ΕΡΤ

Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Υποβολή δήλωσης από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό).
Ο φόρος εισοδήματος, η προκαταβολή φόρου και τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται με βάση τη δήλωση αυτή καταβάλλονται σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επομένων, από την υποβολή της δήλωσης μηνών.
(ΠΟΛ. 1130/2006)
Μέχρι 10 Μαΐου 2010 αν κλείνουν ισολογισμό 31.12.09
Ειδικά οι ημεδαπές Α.Ε. θα υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:
Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)
1

Μέχρι 10 Μαΐου 2010
2
Μέχρι 11 Μαΐου 2010
3
Μέχρι 12 Μαΐου 2010
4
Μέχρι 13 Μαΐου 2010
5
Μέχρι 14 Μαΐου 2010
6
Μέχρι 17 Μαΐου 2010
7
Μέχρι 18 Μαΐου 2010
8
Μέχρι 19 Μαΐου 2010
9
Μέχρι 20 Μαΐου 2010
10 - 50
Μέχρι 21 Μαΐου 2010
60 - 00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.
Μέχρι 25 Μαΐου 2010
(`Αρθρα 107 παρ. 2α και 110 Ν. 2238/94, ΠΟΛ. 1125/10-5-2001)
Οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς του Ν. 3299/2004, υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» (Δ.Φ.Α.) για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά.
Η δήλωση υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης:
α. Για τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας ολοκληρώνεται το επενδυτικό σχέδιο.
β. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σε περισσότερες της μίας διαχειριστικές περιόδους, για τις χρήσεις εντός των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δ.Φ.Α. μέσω της ιστοσελίδας http://www.ependyseis.gr/sub/forologika/forologika.htm στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στη συνέχεια υποβάλλουν στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτύπωση της Δ.Φ.Α. σε δύο αντίγραφα.

Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009.

Υπόχρεοι σε Φ.Π.Α., οι οποίοι κατά το 2009 τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και έκλεισαν ισολογισμό στις 31.12.2009 υποβάλλουν την ετήσια εκκαθαριστική τους δήλωση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. (ΠΟΛ. 1001/8-1-2004, ΠΟΛ. 1108/2005, ΠΟΛ. 1137/2005). Με την ετήσια δήλωση γίνεται ο τελικός διακανονισμός των εκπτώσεων. Αν η διαφορά είναι θετική, καταβάλλεται στο Δημόσιο. Αν είναι αρνητική, μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή επιστρέφεται.
(`Αρθρο 38 παρ. 1 περ. β, παρ. 2, 9 Ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1147/2006)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (υποβολή σε Δ.Ο.Υ.)
Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)
1
Μέχρι 1 0 Μαΐου 20 10
2
Μέχρι 11 Μαΐου 20 10
3
Μέχρι 1 2 Μαΐου 20 10
4
Μέχρι 1 3 Μαΐου 20 10
5
Μέχρι 1 4 Μαΐου 20 10
6
Μέχρι 1 7 Μαΐου 20 10
7
Μέχρι 1 8 Μαΐου 20 10
8
Μέχρι 19 Μαΐου 20 10
9
Μέχρι 2 0 Μαΐου 20 10
10 - 50
Μέχρι 2 1 Μαΐου 20 10
60 - 00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.
Μέχρι 25 Μαΐου 20 10
Σε υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα. Κατ΄εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ., μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συστημένη επιστολή στην οποία εσωκλείουν την εκκαθαριστική δήλωση.
(ΠΟΛ. 1001/8-1-2004, ΠΟΛ. 1137/26-10-05 και ΠΟΛ. 1147/21-12-2006)
Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) μπορεί να υποβληθεί:
Μέχρι την 25η Μαΐου 2010
για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2009) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (ΠΟΛ. 1154/2008)

Σε λειτουργία τέθηκε η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2010.

Η Υπηρεσία απευθύνεται σε όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση ακινήτων, που έγιναν εντός του έτους 2009, καθώς και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση και υποχρεούνται στην υποβολή Ε9 εξ αυτού του λόγου.
Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από το δικτυακό τόπο www.gsis.gr με την επιλογή «Ε9». Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη νέα υπηρεσία, πρέπει να συμπληρώσουν προηγουμένως τη δήλωσή τους, είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της ΓΓΠΣ είτε με χρήση δικού τους προγράμματος (που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές στην ίδια ενότητα). Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει, πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους. Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της Δήλωσης Ε9 είναι ανεξάρτητη από την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Ε9, δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι Δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των KEΠ προσκομιζόμενες σε αυτά σε χειρόγραφη-έντυπη ή μαγνητική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Ε/1000/2005 (ΦΕΚ 692/Β/2005) απόφαση.
Στην περίπτωση της χειρόγραφης-έντυπης μορφής, ειδικά στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών-Πειραιώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι και πέντε (5) εγγραφές ακινήτων στη δήλωση Ε9.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση taxisnet@taxisnet.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4802552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00 έως 18:00.
13/5/2010
Πηγή: www.in.gr

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2010

Σε παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για μισθωτούς, συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έντυπο Ε9 προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών.
Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως η απόφαση το σχέδιο της οποίας έχει ως εξής :
"Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994 που αποκτούν εισόδημα, Α) από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α', Β'; Γ', κατηγορίας, εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11° και 12° του έτους 2009, πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιπτ. αα), στστ), ζζ), της περίπτ. γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ και Β) από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κλπ., περιπτ. ββ), γγ) δδ), εε), της ίδιας περίπτωσης παραγρ. και άρθρου, που λήγουν στις 3 και 4 Μαίου αντίστοιχα, ορίζεται η 20η Μαίου.
Η υποβολή των δηλώσεων της περίπτωσης Α ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ενώ της περίπτωσης Β μέσα σε είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουμένου, και με αρχή και για τις δύο περιπτώσεις για το ψηφίο 1 την 20η Μαΐου 2010.
Ειδικότερα, οι εφημεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις ασφαλίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την 18η Ιουνίου 2010. ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2010, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους των παραπάνω παραγράφων, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα."