ΕΡΤ

Παράταση στην υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων έδωσε το ΥΠ.ΟΙΚ.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2009
Αρ. Πρωτ.:1087704/418/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
Αρ. Πρωτ.:1087704/418/0015
ΤΜΗΜΑΤΑ: B'- A'

ΠΟΛ: 1129

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Παππά
Τηλέφωνο : 210 3610030-65

ΘΕΜΑ: “Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. ”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γε΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.7.2004 (ΦΕΚ 1196 Β΄), περί «Χρόνου υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)».
4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/ΠΟΛ.1114/0015/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191Β΄), περί «Υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (TAXISnet)», όπως ισχύει.
5. Την 1069914/530/ΠΟΛ.1100/28.7.2006 εγκύκλιο, περί «Λήξης των προθεσμιών που τίθενται με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.), του ν. 1809/88 καθώς και των Α.Υ.Ο.Ο. που εκδίδονται κατΆ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ., όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις Δ.Ο.Υ. (Σάββατο ή επίσημη αργία)».
6. Την 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ Β/΄40) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2008, όπως αυτές καθορίσθηκαν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.7.2004, μέχρι τις 19.1.2010, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

2. Οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ισχύουν ανάλογα και για την υποβολή του ισοζυγίου της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. της διαχειριστικής περιόδου 1.1-31.12.2008.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Αναιμικές οι εισπράξεις από ΕΤΑΚ και κεφαλικό φόρο

Τη στιγμή που η αντιπαράθεση των δύο μεγάλων κομμάτων για το ΕΤΑΚ και την έκτακτη εισφορά βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, τα έσοδα του Δημοσίου από τις δύο αυτές πηγές είναι αναιμικά και μακριά από τις συντηρητικότερες προβλέψεις.

Τεχνικές δυσκολίες, λάθη στη συμπλήρωση των δηλώσεων, αντικρουόμενες εκτιμήσεις σχετικά με τη νομιμότητα και τη συνέχεια των μέτρων έχουν ως αποτέλεσμα τα βεβαιωθέντα έσοδα από το ΕΤΑΚ φυσικών προσώπων για το 2008 να μην ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, τα δε εισπραχθέντα μόλις και μετά βίας φτάνουν το 25% των βεβαιωθέντων. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα που εμφανίζουν τα έσοδα από την έκτακτη εισφορά, καθώς έχουν βεβαιωθεί ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Στα νομικά πρόσωπα τα βεβαιωθέντα ανέρχονται στα 300 εκατ. ευρώ με τις εισπράξεις να κινούνται καλύτερα σε σχέση με αυτές των φυσικών προσώπων λόγω των υψηλών προστίμων που αντιμετωπίζουν όσοι καθυστερούν ή δεν υποβάλλουν δηλώσεις. Παρά ταύτα περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλει ακόμη δήλωση ΕΤΑΚ για το 2008, ενώ στις 200.000 (!) ανέρχονται τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει ακόμη διορθωτικές δηλώσεις για το περυσινό, επί συνόλου 4 εκατ.

Η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν σταλεί ακόμη τα εκκαθαριστικά για το ΕΤΑΚ του 2009, κάτι που σύμφωνα με αρμόδιο παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών δεν πρόκειται να γίνει πριν από τις εκλογές, όχι όμως για προεκλογικούς λόγους, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η αποστολή των ειδοποιητηρίων του 2008.


ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ

Εάν πράγματι μέχρι την ανάληψη της νέας κυβέρνησης δεν έχει ξεκινήσει η αποστολή των σημειωμάτων για το 2009, αυτό αφενός εξασφαλίζει το γεγονός ότι ουδείς φορολογούμενος θα έχει καταβάλει ενιαίο τέλος ακινήτων για το τρέχον έτος, αφετέρου αφαιρεί από το ΠαΣοΚ το επιχείρημα διατήρησης του ΕΤΑΚ 2009 για λόγους ισονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι στελέχη της Ιπποκράτους έχουν πολλές φορές ξεκαθαρίσει την πρόθεσή τους να καταργηθεί το ΕΤΑΚ από το 2010 και να επανέλθει ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και κληρονομιών με σημαντική αύξηση του αφορολόγητου. Για το 2009 τονίζουν ότι η κατάργηση δεν θα ήταν δυνατή έστω και εάν ένας φορολογούμενος έχει καταβάλει στην εφορία το σχετικό τίμημα. Δεν έχουν όμως ωστόσο διευκρινίσει τι θα γίνει στην περίπτωση που κανένα σημείωμα δεν έχει αποσταλεί και κανένας φόρος δεν έχει καταβληθεί.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία για το 2008 εκτιμώνται σε 1,120 δισ. ευρώ, ενώ για το 2009 σε 1,770 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγμής τα βεβαιωθέντα και όχι εισπραχθέντα έσοδα από το ΕΤΑΚ για το 2008 ανέρχονται στα 700 εκατ. ευρώ, ενώ για το ΕΤΑΚ φυσικών προσώπων για το 2009 δεν υπάρχει ούτε βεβαίωση ούτε φυσικά είσπραξη.


ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα που εμφανίζουν τα έσοδα από την έκτακτη εισφορά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία ήδη έχουν βεβαιωθεί ποσά άνω των 200 εκατ. ευρώ και εισπράττεται κανονικά το μεγαλύτερο μέρος των δόσεων παρά τις προσφυγές που εκκρεμούν στα δικαστήρια. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου υπόχρεοι στην έκτακτη εισφορά είναι περίπου 128.000 φορολογούμενοι και τα προσδοκώμενα έσοδα ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ.

Βάσει πάντως της φορολογικής νομοθεσίας, ακόμη κι αν ασκηθεί προσφυγή, ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, αλλιώς ισχύουν οι οριζόμενες από τη φορολογική νομοθεσία συνέπειες. Δηλαδή, η επιβολή μηνιαίας προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής 1% - και μέχρι ποσοστού 200% - της κύριας οφειλής και η μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο κεφαλικός φόρος καταβάλλεται κανονικά και στην περίπτωση που η διάταξη κριθεί αντισυνταγματική τότε είτε τα χρήματα θα επιστραφούν στους φορολογουμένους είτε θα συμψηφιστούν με άλλες οφειλές ή φόρους που τους αναλογούν.


ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ανεξαρτήτως των εσόδων, το έργο που κλήθηκε να επιτελέσει η ΓΓΠΣ ήταν ιδιαίτερα σημαντικό τη στιγμή μάλιστα που από την πολύ αρχή είχε διαπιστωθεί ότι το ΕΤΑΚ δεν μπορούσε να εφαρμοσθεί μόνο με τα στοιχεία του Ε9, αφού το σύστημα αδυνατούσε να εξακριβώσει μόνο από αυτή τη βάση δεδομένων το ποσοστό της συνιδιοκτησίας, της ψιλής κυριότητας ή και της επικαρπίας του κάθε ακινήτου.

Ανάλογες δυσκολίες εμφανίστηκαν και σε ό,τι αφορά την έκτακτη εισφορά, καθώς ήταν δύσκολο να διαχωρισθούν από το σύστημα οι αποζημιώσεις απόλυσης και οι εφάπαξ παροχές των ασφαλιστικών ταμείων από τα ατομικά εισοδήματα των εργαζομένων. Παρά ταύτα, η ΓΓΠΣ κατάφερε να φέρει σε πέρας ένα σημαντικό έργο που θα αποτελέσει μια πολύτιμη βάση δεδομένων για όποιο οικονομικό επιτελείο προκύψει μετά τις εκλογές.


Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΚ

Διαμερίσματα των... 80 τ.μ. των οποίων η μέση επιφάνεια των βοηθητικών χώρων δεν υπερβαίνει τα 18 τ.μ. και η θέση πάρκινγκ τα 25 τ.μ συνθέτουν την περιουσιακή εικόνα του μέσου Ελληνα.
Αυτό προκύπτει από μια πρώτη στατιστική επεξεργασία των δηλώσεων ΕΤΑΚ από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από την οποία μεταξύ άλλων προκύπτει επίσης:

- Η μέση επιφάνεια του διαμερίσματος ή της κατοικίας ανέρχεται σε 79,26 τετραγωνικά μέτρα. Εχουν δηλωθεί βοηθητικοί χώροι (αποθήκες, πάρκινγκ, playroom) των οποίων η επιφάνεια είναι κατά μέσο όρο 18,82 τετραγωνικά μέτρα. Η μέση επιφάνεια του οικοπέδου που έχει δηλωθεί ανέρχεται σε 465,12 τ.μ.

- Η μέση επιφάνεια των μονοκατοικιών ανέρχεται σε 81,60 τ.μ. κατά μέσο όρο. Οι μονοκατοικίες διαθέτουν και μεγαλύτερους βοηθητικούς χώρους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης. Η επιφάνεια των βοηθητικών χώρων που δηλώνουν όσοι έχουν στην κυριότητά τους μονοκατοικία φθάνει σε 34,90 τ.μ. κατά μέσο όρο. Το οικόπεδο που έχει δηλωθεί με τη μονοκατοικία έχει μέση επιφάνεια 634,57 τ.μ.

- Η επιφάνεια της επαγγελματικής στέγης (κατάστημα, γραφείο) ανέρχεται στα 84,75 τ.μ. κατά μέσο όρο, με βοηθητικούς χώρους 58,76 τ.μ. κατά μέσο όρο και οικόπεδο με μέση επιφάνεια 488,41 τ.μ.

- Τα δηλωθέντα εντός σχεδίου πόλης οικόπεδα έχουν μέση επιφάνεια 768,88 τ.μ.

- Οι αποθήκες που αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες παρουσιάζουν μέση επιφάνεια 69,33 τ.μ., ενώ με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία διαθέτουν και βοηθητικούς χώρους επιφάνειας 50,5 τ.μ. κατά μέσο όρο.

- Η μέση επιφάνεια των θέσεων στάθμευσης που αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες ανέρχεται στα 28,70 τ.μ.

Πηγή Κέρδος

Δέκα μέτρα για πάταξη φοροδιαφυγής

Δέκα μέτρα για την απλοποίηση και τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος και την ουσιαστική αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής τα οποία εάν υιοθετηθούν θα συμβάλουν στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων χωρίς να επιβαρυνθούν τα χαμηλά εισοδήματα, προτείνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο­.ΦΟ.Μ.). Τα μέτρα παρουσιάστηκαν στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο από τον α΄ αντιπρόεδρο του, κ. Γ. Κορομηλά.

Ο κ. Κορομηλάς αφού αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που έχουν στα δημόσια έσοδα τα φαινόμενα του παρεμπορίου, της παραοικονομίας και της φορο­διαφυγής ανέλυσε το πακέτο των προτάσεων για την αντι­μετώπισή τους, το οποίο περιλαμβάνει:

1. Κατάργηση του αφο­ρολο­γήτου στα φυσικά πρόσωπα και υπολογισμός του εισοδήματος που θα φορολογείται με έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα, του συνόλου των δαπανών που πραγματοποιούνται κατʼ έτος.

Σύμφωνα με τον κ. Κορομηλά τα οφέλη από την αποδοχή αυτής της πρότασης είναι ο ουσιαστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής. Κάθε πολίτης, έχοντας ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα απαι­τούσε για κάθε συναλλαγή του να λάβει το αντίστοιχο φορο­λογικό στοιχείο. Κατά συνέπεια θα υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων τόσο από το ΦΠΑ όσο και από τη φορολογία εισοδήματος.

2. Κατάργηση των κατά ειδικό τρόπο φορολ­ογο­υμένων εισοδημάτων και των πάσης φύσης απαλλαγών με εξαίρεση τα βοηθήματα, τα επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων κ.λπ., τις αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, και πάσης φύσης εισοδημάτων που απο­κτώνται στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής και της ενίσχυσης ασθενών κοινωνικών ομάδων.

3. Υποχρεωτικός λογιστικός προσδιορισμός του καθα­ρού εισοδήματος για όλες τις επιχειρήσεις με κατάργηση του ειδικού τρόπου προσδιορισμού και φορολογίας συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (Ε.Ι.Χ., Φ.Δ.Χ., ενοικιαζόμενα δωμάτια, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, οικοδο­μικές επιχειρήσεις κ.λπ.).

4. Καθιέρωση και τήρηση αυστηρά του «πόθεν έσχες» και διεύρυνση των «τεκ­μηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» σε όλα τα φυσικά πρό­σω­πα με ειδική δήλωση που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση οι οποίες επήλθαν την προηγούμενη χρονιά (π.χ. αγορο­πωλησίες ακινήτων, αυτο­κινήτων, σκαφών, αποτα­μιεύσεων, μετοχών, συστάσεις και αυξήσεις κεφαλαίου επιχει­ρήσεων, αγοροπωλησίες επιχει­ρήσεων, και εν γένει οποιου­­δ­ήποτε άλλου στοιχείου).

5. Αλλαγή στον τρόπο αναγνώρισης των στοιχείων που μειώνουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αναφορικά με τα δάνεια. Ειδικότερα προτείνεται να μην αναγνωρίζεται ως μειωτικό στοιχείο της τεκμαρτής δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων:

Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ φυσικού προσώπου και εταιρειών του εξωτερικού (off shore ή νομίμων εταιρειών).

Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ φυσικών προσώπων, εφόσον η σύμβαση δανείου δεν έχει κατατεθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ και των δύο συμβαλλομένων. Επίσης βασική προϋπόθεση για τη μείωση της τεκμαρτής δαπάνης σε αυτή την περίπτωση θα είναι η λήψη του δανείου να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

6. Ουσιαστική ενίσχυση των κινήτρων για την ίδρυση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με:

Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 50% για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, εφόσον αυτές εντός του πρώτου έτους της λειτουργίας τους προσλάβουν τουλάχιστον τρία άτομα προσωπικό.

Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών, επίσης για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

Πλήρη απαλλαγή από την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη της λειτουργίας τους.

7. Καθιέρωση, με ανάλογη τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου, ειδικού αποθεματικού επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (εμπορικών, βιοτεχνικών, επαγγελματιών).

8. Αύξηση του συντελεστή του ετήσιου ειδικού φόρου ακινήτων που καταβάλλεται από εταιρείες (off shore κ.λπ.), για ακίνητα που κατέχουν στην Ελλάδα, από 3% επί της αξίας του ακινήτου που είναι σήμερα σε 25%.

9. Αυστηρό έλεγχο των δανείων για απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Να υποχρεωθούν με νομοθετική ρύθμιση οι τράπεζες να εκταμιεύουν αποκλειστικά και μόνο το ποσό που αναγράφεται στο συμβόλαιο πώλησης και αυτό να κατατίθεται στο λογαριασμό του κατασκευαστή.

Επίσης να υποχρεωθούν να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές για τυχόν άλλο δάνειο που λαμβάνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μέσα σε μια τριετία από τη λήψη δανείου για απόκτηση ακίνητης περιουσίας έτσι ώστε να ερευνάται μήπως αφορά εξόφληση τιμήματος από την πώληση του ακινήτου, τίμημα το οποίο δεν έχει δηλωθεί.

10. Το ΕΤΑΚ να καταργηθεί και να καθιερωθεί Φόρος Ακίνητης Περιουσίας με αφορολόγητο ποσό το οποίο θα απαλλάσσει τους μικροϊδιοκτήτες και κλιμακούμενο συντελεστή, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει την κύρια πηγή εσόδων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όλοι οι άλλοι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την ακίνητη περιουσία πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με το ΦΑΠ. Τα ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται παραγωγικά από επιχειρήσεις, κάθε είδους, να φορολογούνται με το 25% (1/4) του κλιμακούμενου συντελεστή.

Πηγή Ημερησία

Καθορισμός των αλλοδαπών εταιρειών που εδρεύουν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
Αριθ. Πρωτ.: 1089369/11149/Β0012


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

Ταχ.Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Θ. Κακλαμάνης
Τηλέφωνο:210 3375311 - 312
ΦΑΞ:210 3375001


ΠΟΛ 1126


ΘΕΜΑ:Καθορισμός των αλλοδαπών εταιρειών που εδρεύουν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, καθώς και του εντύπου απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων και τόκων που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ ΑΆ 151).

β. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 114 του Κ.Φ.Ε.

γ. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ ΑΆ 35), με τις οποίες ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L.157/49/26.6.2003).

δ. Τις διατάξεις της αριθ.1666/ΔΙΟΕ89/13.01.2009 (ΦΕΚ Β΄40) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ε. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Ορίζουμε, ότι οι αλλοδαπές εταιρείες που εδρεύουν σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, είναι αυτές που αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα Α.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου που υποβάλλεται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους τόκους και τα δικαιώματα που καταβάλλουν σε συνδεδεμένη εταιρεία άλλου κράτους – μέλους ή σε μόνιμη εγκατάσταση συνδεδεμένης εταιρείας κράτους – μέλους ευρισκόμενη σε άλλο κράτος - μέλος, έχει, ως το συνημμένο υπόδειγμα (παράρτημα Β της παρούσας).

3. Όταν οι μετοχές της ημεδαπής εταιρείας είναι ονομαστικές, με τη δήλωση απόδοσης του φόρου συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ποσοστό συμμετοχής της αλλοδαπής εταιρείας στο κεφάλαιο της ημεδαπής κατά τα δύο προηγούμενα έτη, όπως προκύπτει από το μητρώο μετόχων και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Αν οι μετοχές είναι ανώνυμες, συνυποβάλλεται βεβαίωση εκδιδόμενη στην αλλοδαπή από Ορκωτό Ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας.

4. Η απόφαση αυτή, μαζί με τα παραρτήματά της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Πάνω από 6% φέτος το δημοσιονομικό έλλειμμα

Αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το φετινό έλλειμμα αποστέλλει η Στατιστική Υπηρεσία στη Eurostat την επόμενη Τετάρτη, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη αξιολόγηση της οικονομίας από την Κομισιόν εντός του προσεχούς διμήνου.

Όπως προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας το φετινό έλλειμμα αναθεωρείται ανοδικά και αναμένεται να κλείσει τουλάχιστον στο 6% του ΑΕΠ, αντί στόχου για 3,7%, εξαιτίας της μεγάλης υστέρησης στα έσοδα, που κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Στο ΠΑΣΟΚ και στην Κομισιόν φοβούνται, πάντως, ότι το έλλειμμα ίσως εκτιναχθεί φέτος ακόμη και στην περιοχή του 10%.

Μία πρόγευση των προθέσεων της Κομισιόν αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου, όπου η Επιτροπή αναμένεται να αποφανθεί επί των μέτρων που έχει λάβει η Ελλάδα για να μειώσει το έλλειμμα,. Τις νεότερες προβλέψεις της θα τις ενσωματώσει στις φθινοπωρινές προβλέψεις της για την οικονομία που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου.

Τυπικά αποφάσεις για το χρόνο τον οποίο θα έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα να μειώσει το έλλειμμα αναμένονται εντός του Δεκεμβρίου, αν και ουσιαστικά οι όποιες κατευθύνσεις θα καθοριστούν σε πολιτικό επίπεδο αρκετά νωρίτερα. Κομβικής σημασίας θα είναι το επικαιροποιημένο τριετές πρόγραμμα σταθερότητας που θα κατατεθεί.

Εκτίναξη
Τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ για την εκτίναξη του ταμειακού ελλείμματος στα 20 δισ. ευρώ ή 8% του ΑΕΠ στο τέλος Αυγούστου αποτυπώνουν την εφιαλτική κατάσταση στα δημόσια ταμεία.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη του δημοσίου δανεισμού. Φέτος έχει ήδη ανέλθει σε 56 δισ. και είναι πιθανόν έως το τέλος του έτους να υπερβεί τα 60 δισ., ποσό κατά 40% υψηλότερο σε σχέση με το δανειακό πρόγραμμα της χώρας το 2004, χρονιά διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τις εξελίξεις παρακολουθεί εξαιρετικά ανήσυχη η Κομισιόν, αλλά και η ΕΚΤ, που θεωρεί επιβεβλημένη την παρουσίαση αξιόπιστου σχεδίου εξυγίανσης ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών και να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση στους όρους με τους οποίους δανείζεται η χώρα.


23/9/2009
Πηγή: Ημερησία

Για ατεκμηρίωτες «αποκαλύψεις» φοροδιαφυγής κατηγορεί τη ΓΓΠΣ ο ΣΕΒΕ

Προσπάθεια συκοφάντησης ενός υγιούς τομέα της εθνικής οικονομίας «βλέπουν» οι εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδας πίσω από την ανακοίνωση της γ.γ. Πληροφορικών Συστημάτων, που εμφανίζει ύποπτες φοροδιαφυγής περίπου 30% των επιχειρήσεων με συναλλαγές στη Ρουμανία.

Οι φορείς απαντούν στο υπουργείο Οικονομίας ότι είχαν προτείνει στο πρόσφατο παρελθόν λύσεις που θα διευκόλυναν την πιστοποίηση των συναλλαγών, αλλά «δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση στις παρεμβάσεις μας. Αντίθετα βλέπουμε ότι η ιστορία των εσπευσμένων και ατεκμηρίωτων αποκαλύψεων εις βάρος των Ελλήνων εξαγωγέων, επαναλαμβάνεται».

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ κάνει λόγο, μάλιστα, για ταλαιπωρία που υφίστανται οι ελληνικές επιχειρήσεις από την πλημμελή ενημέρωση του VIES, ιδίως από τις νέες χώρες της Ε.Ε., όσο και από την αδυναμία ή και την αποφυγή των εκεί επιχειρήσεων να υποβάλλουν δηλώσεις Intrastat, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα «την αποτυχία της διασταύρωσης των διμερών συναλλαγών».

Επίσης, αναφέρει ότι προκύπτει μέση αξία εξαγωγών που «φωτογραφίζει» μικρού μεγέθους επιχειρήσεις και αναλογούν ΦΠΑ της τάξης των 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση. «Είναι κοινή πρακτική στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να προχωρούν στη διαδικασία αίτησης επιστροφής του 90% του πιστωτικού τους ΦΠΑ για ποσά αρκετά μεγαλύτερα των 10.000 ευρώ», σημειώνεται.


23/9/2009
Πηγή: Ημερησία

Διαβεβαιώσεις Υπουργείου Οικονομικών στους πελάτες των πέντε ασφαλιστικών

Κανένας ασφαλισμένος στον Κλάδο Ζωής δεν χάνει τα δικαιώματά του και τα χρήματα που έχει αποταμιεύσει. Διότι, όλα τα χαρτοφυλάκια ζωής θα μεταβιβαστούν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες. Όλοι οι εργαζόμενοι θα αποζημιωθούν, αναφέρεται μεταξύ άλλων σε αναλυτική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με αφορμή την ανάκληση από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της άδειας λειτουργίας πέντε ασφαλιστικών εταιριών. Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ζωής των πέντε ασφαλιστικών εταιριών των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειοτυργίας θα συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια σε άλλες εταιρίες, στις οποίες αναμένεται να απορροφηθεί και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων.Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

"Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο η σημερινή Κυβέρνηση έχει θεσπίσει:

- Κανείς ασφαλισμένος στον Κλάδο Ζωής δεν χάνει τα δικαιώματά του και τα χρήματα που έχει αποταμιεύσει. Διότι, όλα τα χαρτοφυλάκια ζωής θα μεταβιβαστούν σε άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.

- Όλοι οι ασφαλισμένοι στον κλάδο του αυτοκινήτου θα έχουν κάλυψη που θα τους παρέχει το επικουρικό κεφάλαιο για 30 ημέρες, έτσι όπως προβλέπεται από τον νόμο.

- Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ζωής θα συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια σε άλλες εταιρίες, στις οποίες αναμένεται να απορροφηθεί και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων. Και θα πληρώνονται κανονικά, όχι όπως γινόταν μέχρι σήμερα με τους εργαζόμενους της ΑΣΠΙΣ, οι οποίοι, όπως κατήγγειλαν, έχουν τρεις μήνες να πληρωθούν.

- Όλοι οι εργαζόμενοι θα αποζημιωθούν, διότι η παρούσα Κυβέρνηση φρόντισε να αλλάξει τη νομοθεσία και να έχουν προτεραιότητα αποζημίωσης κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης.

Επίσης, επισημαίνονται τα εξής:

Η παρούσα Κυβέρνηση θέσπισε αυστηρά όρια φερεγγυότητας σε όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες υποχρεώθηκαν να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο συνολικά κατά 650 εκατομμύρια ευρώ. Τα νέα όρια φερεγγυότητας είναι αυστηρότερα από αυτά που επιβάλλει η σχετική κοινοτική οδηγία, με αποτέλεσμα να εισρεύσουν στην ασφαλιστική αγορά κεφάλαια ύψους 664,5 εκατ. ευρώ: 241,3 εκατ. ευρώ το 2004, 338,6 εκατ. ευρώ το 2005, 84,6 εκατ. ευρώ το 2006

Καταρτίστηκε νέος νόμος για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εταιριών, με προτεραιότητα στην αποζημίωση των εργαζομένων σε αυτές. Διότι, στο παρελθόν οι εργαζόμενοι και έχαναν την δουλειά τους και δεν έπαιρναν αποζημίωση.

Καθιερώθηκε νέο σύστημα καθολικών και αυστηρών ελέγχων σε όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, το οποίο οδήγησε στην αφαίρεση της άδειας από 9 εταιρίες που επανειλημμένα παραβίαζαν τον νόμο και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. Συγκεκριμένα, έχουν ανακληθεί οι άδειες στις εταιρίες: ΑΣΤΡΑ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΑΜΥΝΑ, ΙΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ,LE MONDE, ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Κ.ΤΕ.Λ. Ν. ΑΧΑΪΑΣ, ΕΟΣ

Εξαιτίας της εξυγίανσης της αγοράς μετά από πολλά χρόνια εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην ασφαλιστική αγορά από μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα η εξαγορά της Alpha Ασφαλιστικής από την AXA και η εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρίας ΦΟΙΝΙΞ - METROLIFE από τη GROUPAMA.

Οι έλεγχοι είναι τακτικοί και επαναλαμβανόμενοι και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χθεσινή απόφαση της ΕΠ.ΕΙ.Α για την ανάκληση της άδειας των ακόλουθων εταιριών: ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (General Union), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (General Trust), Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΕΓΑ

Καμία ασφαλιστική εταιρία δεν δικαιούται να παραβιάζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων, να μην τους αποζημιώνει και να μην πληρώνει τους εργαζόμενους. Καμία ασφαλιστική εταιρία δεν μπορεί να μη διαθέτει τα κεφάλαια και τα αποθεματικά που ο νόμος ρητά ορίζει".

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου είχε σήμερα το πρωί συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων των ασφαλιστικών εταιριών. Αμέσως μετά τη συνάντηση και απαντώντας σε σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, έκανε την ακόλουθη δήλωση.

"Επί πεντέμισι χρόνια βάζουμε τάξη στην ασφαλιστική αγορά. Έχουμε θεσπίσει αυστηρά όρια φερεγγυότητας και έχουμε υποχρεώσει όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες να αυξήσουν τα κεφάλαια τους κατά 650 εκατ. ευρώ. Οι έλεγχοι είναι τακτικοί και συνεπείς. Μέχρι σήμερα έχουν αφαιρεθεί οι άδειες σε 14 ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες δεν λειτουργούσαν σύμφωνα με τον νόμο, δεν σεβόντουσαν τις υποχρεώσεις τους, τόσο απέναντι στους ασφαλισμένους τους, όσο και στους εργαζομένους τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, για πρώτη φορά η ασφαλιστική αγορά έχει αρχίσει να προσελκύει ξένες επενδύσεις. Δεν κατανοώ συνεπώς πώς και γιατί αυτοί, που είχαν αφήσει την ασφαλιστική αγορά να λειτουργεί ασύδοτα, έρχονται σήμερα και κάνουν επικριτικές ανακοινώσεις. Το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να απολογηθούν σε χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι, ενώ πλήρωναν κανονικά τα ασφάλιστρά τους, είχαν επί ημερών ΠΑΣΟΚ προβλήματα με αφερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες. Ως εδώ και μη παρέκει.

Όσο για τα κροκοδείλια δάκρυα για τους εργαζομένους, ας εξηγήσουν γιατί στη διαδικασία εκκαθάρισης οι εργαζόμενοι ήταν αυτοί που αποζημιώνονταν τελευταίοι, ενώ επί ΝΔ, με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίσαμε, οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται πρώτοι.

Ας αφήσουν λοιπόν τις κριτικές και ας απαντήσουν ξεκάθαρα στους ασφαλισμένους: Όταν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες δεν τηρούν τον νόμο, θα πρέπει να τους αφαιρείται η άδεια ή όχι; Όταν οι Ασφαλιστικές Εταιρίες δεν πληρώνουν τους μισθούς των εργαζομένων, θα πρέπει να τους αφαιρείται η άδεια ή όχι; Όταν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες καταθέτουν πλαστές εγγυητικές, θα πρέπει να τους αφαιρείται η άδεια ή όχι;".


23/9/2009
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Ανάκληση αδειών λειτουργίας πέντε ασφαλιστικών εταιριών

Την οριστική ανάκληση των αδειών λειτουργίας των ελληνικών ασφαλιστικών εταιριών Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, Γενική Ενωση ΑΕΕΓΑ (General Union), Γενική Πίστη ΑΕΕΓΑ (General Trust) και Γ.Η. Σκούρτης ΑΕΕΓΑ, αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. συνεδρίασε σήμερα 21.09.09 και μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των χιλιάδων ασφαλισμένων, των εργαζομένων και της αξιοπιστίας του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης, αποφάσισε ομόφωνα την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟIΑ ΑΕΑΖ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ (General Union), ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΕΓΑ (General Trust) και Γ.Η. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕΕΓΑ, διότι οι εν λόγω εταιρείες δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους προκειμένου να καλύψουν τα απαιτούμενα περιθώρια φερεγγυότητας, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Επισημαίνεται, ότι η ΕΠ.Ε.Ι.Α. από μακρού χρόνου, εξάντλησε όλα τα περιθώρια επίλυσης του προβλήματος δίνοντας επανειλημμένα την ευκαιρία να καλυφθούν τα απαραίτητα περιθώρια φερεγγυότητας. Παρά ταύτα, οι εν λόγω εταιρείες παρουσίαζαν αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι των ασφαλισμένων τους, αλλά και των εργαζομένων τους.

Αντί να κατατεθούν τα οφειλόμενα ποσά στους συγκεκριμένους λογαριασμούς, στις 16 και στις 18 Σεπτεμβρίου 2009 εμφανίστηκε στην ΕΠΕΙΑ ο κ. Παύλος Ψωμιάδης (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ) και προς κάλυψη των απαιτούμενων ποσών των τεσσάρων πρώτων εκ των προαναφερόμενων εταιρειών κατέθεσε εγγυητική επιστολή ύψους 550 εκατ. ευρώ της τράπεζας HSBC, η οποία μετά από έλεγχο της Τραπέζης της Ελλάδος αποδείχθηκε ότι δεν είναι γνήσια. Το γεγονός αυτό μας γνωστοποίησε η ΤτΕ με σχετικό έγγραφό της (αρ.πρ: ΙΔ/27 της 18/09/09) υποδεικνύοντας ταυτόχρονα και την άμεση ενημέρωση των Εισαγγελικών Αρχών, ενημέρωση στην οποία η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έχει ήδη προβεί από 18/09/09.

Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η ΕΠ.Ε.Ι.Α. ορίζει επόπτες ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίσει Επόπτη Χαρτοφυλακίων Ζωής.

Σημειώνεται ότι:

1. Για τον Κλάδο Αυτοκινήτων κάλυψη θα παρέχει το επικουρικό κεφάλαιο για 30 ημέρες, έτσι όπως προβλέπεται από το νόμο.

2. Για τον Κλάδο Ζωής, με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Επόπτης Χαρτοφυλακίων Ζωής, ο οποίος αναλαμβάνει τη λειτουργία της εταιρείας μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια ζωής σε άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, καταβάλλοντας αποζημιώσεις σε ασφαλισμένους και δικαιούχους, καθώς και τους μισθούς στους εργαζόμενους.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι όλοι οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Ζωής, δε θα χάσουν τα δικαιώματά τους και τα χρήματα που έχουν αποταμιεύσει.
Οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ζωής θα συνεχίζουν να εργάζονται μέχρι να μεταβιβαστούν τα χαρτοφυλάκια σε άλλες εταιρείες, στις οποίες αναμένεται να απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργαζόμενων.


22/9/2009
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Ελεγχοι σε 17.802 εταιρείες με αθεώρητα φορολογικά στοιχεία


Σε φοροελεγκτικό κλοιό μπαίνουν 17.802 επιχειρήσεις που τηρούν αθεώρητα φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή λιανικής, τιμολόγια, κ.λπ.) καθώς εντοπίστηκαν να χρωστούν στο Δημόσιο μεγάλα ποσά και να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που διενεργεί η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις αυτές, χρησιμοποιούσαν το ευνοϊκό μέτρο της έκδοσης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων όχι μόνο «παράνομα», αλλά και ως μέσο για να φοροδιαφεύγουν.Συγκεκριμένα, «πιάστηκαν» να έχουν οφειλές πάνω από 6.000 ευρώ και να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Παραβάσεις, για τις οποίες η Εφορία απαγορεύει στον επιχειρηματία να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, αν δεν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θεωρούν τα στοιχεία τους με τον κλασικό τρόπο, στις ΔΟΥ ελέγχονται για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αλλά και για τα ασφαλιστικά τους χρέη σε κάθε θεώρηση.

Αυτοέλεγχος
Αντίθετα οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, αφού ακολουθούν τη διαδικασία του αυτοελέγχου. Για να συνεχίσουν να εκδίδουν αθεώρητα στοιχεία ελέγχουν οι ίδιες και όχι η εφορία αν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες, δηλαδή αν έχουν χρέη ή δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήματος, κ.λπ.

Ο αυτοέλεγχος γίνεται στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε διαχειριστικού έτους. Μάλιστα, στην περίπτωση που δεν είναι συνεπείς, τους παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου -έκτου- μήνα χωρίς καμία συνέπεια).

«Αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά για τις επιχειρήσεις που επωφελούνται το ευνοϊκό μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων να μην πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο ειδικό αυτό καθεστώς», δηλώνει ο γενικός γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων Δημ. Αναγνωστόπουλος.


22/9/2009
Πηγή: Ημερησία

Εφορία: Δεν παραγράφονται οι χρήσεις 2000 - 2003

Σε φοροελεγκτικό κλοιό θα βρεθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2010 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έκλεισαν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να προλάβει να ελέγξει τις ανέλεγκτες χρήσεις των ετών 2000 - 2003 παρέτεινε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2009.Οπως ορίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31/12/2009, είτε πρόκειται για κανονικές προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την προαναφερόμενη ημερομηνία (π.χ. χρήση 2003) είτε πρόκειται για προθεσμίες, οι οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξεων έχουν ήδη παραταθεί ή είναι μεγαλύτερες των κανονικών και η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη προθεσμία λήγει την ίδια ως άνω ημερομηνία (π.χ. υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001 και 2002, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία).

Επίσης, η παράταση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου (φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία, φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ειδικού φόρου επί των ακινήτων) καθόσον από τον νόμο δεν γίνεται διάκριση ή εξαίρεση.

Ειδικά, όσον αφορά τον φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, στις 30 Ιουνίου 2010 λήγει η προθεσμία παραγραφής για την κοινοποίηση πράξεων επιβολής Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) υποθέσεων των ετών 1997,1998 και 1999 και ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποθέσεων των ετών 2003 και 2004.


10/9/2009
Πηγή: Ημερησία

Πώς θα εισπραχθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Στο στόχαστρο 500.000 οφειλέτες

Κυνήγι σε 500.000 οφειλέτες του Δημοσίου εξαπολύει εν μέσω προεκλογικής περιόδου η εφορία υπό το βάρος της «μαύρης τρύπας» των εσόδων προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ.
Οι οφειλέτες που «γύρισαν την πλάτη» στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, δεσμεύσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων, ενώ με ποινή φυλάκισης απειλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.

Κυνήγι σε 500.000 οφειλέτες του Δημοσίου εξαπολύει εν μέσω προεκλογικής περιόδου η εφορία υπό το βάρος της «μαύρης τρύπας» των εσόδων προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 5 δισ. ευρώ.

Οι οφειλέτες που «γύρισαν την πλάτη» στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, δεσμεύσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων, ενώ με ποινή φυλάκισης απειλούνται όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 10.000 ευρώ.
Ο υφυπουργός Οικονομικών, Αντώνης Μπέζας, αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών δύο μήνες μετά τη λήξη της ευνοϊκής ρύθμισης. Μόλις την περασμένη εβδομάδα απέστειλε σε όλες τις εφορίες εγκύκλιο με συγκεκριμένες οδηγίες για την είσπραξη 1,8 δισ. ευρώ από περίπου 500.000 οφειλέτες.

Αγωνία για τα έσοδα
Στο στόχαστρο των εφοριών θα βρεθούν και οι συνυπόχρεοι των οφειλετών, όπως σύζυγοι και κληρονόμοι. Σημειώνεται ότι το ύψος των ληξιπροθέσμων χρεών ανέρχεται στα 20 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράξιμα θεωρούνται περίπου τα μισά δηλαδή 8-10 δισ. ευρώ. Για φέτος, το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί ότι με τη βοήθεια των ιδιωτών ελεγκτών της Pricewater­house & Coopers θα εισπράξει 1,8 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προβλέπει:
1. Ενεργοποίηση των Γραφείων Είσπραξης Ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. που αναλαμβάνουν να:
Εντοπίζουν τα πρόσωπα που είναι συνυπόχρεα με τον αρχικό οφειλέτη στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Ως συνυπόχρεα πρόσωπα θεωρούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι σύζυγοι για οφειλές του άλλου συζύγου, οι κληρονόμοι για χρέη των κληρονομούμενων, οι διευθυντές, οι εταίροι και διαχειριστές για χρέη επιχειρήσεων, οι αγοραστές ακινήτων για οφειλές του προηγούμενου ιδιοκτήτη κ.λπ.
Παρακολουθούν τη συμμόρφωση των οφειλετών στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων. Μόλις διαπιστωθεί ότι η μη καταβολή μιας μηνιαίας δόσης οι εφοριακοί θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους οφειλέτες.
Επικοινωνούν γραπτώς, τηλεφωνικά ή προφορικά με τους οφειλέτες ή τα συνυπόχρεα πρόσωπα για την είσπραξη της οφειλή μόλις αυτή καταστεί ληξιπρόθεσμη.
Στείλουν γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους πτωχούς οφειλέτες που δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους προς το Δημόσιο με την οποία θα τους ενημερώνουν ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν ευνοϊκό εξωπτωχευτικό συμβιβασμό των χρεών τους.

2. Άμεση λήψη των αναγκαίων (διοικητικών - αναγκαστικών - δικαστικών) μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών που δεν πληρώνουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους ή δεν συμμορφώνονται στις διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ή δεν εντάχθηκαν στην πρόσφατη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών για την οποία η προθεσμία έληξε στις 30 Ιουνίου 2009.
Η λήψη των αναγκαστικών μέτρων θα γίνεται χωρίς διακρίσεις με αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με το ύψος της οφειλής, την παλαιότητα αυτής ή το είδος της. Ανάλογα με την περίπτωση θα λαμβάνονται τα εξής μέτρα:
Για μικρού ύψους οφειλές θα γίνεται κατάσχεση στα χέρια τρίτων.
Σε περίπτωση πολλών ακινήτων, παραγγελία κατάσχεσης θα εκδίδεται για ακίνητο ελεύθερο βαρών, του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής, όχι όμως πολλαπλάσια αυτής.
Το προς κατάσχεση ακίνητο πρέπει να επιλέγεται ώστε σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.
Σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτων τα οποία αποφέρουν εισόδημα από μισθώματα θα γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή.
Σε περιπτώσεις οφειλετών επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) θα επιλέγεται η κατάσχεση χρηματικών ποσών που τους οφείλουν οι πελάτες τους.
Σε περιπτώσεις οφειλετών που είναι κατ’ επανάληψη μη συνεπείς, μεταξύ των μέτρων είσπραξης μπορεί να περιλαμβάνονται η κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, δηλαδή η κατάσχεση χρηματικών ποσών που βρίσκονται σε λογαριασμούς καταθέσεων των οφειλετών, καθώς και οι κατασχέσεις ποσοστών 25% από μισθούς, συντάξεις, ασφαλιστικά βοηθήματα, 20% από ημερομίσθια και 50% από εφάπαξ βοηθήματα λόγω συνταξιοδότησης που τυχόν λαμβάνουν οι οφειλέτες.
Οι κατασχέσεις αυτές θα γίνονται χωρίς να προηγείται η ενημέρωση των οφειλετών. Οι κατασχέσεις μισθών ή συντάξεων επιτρέπεται να γίνονται μόνο εφόσον οι αποδοχές αυτές είναι υψηλότερες των 1.000 ευρώ το μήνα.

3. Ποινική δίωξη εναντίον όσων οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 10.000 ευρώ και δεν τα έχουν ρυθμίσει. Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλέτες θα αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών, ενώ ειδικά αν πρόκειται για χρέη από δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ή για χρέη από ΦΠΑ ή φόρο μισθωτών υπηρεσιών, η ελάχιστη ποινή φυλάκισης θα φθάνει το ένα έτος.
Πάντως, οι διαδικασίες των ποινικών διώξεων θα αναστέλλονται εφόσον οι οφειλέτες προσέρχονται στην εφορία και υποβάλουν αιτήσεις για την υπαγωγή τους σε διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ή σε ρυθμίσεις.

4. Εγγραφή υποθήκης σε ακίνητο ελεύθερων βαρών σε περιπτώσεις χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα αλλά είναι μεγάλου ύψους, δυσανάλογου σε σχέση με την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

5. Συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα αναλάβουν το ρόλο ντετέκτιβ και θα παρακολουθούν υποθέσεις οφειλετών άνω των 50.000 ευρώ. Συγκεκριμένα θα παρακολουθούν τη συμμόρφωσή τους, θα ερευνούν για τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων ή των συνυπόχρεων προσώπων ή απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου ή τρίτων και θα ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία είσπραξης της οφειλής του κάθε οφειλέτη χωριστά.

6. Πριν ξεκινήσει οποιοσδήποτε προσωρινός ή τακτικός φορολογικός έλεγχος σε μια επιχείρηση, ο αρμόδιος ελεγκτής θα ενημερώνεται από το δικαστικό τμήμα της Δ.Ο.Υ. για το ύψος των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών του ελεγχόμενου. Με το που θα ξεκινά ο φορολογικός έλεγχος, ο ελεγκτής θα ενημερώνει τον ελεγχόμενο για τις οφειλές του και θα ζητά να προβεί στην τακτοποίησή τους εντός εύλογου και συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
Ο ελεγκτής θα ερευνά και θα εντοπίζει με βάση όλα τα διαθέσιμα σε αυτόν στοιχεία (βιβλία επιχείρησης, υποβληθείσες δηλώσεις κ.λπ.) όλες τις τυχόν απαιτήσεις του ελεγχόμενου από πελάτες του ή από φορείς του Δημοσίου. Εάν διαπιστώνει ότι το ύψος των απαιτήσεων δεν καλύπτει το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών οφείλει να καταγράφει καί τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.
Στη συνέχεια πρέπει να γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της καταγραφής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να κινούνται εναντίον του οφειλέτη όλες οι διαδικασίες εφαρμογής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

7. Επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες με βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 50.000 ευρώ (βασικές βεβαιωμένες οφειλές) που δεν έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση ή έχουν υπαχθεί αλλά και οι οφειλέτες που απώλεσαν τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων, βρίσκονται στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού και θα αντιμετωπίσουν προσωρινό ή προληπτικό έλεγχο.

Kαι οι σύζυγοι
Στο στόχαστρο των εφοριών θα βρεθούν και οι συνυπόχρεοι των οφειλετών, όπως σύζυγοι και κληρονόμοι.

Το ύψος των οφειλών
Σημειώνεται ότι το ύψος των ληξιπροθέσμων χρεών ανέρχεται στα 20 δισ.ευρώ, εκ των οποίων εισπράξιμα θεωρούνται περίπου τα μισά δηλαδή 8-10 δισ. ευρώ.
Για φέτος το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί ότι με τη βοήθεια των ιδιωτών ελεγκτών της Pricewater­house & Coopers θα εισπράξει συνολικά 1,8 δισ. ευρώ.

Tο σχέδιο είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών
1. Eνεργοποίηση των Γραφείων Eίσπραξης Ληξιπρόθεσμων οφειλών στις Δ.O.Y.
2. Eντοπισμός των συνυπόχρεων προσώπων (σύζυγοι, κληρονόμοι, διευθυντές, αγοραστές ακινήτων για οφειλές του προηγούμενου ιδιοκτήτη).
3. Παρακολούθηση της συμπεριφοράς των οφειλετών στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων.
4. Aμεση λήψη των αναγκαστικών μέτρων (κατασχέσεις μισθών, συντάξεων, ενοικίων, πλειστηριασμοί ακίνητων).
5. Ποινική δίωξη σε όσους χρωστούν άνω των 10.000 ευρώ.
6. Προσημειώσεις σε ακίνητα ακόμη και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές.
7. Παρακολούθηση οφειλετών με χρέη άνω των 50.000 ευρώ.
8. Προσωρινός ή προληπτικός φορολογικός έλεγχος σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 50.000 ευρώ.

8/9/2009
Πηγή: www.imerisia.gr

Πλειστηριασμοί: ¨Παγώνουν¨ ως το τέλος του 2009-Τι θα γίνει με τις ακάλυπτες επιταγές

Εως 31/12/2009 οι τράπεζες δεν θα κινούν τις διαδικασίες πλειστηριασμών για οφειλές πελατών τους που φθάνουν μέχρι τα 200.000 ευρώ.

Παγώνουν μέχρι το τέλος του χρόνου οι πλειστηριασμοί για χρέη σε τράπεζες έως 200.000 ευρώ. Αυτό αποφασίστηκε σήμερα κατά τη διάρκεια σύσκεψης του υπουργού Οικονομίας κ.Παπαθανασίου με το προεδρείο της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία έως 31/12/2009 οι τράπεζες δεν θα κινούν τις διαδικασίες πλειστηριασμών για οφειλές πελατών τους που φθάνουν μέχρι τα 200.000 ευρώ.

Αναλογη φόρμουλα αναζητείται και για πρόσφατα χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Βέβαια, όπως δηλωσε, ο κ. Παπαθανασίου αυτό δεν θα αφορά τα βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών. Αυτό που απασχολεί τόσο το οικονομικό επιτελείο όσο και τα υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζικών ομίλων είναι αφενός πώς θα μειωθεί ο αριθμός των μεταχρονολογημένων ακάλυπτων επιταγών και αφετέρου πως θα προστατευθούν οι καλόπιστοι λήπτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσεις δεν ελήφθησαν και συμφωνήθηκε να γίνουν νέες επαφές μεταξύ του υπουργείου και της Ενωσης. Όπως είπε, άλλωστε, ο κ. Παπαθανασίου για το πρόβλημα δεν μπορεί να βρεθεί λύση από τη μια στιγμή στην άλλη.

Μέτρα με άρωμα εκλογών για την οικονομία

Ισως και εντός της ημέρας ο πρωθυπουργός προχωρήσει στην ανακοίνωση των αποφάσεών του ώστε να επισκεφθεί αύριο Πέμπτη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση η χώρα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές με πιθανότερη ημερομηνία εκείνη της 4ης Οκτωβρίου ή το αργότερο της 11ης του ίδιου μήνα. Χθες με τρεις αποφάσεις η κυβέρνηση έδειξε ότι ετοιμάζεται για εκλογές.

Σε μια συγκυρία που οι πάντες αναμένουν τις αποφάσεις του πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης δείχνουν πως έχουν ήδη ληφθεί οι αποφάσεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Χθες μόλις, η κυβέρνηση με τρεις διαφορετικές αποφάσεις της έδειξε ότι επιδιώκει να κλείσει τα ανοικτά μέτωπα με ρυθμίσεις που? μυρίζουν εκλογές.

Το πάγωμα των πλειστηριασμών, η στήριξη των θέσεων εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η έκδοση ομολόγων για τη σωτηρία του ΙΚΑ, καθώς και η προχθεσινή απόφαση για την πληρωμή του ΦΠΑ με δόσεις, έχουν καθαρά προεκλογικό χρώμα επιμένουν οι γνωρίζοντες και ίσως δεν έχουν άδικο.

Η συνηθισμένη πρακτική όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία είκοσι χρόνια ήταν να υπάρχει σιγή των υπουργών για μερικές εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ και όλες οι ανακοινώσεις μέτρων και ρυθμίσεων να γίνονται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Αυτή η συνήθεια ανετράπη από την παρούσα κυβέρνηση, γεγονός που συνδέει τη βιασύνη των υπουργών με τις επερχόμενες εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ο κ. Καραμανλής φέρεται να έδωσε την άδεια στους υπουργούς του να κάνουν τις εν λόγω ανακοινώσεις που θεωρούνται προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά επιλύουν εκκρεμότητες.


Σήμερα
Οι ίδιες πληροφορίες, μάλιστα, επιμένουν ότι ίσως και εντός της ημέρας ο πρωθυπουργός προχωρήσει στην ανακοίνωση των αποφάσεών του ώστε να επισκεφθεί αύριο Πέμπτη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια για τα περαιτέρω. Σε αυτή την περίπτωση η χώρα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές με πιθανότερη ημερομηνία εκείνη της 4ης Οκτωβρίου ή το αργότερο της 11ης του ίδιου μήνα.

Συνομιλητές του πρωθυπουργού, μάλιστα, μετέφεραν την εκτίμηση ότι θα δικαιολογήσει την επιλογή του για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες υποστηρίζοντας ότι απαιτείται νωπή λαϊκή εντολή σε μια νέα κυβέρνηση που θα κληθεί να λάβει σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον του τόπου.

Κατά τα λοιπά το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών συνεχίζει να διχάζει τη Ν.Δ. και να προκαλεί εσωτερικές αντιπαραθέσεις σε υψηλούς τόνους με υπουργούς και βουλευτές να αλληλοκατηγορούνται δημοσίως για το περιεχόμενο των εισηγήσεών τους προς το Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο των συγκρούσεων βρέθηκαν εκ νέου χθες ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς και πρώην υπουργοί όπως ο κ. Μ. Λιάπης και ο κ. Σ. Τσιτουρίδης. ενώ γενικευμένη αναστάτωση επικρατεί και μεταξύ των βουλευτών της Ν.Δ.

Από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ θεωρεί δεδομένο ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και προετοιμάζεται γιʼ αυτές συστήνοντας Εκλογική Επιτροπή και Επιτροπή για την ανάδειξη των υποψηφίων που θα περιληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Ο κ. Γ. Παπανδρέου, μάλιστα, αναφερόμενος στις τρέχουσες εξελίξεις, είπε πως ο κ. Καραμανλής έχει εξαντλήσει την υπομονή του ελληνικού λαού και τόνισε πως η μόνη διέξοδος για τον τόπο είναι οι εκλογές.


Τα μέτρα
1. Επιχορηγήσεις με κονδύλια του ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών θα ανακοινώσει σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης. Οπως ο ίδιος δήλωσε, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου μετά στη συνάντηση του πρωθυπουργού με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, «αύριο (σ.σ. σήμερα) ανακοινώνουμε, όπως ήταν προγραμματισμένο άλλωστε, το Πρόγραμμα για το εμπόριο και τις υπηρεσίες, στο πλαίσιο του Δʼ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης».

Το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί, επίσης, νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση της ίδρυσης επιχειρήσεων, αλλά και άλλες ρυθμίσεις για την αγορά.

Η ΓΣΕΒΕΕ, ωστόσο, διαφωνεί με τη σχεδιαζόμενη αλλαγή της νομοθεσίας με την οποία θα επιτραπεί στα σούπερ μάρκετ να παρασκευάζουν φρέσκο ψωμί και να διαθέτουν πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.

2. Εντονα προεκλογικό «άρωμα» έχει η ανακοίνωση ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση για την έκδοση ομολόγων, αξίας 4,65 δισ. ευρώ, με τα οποία θα εξοφληθούν οι οφειλές του Δημοσίου προς το ΙΚΑ, σε πέντε ισόποσες δόσεις, με την καταβολή της πρώτης να αναμένεται το 2011. Σύμφωνα με τον κ. Γ. Παπαθανασίου, καλύπτεται έτσι το 80% των οφειλών του Δημοσίου προς το ΙΚΑ.

3. Η υπουργός Απασχόλησης, Φ. Πάλλη Πετραλιά, κάλεσε σήμερα τη ΓΣΕΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και τους εμπόρους σε σύσκεψη στην οποία θα συζητηθεί η ενεργοποίηση ενός ειδικού προγράμματος επιχορήγησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να διατηρήσουν 20.000 θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αυτό το είχε προαναγγείλει η Φ. Πετραλιά τον Απρίλιο. Ο αρχικός προϋπολογισμός προβλέπει τη διάθεση 50 εκατ. ευρώ και θέτει ως προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας στο διάστημα της επιχορήγησης.

4. Τέλος, η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση για το «πάγωμα» των πλειστηριασμών ακινήτων από τις τράπεζες έως το τέλος του έτους.


Εμπόριο -υπηρεσίες
Ενισχύσεις με κονδύλια του ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών.ΙΚΑ
Νομοθετική ρύθμιση για την έκδοση ομολόγων, αξίας 4,65 δισ. ευρώ, με τα οποία θα εξοφληθούν οι οφειλές του Δημοσίου προς το ΙΚΑ, σε πέντε ισόποσες δόσεις, με την καταβολή της πρώτης να αναμένεται το 2011.Μικρομεσαίοι
Ενεργοποίηση ενός ειδικού προγράμματος επιχορήγησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να διατηρήσουν 20.000 θέσεις εργασίας.Ακίνητα
Νομοθετική ρύθμιση για το «πάγωμα» των πλειστηριασμών ακινήτων από τις τράπεζες έως το τέλος του έτους.

Πηγή Ημερησία

Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος για ημιυπαίθριους και κλειστούς χώρους

ΣTHN έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων, με υπογραφή του υφυπουργού Σταύρου Καλογιάννη, προχώρησε το ΥΠΕΧΩΔΕ. Αναλυτικότερα, με την εν λόγω εγκύκλιο που θα αποσταλεί στις πολεοδομίες καθορίζονται όλες οι διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων καθώς και των κλειστών υπέργειων και υπόγειων που έχουν αλλάξει χρήση.

Μεταξύ άλλων, ένα από τα σημεία που ξεκαθαρίζεται είναι ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει συνιδιοκτησία, δηλαδή ψιλή κυριότητα και επικαρπία, σε ακίνητα που έχουν αλλάξει χρήση και υποβάλλεται αίτηση να τακτοποιηθούν, το παράβολο πληρώνεται μία φορά.

Επίσης η είσπραξη του παραβόλου γίνεται με αποδεικτικό (και όχι με έντυπο παραβόλου) στον ειδικό λογαριασμό (ΚΑΕ 3741) της αρμόδιας διεύθυνσης είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, οι πολίτες τηρούν στάση αναμονής αποφεύγοντας να υποβάλουν αιτήσεις τακτοποίησης στις πολεοδομίες.

Ενώ μετά και την αναγγελία των πρόωρων εκλογών η έναρξη εφαρμογής του μέτρου, η οποία τυπικά και με βάση τον νόμο έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, αναμένεται να παραταθεί και άλλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να τονισθεί ότι επιπλέον «κώλυμα» στην όλη διαδικασία τακτοποίησης των ημιυπαίθριων χώρων προκαλεί η αναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ, που αφορά τη νομιμότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης καθώς είναι έντονη η αντίδραση των εμπλεκόμενων φορέων, όπως ΤΕΕ και αρχιτεκτόνων, αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν καλέσει τους ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων να μην προσέλθουν, κάνοντας λόγο για νομοθετική ρύθμιση που βρίσκεται στα όρια της συνταγματικότητας.


Το κείμενο της εγκυκλίου

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α'/21-7-2009) «Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομολικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας.

Με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009:

1. Τροποποιούνται διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που αφορούν ημιυπαίθριους χώρους, υπέργειους χώρους στάθμευσης οχημάτων και υπόγειους βοηθητικούς χώρους,

2. Ρυθμίζονται θέματα αλλαγής χρήσης ημιυπαίθριων και κλειστών υπέργειων και υπόγειων χώρων, σε κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι και 2-7-2009 και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την τακτοποίησή τους, καθώς και οι συνέπειες για τους ιδιοκτήτες από την μη συμμετοχή τους στις σχετικές διαδικασίες και για τους αρμοδίους υπαλλήλους από την μη τήρηση των προθεσμιών που τίθενται.

Ειδικότερα:

1. Τροποποιήσεις διατάξεων του ισχύοντος ΓΟΚ

1.1. Με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3778/2009, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 1577/85 περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2831/2000 και ορίζεται ότι:

1. Δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο, αντί του 40% που ίσχυε,

2. Η επιφάνεια των ημιυπαίθριων χώρων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, αντί του 20% που είχε καθοριστεί με το άρθρο 9 του Ν. 2831/2000.

3. Οι ημιυπαίθριοι χώροι κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο, περιορισμός που δεν υφίστατο.

4. Το πλάτος του ημιυπαίθριου χώρου παραμένει τουλάχιστον 2,50 μ. ενώ το βάθος ορίζεται μικρότερο ή ίσο του 1,80 μ., αντί του ελαχίστου 2,50 μ. που ίσχυε.

5. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος τους, όπως ίσχυε. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο περιορισμός της αναλογικής κατανομής ανά όροφο.

6. Τα ανωτέρω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτήριο.

Οι παραπάνω νέες ρυθμίσεις αρχίζουν να ισχύουν για τις οικοδομικές άδειες οι αιτήσεις για την έκδοση των οποίων υποβάλλονται από 22-7-2009. Κατά συνέπεια οι άδειες των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι και 21-7-2009, εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τους ημιυπαίθριους χώρους.

1.2. Με την παρ. 1 του άρθρου 41 προστίθεται μετά το εδάφιο (Αγ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1577/85 περί ΓΟΚ, εδάφιο (δ) σύμφωνα με το οποίο προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων.

1.3. Με την παρ. 2 του άρθρου 41 ορίζεται ότι προκειμένου ο υπόγειος χώρος να μην προσμετράται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, η οροφή του υπογείου σε κανένα σημείο από την οριστική στάθμη του πέριξ εδαφίου δεν υπερβαίνει το 0,80 μ. αντί του 1,50 που ίσχυε με την παρ. 1Ββ του άρθρου 7 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ).

1.4. Επίσης, με την παρ. 2 του άρθρου 41 τροποποιείται η παρ. 1Βη του άρθρου 7 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ) και καθορίζεται ότι «οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοιχτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτηρίου ή στην πυλωτή» δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

1.5. Με την παρ. 3 του άρθρου 41 ορίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις προσθήκης σε υφιστάμενα κτήρια.

1.6. Με την παρ. 4 του άρθρου 41 ορίζεται ότι οι νέες διατάξεις που αφορούν τους χώρους στάθμευσης και τη στάθμη της οροφής των υπογείων, εφαρμόζονται σε κτήρια των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται από 22-7-2009, κατά συνέπεια, οι άδειες, των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι και 21-7-2009 εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τους χώρους αυτούς.

2. Τακτοποίηση χώρων που έχουν αλλάξει χρήση

2.1. Με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 3775/2009 προβλέπεται ότι, ημιυπαίθριοι χώροι βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι και 2-7-2009 σε περίπτωση μετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου.

Επίσης με το ίδιο άρθρο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τακτοποίησή τους.

2.2. Με την παρ. 5 του άρθρου 41 προβλέπεται ότι, υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί χώροι κτηρίου (όπως χώροι στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.) βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι και 2-7-2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου.

Επίσης, καθορίζεται ότι για τη διατήρηση της ανωτέρω χρήσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40, πλην του ύψους του παραβόλου.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο ιδιοκτήτης του χώρου πρέπει να υποβάλει σχετικό φάκελο στην αρμόδια πολεοδομικής υπηρεσία. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας νομιμοποιείται στην υποβολή φακέλου για ολόκληρη την ιδιοκτησία οποιοσδήποτε εκ των συνιδιοκτητών.

Σε περίπτωση ύπαρξης ψιλής κυριότητας και επικαρπίας νομιμοποιείται είτε ο ψιλός κύριος είναι ο επικαρπωτής. Ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ανωτέρω πρόσωπο.

Στον φάκελο περιλαμβάνονται:

α) αίτηση του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1,

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία εκτός από τα ατομικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ φορολογίας του ιδιοκτήτη, περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του χώρου, η χρήση, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσής της, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2. Η δήλωση συνοδεύεται από κάτοψη του ορόφου στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος, ή ο κλειστός υπέργειος ή υπόγειος χώρος,

γ) παράβολο υπέρ του δημοσίου ύψους 250 ευρώ για τους ημιυπαίθριους χώρους ή 350 ευρώ για τους υπέργειους και υπόγειους κλειστούς χώρους για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με την εισφορά του εδ. (Γ) του άρθρου 40.

Η είσπραξη του παραβόλου γίνεται με αποδεικτικό είσπραξης και όχι με έντυπα παράβολα στον ΚΑΕ 3741 (σχ. το υπ' αρ. πρ. 1081377/4798-24/0016/18-8-2009 έγγραφο της 16ης Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

2.3. Οι ανωτέρω δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας (σελίδα βιβλίου - υπόδειγμα 3). Εάν ελλείπει το παράβολο του δημοσίου, η αίτηση θεωρείται μη υποβληθείσα.

2.4. Ο αύξων αριθμός της καταχώρησης με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εγγράφεται επισημειωματικά (σφραγίδα - υπόδειγμα 4) επί της δήλωσης που υποβάλλεται εις διπλούν, ένα αντίγραφο της οποίας που φέρει την επισημείωση παραδίδεται στον αιτούνται.

2.5. Τα υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε απευθείας στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, είτε με συστημένη επιστολή ενός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, από 21-7-2009.

3. Διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης της πληρότητας

3.1. Ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου γίνεται ως ακολούθως:

α) στην περίπτωση της απ' ευθείας υποβολής, κατά την κατάθεση της αίτησης ελέγχεται ο φάκελος και αν διαπιστωθούν ελλείψεις, εγχειρίζεται στον αιτούνται έντυπο με τις ελλείψεις αυτές (έντυπο - υπόδειγμα 5).

β) στην περίπτωση της συστημένης επιστολής, ο έλεγχος διενεργείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της και διαπιστωθούν ελλείψεις γνωστοποιούνται αυτές εγγράφως στον αιτούντα εντός της προθεσμίας αυτής (έντυπα - υπόδειγμα 5 και υπόδειγμα 6).

3.2. Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή του, προσκομίζει στην πολεοδομική υπηρεσία με αίτηση τα ελλείποντα στοιχεία και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος με την ημερομηνία κατάθεσης της (σφραγίδα - υπόδειγμα 7).

4. Καταβολή εισφοράς

Με τα εδ. (Γ) έως (ΣΤ) της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 3775/2009, καθορίζονται το ύψος και τα σχετικά με την καταβολή εισφοράς για την τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης του χώρου.

Συγκεκριμένα:

4.1. εδ. (Γ) της παρ. 2 του άρθρου 40:

1. Καταβάλλεται εισφορά ίση με το 10% της αξίας του κλειστού χώρου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του δαπέδου του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

2. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδομική υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου (υποδείγματα 8-1, 8-2, 8-3), το οποίο εγχειρίζεται ή αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ημερών από τη διαπίστωση πληρότητας του φακέλου. Το διαβιβαστικό (υπόδειγμα 9) χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής της εισφοράς.

3. Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία ΔΟΥ εντός έτους, δηλαδή μέχρι την 21-7-2010, ολόκληρη ή τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την ισχύ του νόμου δηλαδή μέχρι την 21-4-2010.

4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της εισφοράς με την Α' δόση - το αργότερο μέχρι 21-4-2020 - παρέχεται έκπτωση 10%.

5. Για τους πολύτεκνους ιδιοκτήτες επιβάλλεται εισφορά μειωμένη κατά 80%.

6. Εισφορά τακτοποίησης αλλαγής χρήσης ημιυπαιθρίων και κλειστών χώρων κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ υπό ΚΑΕ 3831 (σχ. η υπ' αρ. πρ. 2/89998/25-8-2009 Απόφαση της 20ης Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ.).

4.2. Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για την αρμόδιο υπάλληλο.

Στην περίπτωση αυτή ο αιτών δεν στερείται του δικαιώματος τακτοποίησης και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.

4.3. εδ. (Δ) της παρ. 2 του άρθρου 40: Στην περίπτωση σύμπραξης ιδιώτη μηχανικού, η αμοιβή του δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% της ελαχίστης αμοιβής μελέτης που ισχύει για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

4.4. εδ. (Ε) της παρ. 2 του άρθρου 40: Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών με στοιχεία (α), (β), (γ) της παρ. 2 εδ. (Α) του άρθρου 40, αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους υπό τακτοποίηση χώρους.

- Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς της παρ. 2 (Γ) του άρθρου 40 προσκομίζονται με αίτηση στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία καταχωρεί σε ιδιαίτερη στήλη τα στοιχεία των παραστατικών στο τηρούμενο βιβλίο των αντιστοίχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα (σφραγίδα - υπόδειγμα 10).

- Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε οποιασδήποτε άλλης μορφής για τη διατηρούμενη νέα χρήση του χώρου.

- Επίσης, δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.

4.5. εδ. (ΣΤ) της παρ. 2 του άρθρου 40: Ολα τα ανωτέρω ισχύουν και εφαρμόζονται και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Τυχόν καταλβηθέντα ποσά προστίμων δεν αναζητούνται.

5. Συνέπειες για τους μη συμμετέχοντες στη διαδικασία

Το εδ. (Ζ) της παρ. 2 του άρθρου 40 ορίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολό της:

ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων και επιβάλλονται πρόστιμα:

1. ανέγερσης, ίσο με 30% της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης από την πολεοδομική υπηρεσία

2. διατήρησης, ίσο με το 8% της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης από την πολεοδομική υπηρεσία το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτους διατήρησής του από την μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

Οι πολεοδομικές υπηρεσίες καλούνται να ελέγξουν μόνο την πληρότητα του φακέλου και να εφαρμόσουν τις διαδικασία που προβλέπονται στο Ν. 3775/2009 για την τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης των χώρων αυτών.

Πολεοδομικές παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν στα κτήρια αντιμετωπίζονται με τις κείμενες διατάξεις και οι διατάξεις του Ν. 3775/2009 δεν εμπλέκονται στην αντιμετώπισή τους.


Πηγή: Express.gr

«Φρένο» λόγω εκλογών στις αποφάσεις για τις μετοχοποιήσεις

Πολλά από τα σχέδια της κυβέρνησης για τη διάθεση μετοχικών πακέτων των υπό δημόσιο έλεγχο επιχειρήσεων παίρνουν αναβολή για μετά τις εκλογές, ενώ σε ορισμένα θέματα η νέα κυβέρνηση που ενδεχομένως θα προκύψει εκτιμάται ότι θα πάρει διαφορετικές αποφάσεις.

Τα ανοικτά μέτωπα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας είναι τα εξής:

ΟΤΕ: Το μεγαλύτερο deal που έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Deutsche Telekom έχει ήδη αγοράσει το 30% των μετοχών του ΟΤΕ, αλλά υπάρχει σε εκκρεμότητα ακόμα ένα ποσοστό 10%.

Η Deutsche Telekom δεσμεύεται να αγοράσει, αλλά το ελληνικό Δημόσιο δεν δεσμεύεται να πουλήσει. Το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι θα αναστρέψει την όποια συμφωνία.

ΔΕΠΑ: Η κυβέρνηση σχεδίαζε την επιστροφή κεφαλαίου, τον διαχωρισμό υποδομών και εμπορίας και την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή. Η κυβέρνηση θέλει να εισπράξει τα 400 εκατ. ευρώ της επιστροφής κεφαλαίου.

ΒΕΥΗ: Το κοίτασμα λιγνίτη, σημερινής αξίας 1,35 δισ. ευρώ, στην περιοχή της Βεύης, στη Φλώρινα, είχε βγει προς αξιοποίηση από το υπουργείο Ανάπτυξης εδώ και τρία χρόνια, αλλά ο διαγωνισμός βραχυκύκλωσε.

Πριν από λίγες μέρες ο υπουργός απηύθυνε δημόσια πρόσκληση στις επιχειρήσεις να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να ξεκινήσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με ειδική επιτροπή. Η θέση του ΠΑΣΟΚ, διά στόματος Μ.Χρυσοχοΐδη, είναι η εξής: «Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε θα στέρξει να αποδεχθεί αυτή την απαράδεκτη απόφαση, η οποία οδηγεί σε εκχώρηση εθνικού πλούτου σε ιδιώτες και δεν θα προχωρήσει στην εκμίσθωση νέων κοιτασμάτων».

ΛΑΡΚΟ: Εχει γίνει προεπιλογή εννιά ομίλων, που εκδήλωσαν αρχικό μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή στρατηγικού επενδυτή. Οικονομικές προσφορές αναμένονταν να κατατεθούν το Νοέμβριο. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Παπακωνσταντίνου έχει ταχθεί υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα της επιχείρησης, θέση που επιδέχεται διάφορες ερμηνείες ως προς το ποσοστό που μπορεί να έχει το Δημόσιο.

ΕΥΑΘ: Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία πώλησης του 23% των μετοχών, από την οποία το Δημόσιο προσδοκούσε έσοδα περίπου 55 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει τέσσερις κοινοπραξίες, οι οποίες ελέγχουν τα στοιχεία της εταιρείας για να διατυπώσουν τελικές οικονομικές προσφορές. Η διαδικασία αναμενόταν να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο. Το ΠΑΣΟΚ διά του πολιτικού εκπροσώπου για τα δημόσια έργα, Γιάννη Μαγκριώτη, δεσμεύτηκε ότι θα ακυρώσει τη διαδικασία.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ: Εχει ξεκινήσει η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, καθώς την πώλησή της θέλουν όλοι οι μέτοχοι, δηλαδή οι τράπεζες Εμπορική (33,2%), Εθνική (15,8%), Alpha (7,8%) και η ΔΕΠΑ 33,1%.

*ΞΥΣΤΟ: Έξι χρόνια μετά την τελευταία κυκλοφορία του παιχνιδιού, το υπουργείο σχεδίαζε την έκδοση δύο αδειών στιγμιαίων λαχείων από τα οποία προσδοκούσε έσοδα 300 εκατ. ευρώ.

ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Ο διαγωνισμός της ιδιωτικοποίησης κηρύχθηκε άγονος, καθώς ο μοναδικός ενδιαφερόμενος αποχώρησε από τη διαδικασία. Η κυβέρνηση δεν είχε αποφασίσει εάν θα κάνει νέο διαγωνισμό ή εάν θα ακολουθήσει το «μοντέλο της «Ολυμπιακής», κάνοντας έκκληση σε επιχειρηματίες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»: Το ελληνικό Δημόσιο, κάτοχος του 55% του αεροδρομίου, σχεδίαζε την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο το 2010. Η αξία του 100% κυμαίνεται γύρω στο 1 δισ. ευρώ.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ: Στον σχεδιασμό για το 2010 είχε μπει η πώληση του 51% του Καζίνου της Πάρνηθας, ενδεικτικής αξίας 130-140 εκατ. ευρώ.


7/9/2009
Πηγή: www.in.gr

Σε ισχύ η απόσυρση ΙΧ και η ρύθμιση για ΦΠΑ

Mε πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα τεθούν σε ισχύ, παρά τη διάλυση της Bουλής, τέσσερις σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που λόγω της προκήρυξης των εκλογών βρέθηκαν «μετέωρες».

Η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφάσισε να λύσει το νομοθετικό κενό για την απόσυρση των ΙΧ, την αποσύνδεση των δηλώσεων ΦΠΑ από την πληρωμή του φόρου, το «πάγωμα» των πλειστηριασμών έως τις 31/12/2009 για οφειλές έως 200.000 ευρώ, καθώς και τις μετατάξεις της Ολυμπιακής.

Τα συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούν να μπουν σε εφαρμογή από την επόμενη εβδομάδα, με την υπογραφή της ρύθμισης.

Η ευνοϊκή ρύθμιση για τον ΦΠΑ θα φέρει ρευστότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις, αν και ο κίνδυνος απωλειών για τα έσοδα του Δημοσίου καθιστά αυστηρότερο το καθεστώς προστίμων και ποινών για όσους εκμεταλλευτούν το μέτρο για να αποφύγουν την καταβολή του φόρου.

Oσον αφορά τους πλειστηριασμούς, οι τράπεζες έχουν αποφασίσει, ασχέτως της νομοθετικής ρύθμισης, να κάνουν πράξη το πάγωμά τους, ενώ τεράστια σημασία έχει για τα έσοδα του προϋπολογισμού και η ρύθμιση που αφορά την απόσυρση και την αναμόρφωση του συστήματος των τελών κυκλοφορίας με την καθιέρωση «πράσινων τελών».


7/9/2009
Πηγή: ΕΞΠΡΕΣ

Ημιυπαίθριοι: Η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ

Οι αντιδράσεις των εμπλεκομένων φορέων, έχει παρατείνει την έναρξη της εφαρμογής της ρύθμισης για τους ημιυπαίθριους, ενώ αναμένεται και η σχετική απόφαση του ΣτΕ. Ομοίως και η εξαγγελία πρόωρων εκλογών, καθώς και η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ρύθμιση έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της. Στο πλαίσιο αυτό το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο (που είχε ζητηθεί από την Πολεοδομία) για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων καθώς και των κλειστών υπέργειων και υπόγειων που έχουν αλλάξει χρήση.Στην εγκύκλιο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εφαρμογής της νομοθετικής ρύθμισης

Το κείμενο της εγκυκλίου

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α'/21-7-2009) «Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομολικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».

Σχετ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας.

Με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009:

1. Τροποποιούνται διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που αφορούν ημιυπαίθριους χώρους, υπέργειους χώρους στάθμευσης οχημάτων και υπόγειους βοηθητικούς χώρους,

2. Ρυθμίζονται θέματα αλλαγής χρήσης ημιυπαίθριων και κλειστών υπέργειων και υπόγειων χώρων, σε κτήρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι και 2-7-2009 και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την τακτοποίησή τους, καθώς και οι συνέπειες για τους ιδιοκτήτες από την μη συμμετοχή τους στις σχετικές διαδικασίες και για τους αρμοδίους υπαλλήλους από την μη τήρηση των προθεσμιών που τίθενται.

Ειδικότερα:

1. Τροποποιήσεις διατάξεων του ισχύοντος ΓΟΚ

1.1. Με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 3778/2009, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 1577/85 περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2831/2000 και ορίζεται ότι:

1. Δεν υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου εξώστες και ημιυπαίθριοι χώροι συνολικής επιφάνειας έως 35% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο, αντί του 40% που ίσχυε,

2. Η επιφάνεια των ημιυπαίθριων χώρων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, αντί του 20% που είχε καθοριστεί με το άρθρο 9 του Ν. 2831/2000.

3. Οι ημιυπαίθριοι χώροι κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο, περιορισμός που δεν υφίστατο.

4. Το πλάτος του ημιυπαίθριου χώρου παραμένει τουλάχιστον 2,50 μ. ενώ το βάθος ορίζεται μικρότερο ή ίσο του 1,80 μ., αντί του ελαχίστου 2,50 μ. που ίσχυε.

5. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις οι ημιυπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 2,50 μ. και βάθος μικρότερο ή ίσο με το πλάτος τους, όπως ίσχυε. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο περιορισμός της αναλογικής κατανομής ανά όροφο.

6. Τα ανωτέρω ισχύουν και επί προσθήκης σε υφιστάμενο κτήριο.

Οι παραπάνω νέες ρυθμίσεις αρχίζουν να ισχύουν για τις οικοδομικές άδειες οι αιτήσεις για την έκδοση των οποίων υποβάλλονται από 22-7-2009. Κατά συνέπεια οι άδειες των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι και 21-7-2009, εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τους ημιυπαίθριους χώρους.

1.2. Με την παρ. 1 του άρθρου 41 προστίθεται μετά το εδάφιο (Αγ) της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1577/85 περί ΓΟΚ, εδάφιο (δ) σύμφωνα με το οποίο προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου οι υπέργειοι κλειστοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων.

1.3. Με την παρ. 2 του άρθρου 41 ορίζεται ότι προκειμένου ο υπόγειος χώρος να μην προσμετράται στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, η οροφή του υπογείου σε κανένα σημείο από την οριστική στάθμη του πέριξ εδαφίου δεν υπερβαίνει το 0,80 μ. αντί του 1,50 που ίσχυε με την παρ. 1Ββ του άρθρου 7 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ).

1.4. Επίσης, με την παρ. 2 του άρθρου 41 τροποποιείται η παρ. 1Βη του άρθρου 7 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ) και καθορίζεται ότι «οι υπέργειοι στεγασμένοι ανοιχτοί χώροι στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στο ισόγειο του κτηρίου ή στην πυλωτή» δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

1.5. Με την παρ. 3 του άρθρου 41 ορίζεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις προσθήκης σε υφιστάμενα κτήρια.

1.6. Με την παρ. 4 του άρθρου 41 ορίζεται ότι οι νέες διατάξεις που αφορούν τους χώρους στάθμευσης και τη στάθμη της οροφής των υπογείων, εφαρμόζονται σε κτήρια των οποίων οι αιτήσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας κατατίθενται από 22-7-2009, κατά συνέπεια, οι άδειες, των οποίων οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι και 21-7-2009 εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις για τους χώρους αυτούς.

2. Τακτοποίηση χώρων που έχουν αλλάξει χρήση

2.1. Με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 3775/2009 προβλέπεται ότι, ημιυπαίθριοι χώροι βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι και 2-7-2009 σε περίπτωση μετατροπής τους σε κλειστούς χώρους επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση τους, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου.

Επίσης με το ίδιο άρθρο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τακτοποίησή τους.

2.2. Με την παρ. 5 του άρθρου 41 προβλέπεται ότι, υπέργειοι και υπόγειοι κλειστοί χώροι κτηρίου (όπως χώροι στάθμευσης, αποθήκες κ.λπ.) βάσει οικοδομικής άδειας που έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι και 2-7-2009, σε περίπτωση αλλαγής χρήσης επιτρέπεται να διατηρήσουν τη νέα χρήση εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται στην περιοχή του ακινήτου.

Επίσης, καθορίζεται ότι για τη διατήρηση της ανωτέρω χρήσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40, πλην του ύψους του παραβόλου.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο ιδιοκτήτης του χώρου πρέπει να υποβάλει σχετικό φάκελο στην αρμόδια πολεοδομικής υπηρεσία. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας νομιμοποιείται στην υποβολή φακέλου για ολόκληρη την ιδιοκτησία οποιοσδήποτε εκ των συνιδιοκτητών.

Σε περίπτωση ύπαρξης ψιλής κυριότητας και επικαρπίας νομιμοποιείται είτε ο ψιλός κύριος είναι ο επικαρπωτής. Ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ανωτέρω πρόσωπο.

Στον φάκελο περιλαμβάνονται:

α) αίτηση του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1,

β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 εις διπλούν, στην οποία εκτός από τα ατομικά στοιχεία, τον ΑΦΜ και τη ΔΟΥ φορολογίας του ιδιοκτήτη, περιλαμβάνεται συνοπτική περιγραφή του χώρου, το εμβαδόν του δαπέδου του χώρου, η χρήση, ο αριθμός της οικοδομικής άδειας και ο χρόνος έκδοσής της, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2. Η δήλωση συνοδεύεται από κάτοψη του ορόφου στην οποία αποτυπώνεται ο ημιυπαίθριος χώρος, ή ο κλειστός υπέργειος ή υπόγειος χώρος,

γ) παράβολο υπέρ του δημοσίου ύψους 250 ευρώ για τους ημιυπαίθριους χώρους ή 350 ευρώ για τους υπέργειους και υπόγειους κλειστούς χώρους για κάθε αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με την εισφορά του εδ. (Γ) του άρθρου 40.

Η είσπραξη του παραβόλου γίνεται με αποδεικτικό είσπραξης και όχι με έντυπα παράβολα στον ΚΑΕ 3741 (σχ. το υπ' αρ. πρ. 1081377/4798-24/0016/18-8-2009 έγγραφο της 16ης Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

2.3. Οι ανωτέρω δηλώσεις καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας (σελίδα βιβλίου - υπόδειγμα 3). Εάν ελλείπει το παράβολο του δημοσίου, η αίτηση θεωρείται μη υποβληθείσα.

2.4. Ο αύξων αριθμός της καταχώρησης με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εγγράφεται επισημειωματικά (σφραγίδα - υπόδειγμα 4) επί της δήλωσης που υποβάλλεται εις διπλούν, ένα αντίγραφο της οποίας που φέρει την επισημείωση παραδίδεται στον αιτούνται.

2.5. Τα υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε απευθείας στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός ανατρεπτικής προθεσμίας έξι (6) μηνών, είτε με συστημένη επιστολή ενός ανατρεπτικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, από 21-7-2009.

3. Διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης της πληρότητας

3.1. Ο έλεγχος πληρότητας του φακέλου γίνεται ως ακολούθως:

α) στην περίπτωση της απ' ευθείας υποβολής, κατά την κατάθεση της αίτησης ελέγχεται ο φάκελος και αν διαπιστωθούν ελλείψεις, εγχειρίζεται στον αιτούνται έντυπο με τις ελλείψεις αυτές (έντυπο - υπόδειγμα 5).

β) στην περίπτωση της συστημένης επιστολής, ο έλεγχος διενεργείται εντός 30 ημερών από την παραλαβή της και διαπιστωθούν ελλείψεις γνωστοποιούνται αυτές εγγράφως στον αιτούντα εντός της προθεσμίας αυτής (έντυπα - υπόδειγμα 5 και υπόδειγμα 6).

3.2. Και στις δύο περιπτώσεις ο αιτών εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή του, προσκομίζει στην πολεοδομική υπηρεσία με αίτηση τα ελλείποντα στοιχεία και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της δήλωσης του αιτούντος με την ημερομηνία κατάθεσης της (σφραγίδα - υπόδειγμα 7).

4. Καταβολή εισφοράς

Με τα εδ. (Γ) έως (ΣΤ) της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 3775/2009, καθορίζονται το ύψος και τα σχετικά με την καταβολή εισφοράς για την τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης του χώρου.

Συγκεκριμένα:

4.1. εδ. (Γ) της παρ. 2 του άρθρου 40:

1. Καταβάλλεται εισφορά ίση με το 10% της αξίας του κλειστού χώρου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του δαπέδου του χώρου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

2. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται από την πολεοδομική υπηρεσία και αναγράφεται επί ειδικού εντύπου (υποδείγματα 8-1, 8-2, 8-3), το οποίο εγχειρίζεται ή αποστέλλεται στον αιτούντα εγγράφως εντός 40 ημερών από τη διαπίστωση πληρότητας του φακέλου. Το διαβιβαστικό (υπόδειγμα 9) χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωμής της εισφοράς.

3. Η εισφορά καταβάλλεται στην οικεία ΔΟΥ εντός έτους, δηλαδή μέχρι την 21-7-2010, ολόκληρη ή τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται εντός προθεσμίας εννέα (9) μηνών από την ισχύ του νόμου δηλαδή μέχρι την 21-4-2010.

4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της εισφοράς με την Α' δόση - το αργότερο μέχρι 21-4-2020 - παρέχεται έκπτωση 10%.

5. Για τους πολύτεκνους ιδιοκτήτες επιβάλλεται εισφορά μειωμένη κατά 80%.

6. Εισφορά τακτοποίησης αλλαγής χρήσης ημιυπαιθρίων και κλειστών χώρων κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ υπό ΚΑΕ 3831 (σχ. η υπ' αρ. πρ. 2/89998/25-8-2009 Απόφαση της 20ης Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γ.Λ.Κ.).

4.2. Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής υπηρεσίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για την αρμόδιο υπάλληλο.

Στην περίπτωση αυτή ο αιτών δεν στερείται του δικαιώματος τακτοποίησης και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.

4.3. εδ. (Δ) της παρ. 2 του άρθρου 40: Στην περίπτωση σύμπραξης ιδιώτη μηχανικού, η αμοιβή του δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% της ελαχίστης αμοιβής μελέτης που ισχύει για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

4.4. εδ. (Ε) της παρ. 2 του άρθρου 40: Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών με στοιχεία (α), (β), (γ) της παρ. 2 εδ. (Α) του άρθρου 40, αναστέλλεται κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων στους υπό τακτοποίηση χώρους.

- Τα παραστατικά εξόφλησης της εισφοράς της παρ. 2 (Γ) του άρθρου 40 προσκομίζονται με αίτηση στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία καταχωρεί σε ιδιαίτερη στήλη τα στοιχεία των παραστατικών στο τηρούμενο βιβλίο των αντιστοίχων δηλώσεων και βεβαιώνει την περαίωση της διαδικασίας στο αντίγραφο της δήλωσης που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα (σφραγίδα - υπόδειγμα 10).

- Μετά την εξόφληση της εισφοράς δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης, ούτε οποιασδήποτε άλλης μορφής για τη διατηρούμενη νέα χρήση του χώρου.

- Επίσης, δεν οφείλονται αναδρομικά οποιοιδήποτε φόροι για μεταβιβάσεις του ακινήτου, εισφορές φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή άλλες επιβαρύνσεις για την αλλαγή χρήσης που έχει συντελεστεί.

4.5. εδ. (ΣΤ) της παρ. 2 του άρθρου 40: Ολα τα ανωτέρω ισχύουν και εφαρμόζονται και για εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Τυχόν καταλβηθέντα ποσά προστίμων δεν αναζητούνται.

5. Συνέπειες για τους μη συμμετέχοντες στη διαδικασία

Το εδ. (Ζ) της παρ. 2 του άρθρου 40 ορίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης και δήλωσης ή μη εξόφλησης της εισφοράς στο σύνολό της:

ο χώρος υπάγεται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων και επιβάλλονται πρόστιμα:

1. ανέγερσης, ίσο με 30% της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης από την πολεοδομική υπηρεσία

2. διατήρησης, ίσο με το 8% της αξίας του αυθαιρέτου όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του ΥΠΟΙΟ κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης από την πολεοδομική υπηρεσία το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτους διατήρησής του από την μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

Οι πολεοδομικές υπηρεσίες καλούνται να ελέγξουν μόνο την πληρότητα του φακέλου και να εφαρμόσουν τις διαδικασία που προβλέπονται στο Ν. 3775/2009 για την τακτοποίηση της αλλαγής χρήσης των χώρων αυτών.

Πολεοδομικές παραβάσεις που τυχόν υπάρχουν στα κτήρια αντιμετωπίζονται με τις κείμενες διατάξεις και οι διατάξεις του Ν. 3775/2009 δεν εμπλέκονται στην αντιμετώπισή τους.


7/9/2009
Πηγή: Ημερησία