ΕΡΤ

Οι νέες προθεσμίες δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Ε7, και λοιπών καταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@minfin.gr

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:

To Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές της υπηρεσίες για το 2011 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής.

1. Καθιερωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/4/2011, με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18/4/2011. Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.
Για το οικονομικό έτος 2011 προβλέπονται οι ακόλουθες καινοτομίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων:
- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. μαζί με την αντίστοιχη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου από το σύνολο των ακινήτων του, βάσει των δηλώσεων Ε9.
- Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.
- Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φ.Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/6/2011. Εφόσον δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή τότε η δήλωση Ε9 υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με το έντυπο Ε1.

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/6/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/6/2011.

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ. H υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ ξεκίνησε στις 21/2/2011 και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 390.000 δηλώσεις. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12/4/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και τις 23/5/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική.

2. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISnet αναβαθμίζονται σημαντικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιούνται και πολλές νέες. Βασικές καινοτομίες του νέου περιβάλλοντος που θα είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μετάβασης είναι οι ακόλουθες:
- Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών και λειτουργίας των εφαρμογών. Πλέον με τη σύνδεση ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλες τις εφαρμογές που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.
- Περιβάλλον εξουσιοδότησης λογιστών για διεκπεραίωση υποθέσεων.
- Νέες δυνατότητες υποβολής δηλώσεων.
- Υποστήριξη υποβολής εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων για την πλειοψηφία των δηλώσεων.
- Εξατομικευμένο φορολογικό ημερολόγιο.
- Ηλεκτρονικές πληρωμές.
- Μεταβολή στοιχείων μητρώου

- Πρόσβαση του χρήστη σε φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις που τηρούνται για αυτόν είτε υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISNet ξεκινούν σταδιακά τη λειτουργία τους οι παρακάτω νέες υπηρεσίες.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως ΑΦΜ τις 28/4/2011. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι διαθέσιμη από 4/4/2011.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Αν και η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ έχει ξεκινήσει από 1/3/2011 και έχει ήδη παραληφθεί ο μεγαλύτερος όγκος, η υπηρεσία θα ανοίξει για λόγους πιλοτικής λειτουργίας ενόψει της υποχρεωτικής υποβολής του 2012.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε. , ΕΠΕ, κ.λπ. -- Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 2/5/2011, ενώ οι καταληκτικές ημερομηνίες ξεκινάνε από τις 10/5/2011 για τις ημεδαπές Α.Ε. και τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (συμβατικών χωρών).

Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λ.π) καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι επίσης διαθέσιμη από 2/5/2011.

Καταστάσεις από λογιστές - φοροτεχνικούς.( Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 30/6/2011.

Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 16/5/2011.

Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική από 1/7/2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011.

Για το 2011, πρώτη χρονιά λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, η χρήση πολλών από αυτές είναι προαιρετική και έχει ως στόχο την εξοικείωση των χρηστών και την απομόνωση και επίλυση των όποιων μικρών προβλημάτων εντοπιστούν από τη χρήση τους στην πράξη. Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι το 2012 να προσφέρονται για καθολική χρήση όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών.

Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες καταληκτικών ημερομηνιών και υποδείγματα καταστάσεων που υποχρεούνται να συμπληρώσουν οι λογιστές-φοροτεχνικοί:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής

Σε 1 18/04/2011

Σε 2 19/04/2011

Σε 3 20/04/2011

Σε 4 21/04/2011

Σε 5 27/04/2011

Σε 6 28/04/2011

Σε 7 29/04/2011

Σε 8 02/05/2011

Σε 9 03/05/2011

Σε 10,20, 30,40,50 04/05/2011

Σε 60,70, 80,90,00 05/05/2011

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής

Σε 1 11/04/2011

Σε 2 12/04/2011

Σε 3 13/04/2011

Σε 4 14/04/2011

Σε 5 15/04/2011

Σε 6 18/04/2011

Σε 7 19/04/2011

Σε 8 20/04/2011

Σε 9 21/04/2011

Σε 10,20, 30,40,50 27/04/2011

Σε 60,70, 80,90,00 28/04/2011

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 28η Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)

Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ. Ημ/νία υποβολής

Σε 1 10/05/2011

Σε 2 11/05/2011

Σε 3 12/05/2011

Σε 4 13/05/2011

Σε 5 16/05/2011

Σε 6 17/05/2011

Σε 7 18/05/2011

Σε 8 19/05/2011

Σε 9 20/05/2011

Σε 10,20, 30,40,50 23/05/2011

Σε 60,70, 80,90,00 24/05/2011

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 24η Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΚΦΕ
1. Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μέχρι 12 Απριλίου 2011.

2. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.ΒΣ, ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, μέχρι 15 Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

3. Οι ημεδαπές Ε.Π.Ε, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό θα υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr/, 24/03/2011

Πρόσθετοι φόροι σε έχοντες.

«Πόθεν έσχες» για τον αδήλωτο πλούτο- SΟS για την ύφεση και την ανεργία

Πρόσθετους φόρους στους πλούσιους που έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία και παχυλούς λογαριασμούς στις τράπεζες αλλά δηλώνουν «φτωχοί» στην Εφορία προτίθεται να επιβάλει η κυβέρνηση μέσω στοχευμένων ελέγχων και της κατάργησης των εκπτώσεων φόρου εισοδήματος.

Το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να αντιστρέψει την αρνητική πορεία των φορολογικών εσόδων που σημειώνεται από τις αρχές του έτους λόγω της μείωσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και των εισπράξεων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καύσιμα, ποτά και τσιγάρα), αλλάζει τη στόχευση των ελέγχων και στρέφεται στους «έχοντες και κατέχοντες».

Η κατεύθυνση του υπουργού Οικονομικών κ. Γ.Παπακωνσταντίνου είναι να καταργηθούν εκπτώσεις φόρου εισοδήματος και να κοπούν τα κοινωνικά επιδόματα (π.χ. πολυτέκνων) για όσους έχουν υψηλά εισοδήματα και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από το περιουσιολόγιο (Ε9).

Ετσι η κυβέρνηση μετά την κατάρρευση των φορολογικών εσόδων το πρώτο τρίμηνο του έτους αλλάζει ρότα και βάζει πλέον στο στόχαστρο τους πλούσιους, δηλαδή όσους έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, υψηλές καταθέσεις στις τράπεζες, χρέη στο Δημόσιο και φορολογική δήλωση... φτωχού.

Για τις κατηγορίες αυτές κόβονται ή περιορίζονται στο ελάχιστο μία σειρά φοροαπαλλαγές, όπως για παράδειγμα η έκπτωση των τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, το αφορολόγητο για αγορά πρώτης κατοικίας, οι εκπτώσεις για δίδακτρα, ενοίκιο, η έκπτωση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το ενοίκιο πρώτης κατοικίας, το ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν, τα ασφάλιστρα ζωής, ασθενείας, τα δίδακτρα φροντιστηρίων κτλ.

Οπως δηλώνουν αρμοδίως για το θέμα των φοροαπαλλαγών, «έχουμε ένα σύστημα πολυδαίδαλο το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε κάποιους που έχουν οικονομική επιφάνεια να έχουν πολύ μεγαλύτερα οφέλη από όλους που δηλώνουν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Οι φοροαπαλλαγές δεν μπορεί να δίνονται σε όλους με την ίδια βαρύτητα.Κάποιοι θα τις χάσουν».

Σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο κ. Παπακωνσταντίνουδήλωσε πρόσφατα ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει η κυβέρνηση σε κατάργησή του.

Οι φοροαπαλλαγές θα παρέχονται πλέον με εισοδηματικά αλλά και περιουσιακά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία, όπως αυτή προκύπτει από το περιουσιολόγιο που έχει καταρτίσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα μένει εκτός φοροαπαλλαγών.

Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού βρέθηκαν στο «καναβάτσο» το πρώτο δίμηνο του έτους, καθώς η απόκλιση από τον στόχο που είχε τεθεί για τις εισπράξεις από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων, καπνικών προϊόντων, φόρων πολυτελείας, τελών ταξινόμησης καινούργιων ΙΧ κτλ. ξεπέρασε τα 500 εκατ. ευρώ. Εξίσου ανησυχητικό είναι το στοιχείο που προέρχεται από τις εισπράξεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, οι εκτεταμένες απολύσεις, η αλλαγή στη φορολογική κλίμακα με την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων για ετήσια εισοδήματα ως 30.000 ευρώ οδήγησαν τα έσοδα από τον φόρο παρακράτησης σε μεγάλη πτώση κατά 370 εκατ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2011 σε σύγκριση με τον στόχο που είχε θέσει η τρόικα. Η εικόνα αυτή πολύ δύσκολα θα αντιστραφεί χωρίς πρόσθετα μέτρα, όπως υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το πρώτο δίμηνο του έτους το κράτος εισέπραξε από φόρους περιουσίας μόλις 16 εκατ. ευρώ, ενώ η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό είναι 910 εκατ. ευρώ! Μάλιστα ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων του 2009, αφού ως τα τέλη Ιουνίου αναμένεται το υπουργείο Οικονομικών αποστείλει 1.200.000 σημειώματα σε ιδιοκτήτες ακινήτων.

Από αυτά προβλέπει να εισπράξει 100 εκατ. ευρώ. Στον «πάτο» βρίσκονται και τα έσοδα από τα τέλη ταξινόμησης καινούργιων αυτοκινήτων. Στο πρώτο δίμηνο του 2011 έχουν εισπραχθεί έσοδα κάτω από 18 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που η ετήσια πρόβλεψη είναι 285 εκατ. ευρώ. Από τις δύο αυτές πηγές εσόδων προκύπτει ότι για να αυξηθούν χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις και άμεσο κυνήγι της φοροδιαφυγής.

Πάντως ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Δ. Κουσελάς σε δήλωσή του στο «Βήμα της Κυριακής» αναφέρει ότι δεν πρόκειται να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές ούτε να επιβληθεί έκτακτη εισφορά ή να θεσπιστεί νέα περαίωση.

Στην πρώτη γραμμή του ελέγχου θα βρεθούν περίπου 300.000 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που αγνόησαν την περαίωση ή δεν μπόρεσαν να ενταχθούν λόγω της μεγάλης ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν. Η κατεύθυνση που έχει δοθεί στους εφοριακούς είναι στο στόχαστρο να βρεθούν με σειρά προτεραιότητας όσοι διαθέτουν υψηλά εισοδήματα ή μεγάλη περιουσία.


Πηγή Το ΒήμαAναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται καθώς και κατάσταση με τις δηλώσεις και τους οφειλόμενους φόρους, που πρέπει να συμπληρώσουν οι λογιστές φοροτεχνικοί

Με Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Κουσελάς και εστάλη για δημοσίευση στο ΦΕΚ και ανάρτηση στη «Διαύγεια», ρυθμίζονται θέματα υποβολής καταστάσεων από λογιστές – φοροτεχνικούς.

Πιο συγκεκριμένα, από 1/1/2010 με το Ν.3842/2010 έχει αλλάξει η φιλοσοφία σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο ελέγχου, αφού πλέον οι δηλώσεις θεωρούνται ειλικρινείς και ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε δείγμα υποθέσεων το οποίο θεσπίζεται με ανάλυση κινδύνου.

Στα πλαίσια αυτά υπάρχει και η πρόβλεψη για την ευθύνη των λογιστών – φοροτεχνικών για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων. Για το λόγο αυτό, οι λογιστές – φοροτεχνικοί έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για τους επιτηδευματίες πελάτες τους αναλυτική κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και κατάσταση με τις δηλώσεις και τους οφειλόμενους φόρους.

Πηγή: www.taxheaven.gr 28/03/2011