συνεπείς, κατ'Α ουσίαν δηλαδή μη δυνάμενοι να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εκτός εάν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές τη δεδομένη χρονική στιγμή. Eτσι, τονίζεται από το υπουργείο πως οι επιτηδευματίες που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με βάση τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1083/2003, τυγχάνουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσον αφορά τον έλεγχο των σχετικών υποχρεώσεών τους, αφού ο έλεγχος αυτός ενεργείται από τους ίδιους μόνο για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, μία φορά ανά διαχειριστική περίοδο και μάλιστα ετεροχρονισμένα (μετά την πάροδο πέντε μηνών), ενώ συγχρόνως τους παρέχεται επιπλέον διάστημα ενός μηνός για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους. Eτσι, επισημαίνει στις εφορίες ότι η ρύθμιση για τον αυτοέλεγχο των επιτηδευματιών στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών για τους υπόχρεους, στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του φορολογικού συστήματος και του αντιπαραγωγικού χρόνου των υπόχρεων (μη προσέλευση στη ΔΟΥ για τον έλεγχο των επιχειρήσεων) και βέβαια στη συνέχιση της είσπραξης των χρεών και του ελέγχου υποβολής δηλώσεων εν γένει, μέτρο, την αναγκαιότητα του οποίου πιστεύουμε ότι κατανοούν όλοι. Ως εκ τούτου, τυχόν διαφορετική αντιμετώπιση για τους συγκεκριμένους επιτηδευματίες, πέραν του ότι στερείται νομικού ερείσματος, θα συνιστούσε αντισυνταγματική και άνιση μεταχείριση των φορολογουμένων.

Εξπρές 28/03/09

Μέσω διαδικτύου οι αλλαγές στοιχείων στην εφορία

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναμένεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται σήμερα εκατομμύρια φορολογούμενοι

Από το σπίτι ή το γραφείο τους και μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν στην εφορία όλες τις αλλαγές που αφορούν στα προσωπικά τους στοιχεία, όπως νέα διεύθυνση κατοικίας, αλλαγή ταυτότητας, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.

Το «ηλεκτρονικό μητρώο» της εφορίας που σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2009.

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αναμένεται να βάλει τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται σήμερα εκατομμύρια φορολογούμενοι, οι οποίοι κάθε φορά που αλλάζει κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία τους, όπως η διεύθυνση κατοικίας θα πρέπει να επισκέπτονται τη ΔΟΥ τους και να περιμένουν στην ουρά για να δηλώσουν τις μεταβολές, προκειμένου να ενημερωθεί το μητρώο που τηρεί η εφορία για κάθε φορολογούμενο.

«e-μητρώο»
Ειδικότερα, οι εγγραφές και οι δηλώσεις μεταβολών στο μητρώο, θα μπορούν να πραγματοποιούνται και μέσω διαδικτύου.

Το σχέδιο το οποίο επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει ότι θα δημιουργηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία «e-μητρώο» στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr. Πρακτικά, αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στον φορολογούμενο να δηλώσει μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΓΓΠΣ στοιχεία που αφορούν:

-Αλλαγές στη διεύθυνση κατοικίας.
-Μεταβολή οικογενειακής κατάστασης.
-Νέα επαγγελματική έδρα.
-Αλλαγή αστυνομικής ταυτότητας κ.λπ.

Σε επόμενη φάση, το ηλεκτρονικό μητρώο αναμένεται να υποστηρίξει και υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με ίδρυση ατομικής επιχείρησης και έναρξη εργασιών από ελεύθερους επαγγελματίες, όπως π.χ. τα στοιχεία τίτλων ιδιοκτησίας ή μισθωτήριου συμβολαίου, υπεύθυνη δήλωση για χαρακτηρισμό οικίας ως επαγγελματικής εγκατάστασης, κ.λπ.

Ηλεκτρονικά
Πάντως ολοένα και περισσότεροι φορολογούμενοι προτιμούν την ηλεκτρονική εφορία. Το 2008 ο αριθμός των φορολογούμενων που ακολούθησαν την ηλεκτρονική οδό για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή τους αυξήθηκε κατά 36,7%.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΓΓΠΣ υπεβλήθησαν συνολικά 579.271 ηλεκτρονικές δηλώσεις του εντύπου Ε1. Το 2007 μέσω του διαδικτύου πραγματοποιήθηκαν 5.045.358 ηλεκτρονικές συναλλαγές, αριθμός που είναι αυξημένος κατά 35% σε σχέση με το 2006, ενώ σε σύγκριση με το 2003 η αύξηση υπερβαίνει το 250%.

Πηγή Ημερησία

ΕΤΑΚ: Διασταυρώσεις μέσω ΔΕΗ στα ακίνητα που δηλώθηκαν

Στόχος ο εντοπισμός ιδιοκτητών που δεν δήλωσαν στο Ε9 την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους, με αποτέλεσμα να πληρώνουν μικρότερο ΕΤΑΚ και ΤΑΠ

Τους ιδιοκτήτες κατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών ακινήτων που δεν έχουν δηλώσει την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων τους θα αναζητήσει η Εφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ημερησίας, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να αξιοποιήσει το ηλεκτρονικό αρχείο της ΔΕΗ στο οποίο καταγράφονται οι ιδιοκτησίες που καταβάλλουν το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και να διασταυρώσει τα στοιχεία αυτά με όσα έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι στις δηλώσεις ακινήτων (έντυπο Ε9).

Μέσα από τις διασταυρώσεις αυτές, το υπουργείο Οικονομικών θα επιδιώξει να εντοπίσει περιπτώσεις ιδιοκτητών που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 λιγότερα τετραγωνικά μέτρα για κατοικίες, διαμερίσματα ή καταστήματα από αυτά που εμφανίζονται στο αρχείο της ΔΕΗ ή εάν στο αρχείο της ΔΕΗ τα τ.μ. που χρεώνονται με ΤΑΠ είναι λιγότερα από αυτά που έχουν δηλωθεί στο Ε9.

Πρόστιμα
Οι φορολογούμενοι που θα εντοπισθούν να έχουν δηλώσει στο Ε9 μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική θα κληθούν από την εφορία προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις.

Στην περίπτωση που θα επιβεβαιώνεται ότι δηλώθηκε επιφάνεια μικρότερη από την πραγματική, οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να καταβάλλουν επιπλέον ΕΤΑΚ για τις επιφάνειες που απέκρυψαν και θα τιμωρούνται με πρόσθετους φόρους λόγω ανακρίβειας των δηλώσεων Ε9 που υπέβαλαν.

Στη περίπτωση, της εμφάνισης λιγότερων τετραγωνικών μέτρων στο αρχείο της ΔΕΗ από ό,τι στο «περιουσιολόγιο», θα επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες αναδρομικές χρεώσεις Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

ΕΤΑΚ
Για το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων, το οικονομικό επιτελείο δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε αύξηση του συντελεστή άνω του 0,1% για μεγάλες περιουσίες. Αυτό που προέχει, όπως δηλώνει στην «Η» αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, είναι να ολοκληρωθεί η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του Ενιαίου Τέλος Ακινήτων για το 2008 και κυρίως να διορθωθούν τα λάθη και οι σοβαρές παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στα έντυπα Ε9.

Μέσα στις επόμενες ημέρες η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναμένεται να αποστείλει σε περισσότερους από 350.000 φορολογούμενους προσκλήσεις με τις οποίες θα καλούνται εντός 10 ημερών να διορθώσουν τη δήλωση ακινήτων (έντυπο Ε9).

Αιτήματα των κατασκευαστών

Οι κατασκευαστές που πραγματοποίησαν χθες την ετήσια γενική συνέλευσή τους ζητούν από την κυβέρνηση κίνητρα για να αναθερμανθεί ο κλάδος της οικοδομής όπως:

Αναστολή του «πόθεν έσχες» για αγορά και ανοικοδόμηση ακινήτων για μια τριετία, με ετήσιο όριο έως 500.000 ευρώ.

Απαλλαγή από το ΕΤΑΚ για μία 7ετία για τις οικοδομικές επιχειρήσεις.

Μείωση των συντελεστών εμπορικότητας και των τιμών ζώνης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Τακτοποίηση των κλειστών ημιυπαιθρίων χώρων, κλειστών θέσεων στάθμευσης πιλοτής, παταριών και σοφίτες.

Πηγή Ημερησία

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2005 – 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

31 Μαρτίου 2009

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2005 – 2008

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι είναι σε εξέλιξη η αποστολή των ειδοποιητηρίων στους πολίτες για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η Δήλωση ή οι Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) που υπέβαλαν κατά τα έτη 2005 έως 2008 εμφανίζουν λάθη και παραλείψεις ως προς τα ακίνητα του Πίνακα 1 των Δηλώσεων. Τα λάθη και οι παραλείψεις που έχουν αναδειχθεί καθιστούν αδύνατη τη δημιουργία αξιόπιστης και πλήρους εικόνας της περιουσιακής κατάστασης του πολίτη την 1/1/2008 και, κατʼ επέκταση, την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος Ε.Τ.ΑΚ.

Στα αποστελλόμενα ειδοποιητήρια περιλαμβάνονται:
- Τα συγκεκριμένα λάθη και παραλείψεις που εντοπίστηκαν
- Οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να αποκατασταθούν τα εντοπισμένα λάθη και παραλείψεις
- Ειδικός πενταψήφιος προσωπικός κωδικός, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες επικοινωνίας του ενδιαφερομένου με την Υπηρεσία για τη διευθέτηση του θέματος.

Η διαδικασία αποκατάστασης των λαθών και παραλείψεων που περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα ειδοποιητήρια γίνεται μέσω επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο (call center) της Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 801 111 2277 που λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός αργιών) από 8:00 έως 18:00. Το τηλεφωνικό κέντρο του οποίου η λειτουργία ξεκίνησε σήμερα, έχει ως βασικό στόχο την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών, απαλλάσσοντάς τους από την υποχρέωση προσέλευσης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο μόνο εφόσον έχουν λάβει σχετικό ειδοποιητήριο και εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν διαπιστώσει τα λάθη/τις ελλείψεις που αναγράφονται στο ειδοποιητήριο σε σχέση με τις αντίστοιχες Δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβάλει, ώστε να έχουν διαθέσιμες τις σωστές πληροφορίες που αφορούν στα ακίνητά τους.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προσβλέπει στη συνεργασία των πολιτών για την διόρθωση λαθών και παραλείψεων στις Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1148/2008, οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου επέχουν θέση Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων.

«Δωράκια» Εφορίας για επαγγελματίες, επιχειρήσεις

Ρουσφέτια σε κατηγορίες φορολογουμένων περιλαμβάνει φορολογικό νομοσχέδιοσκούπα, το οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα με το βλέμμα στραμμένο στις ευρωεκλογές.

Πρόκειται για νομοσχέδιο η επεξεργασία του οποίου βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο και, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει σειρά χαριστικών ρυθμίσεων για επαγγελματικούς κλάδους όπως είναι οι επαγγελματίες ταξί, οι ιδιοκτήτες φορτηγών και οι εμπορικές επιχειρήσεις. Ρυθμίσεις που θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν με σκοπό το εκλογικό όφελος από την κυβέρνηση, η οποία αφήνει για αργότερα, μετά τις ευρωεκλογές, τα δυσάρεστα για τους φορολογουμένους, δηλαδή τις αυξήσεις που ετοιμάζει στη φορολογία καυσίμων και ακινήτων για τη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού.

Παράλληλα, με διάταξη του νομοσχεδίου ανοίγει παράθυρο στο πόθεν έσχες για όσους αγοράζουν ακίνητα και Ι.Χ. και παρατείνονται οι ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και την περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων.

Οι διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίουσκούπα που έχουν ετοιμαστεί στο υπουργείο Οικονομικών και το αργότερο έως το τέλος της εβδομάδας θα τεθούν υπ΄ όψιν του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου για τελική έγκριση και κατάθεση στη Βουλή, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

Φορολόγηση με τεκμαρτό τρόπο
Την παράταση έως και τη χρήση του 2010 του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των επαγγελματιών ταξί και των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσεως. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου του 2009 οι συγκεκριμένοι κλάδοι θα έπρεπε να αρχίσουν να φορολογούνται με λογιστικό τρόπο, δηλαδή έσοδα μείον έξοδα. Ωστόσο, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου παρατείνεται η φορολόγηση με τεκμαρτό τρόπο. Για παράδειγμα, τις χρήσεις 2009 και 2010 ένας κατά 100% ιδιοκτήτης οχήματος ταξί θα φορολογηθεί για ετήσιο εισόδημα 16.000 ευρώ, ενώ ένας ιδιοκτήτης φορτηγού δημοσίας χρήσης 12 τόνων θα φορολογηθεί για ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα 17.704 ευρώ. Πρόκειται για δώρο καθώς η φορολόγηση με λογιστικό τρόπο θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα για τον προϋπολογισμό.

Πιο «χαλαρό» πόθεν έσχες
Ελαστικότερο πόθεν έσχες για την αγορά Ι.Χ., ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων από τους φορολογουμένους. Ειδικότερα, με βάση το υφιστάμενο φορολογικό καθεστώς το οποίο καταργείται αναδρομικά από 1/1/2009 οι φορολογούμενοι που αγόραζαν κάποιο περιουσιακό στοιχείο και γι΄ αυτήν την αγορά επικαλούνταν αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών είχαν περιορισμούς. Συγκεκριμένα το ποσό της αποταμίευσης που επικαλούνταν (ανάλωση κεφαλαίου) περιοριζόταν με βάση την κατοχή και χρήση άλλων περιουσιακών στοιχείων που υπολογίζονταν ως τεκμαρτή δαπάνη και η οποία και αφαιρούνταν από το εισόδημα των ετών αυτών. Με την κατάργηση του συγκεκριμένου καθεστώτος θα είναι εύκολη η απαλλαγή από το πόθεν έσχες όσων αγοράζουν Ι.Χ. και ακίνητα.

Για περαίωση και οφειλές
Αυξάνονται τα όρια υπαγωγής στη ρύθμιση της αυτοπεραίωσης για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, σήμερα το όριο ακαθαρίστων εσόδων για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι 300.000 ευρώ και με την προτεινόμενη ρύθμιση το όριο αυξάνεται στα 400.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις θα κλείνουν τα βιβλία τους χωρίς φορολογικό έλεγχο και το Δημόσιο θα χάνει μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με τον λογιστικό τρόπο φορολόγησης.

Επίσης, παρατείνονται έως τις 31 Μαΐου 2009 οι ρυθμίσεις για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογουμένων.

Τέλος, για τη φορολόγηση κληρονομιών η Εφορία αναγνωρίζει ως συζύγους και τους φορολογουμένους που δεν είναι παντρεμένοι αλλά συγκατοικούν με ειδικό σύμφωνο συμβίωσης.


Πηγή Τα Νέα