ΕΡΤ

Online κατάθεση για τις καταστάσεις προσωπικού

Αμεσα και... οn line -σε κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΣΕΠΕ, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ- θα υποβάλουν, έως το φθινόπωρο, οι επιχειρήσεις τις καταστάσεις προσωπικού και όλες τις μεταβολές σε μισθούς και ωράρια εργασίας. Την κατάργηση της φυσικής παρουσίας των εργοδοτών στις υπηρεσίες και τη μείωση της γραφειοκρατίας (που ξεκίνησε με την ηλεκτρονική υποβολή στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων για την ασφάλιση του προσωπικού τους) φέρνει το επιχειρησιακό σχέδιο του Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας. Το σχέδιο που προωθούν η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ Μιχ. Χάλαρης θα ενιαιοποιεί, σε μια κοινή ηλεκτρονική βάση, όλες τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων «κουμπώνοντας» με το αντίστοιχο σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Καταγραφή

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα γίνεται πλήρης και άμεση καταγραφή για:
-Την κινητικότητα του προσωπικού των επιχειρήσεων, δηλ. των απολύσεων, των προσλήψεων και των οικειοθελών αποχωρήσεων.
-Τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ολόκληρης της χώρας, των συνθηκών εργασίας σε αυτές καθώς και της υπερωριακής απασχόλησης.
-Τις αλλαγές σε μισθούς και ωράρια εργασίας, ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση (με το νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ) της υποχρεωτικής αναγγελίας των μεταβολών.

Διπλός έλεγχος

Η λειτουργία της ενιαίας ηλεκτρονικής βάσης, πέρα από την απλούστευση των διαδικασιών για τη γνωστοποίηση των μεταβολών εργοδοτών και εργαζομένων, θα υποστηρίξει την επικοινωνία μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων ΣΕΠΕ - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασταύρωση στοιχείων και εκτιμάται ότι θα περιορίσει δραστικά τα ηθελημένα και μη «λάθη» που γίνονται και έχουν κόστος (απώλειες εισφορών, καταβολή επιδομάτων σε μη δικαιούχους, εικονικές απολύσεις για τη λήψη επιδόματος κ.ά.). Μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής βάσης θα καταχωρούνται και θα ελέγχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΟΑΕΔ (προσωπικά στοιχεία, ειδικότητα, κ.λπ.), οι αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού. Μεταξύ των άλλων θα ελέγχονται και θα ενημερώνονται:

-Το μητρώο επιχειρήσεων / εργοδοτών.
-Το μητρώο παραρτημάτων επιχειρήσεων.
-Το μητρώο εργαζομένων (ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
-Οι σχέσεις εργοδοτών - εργαζομένων (βάσει πρόσφατων ΑΠΔ) κ.ά.
-Το μητρώο των ανέργων.

Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Το νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή επιβάλλει:

1. Τη δήλωση των νεοπροσλαμβανόμενων (πριν αναλάβουν εργασία), των αλλαγών σε μισθούς (μειώσεις με ατομικές συμβάσεις) και σε ωράρια τα οποία συμφωνούν οι εργοδότες με τους εργαζομένους τους.

2. Αν η επιχείρηση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή υπάρξει μεταβολή των αποδοχών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζομένου και σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, γραπτά ή ηλεκτρονικά, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους».

3. Την αναγγελία στον ΟΑΕΔ μέσα σε 8 ημέρες (όπως και σήμερα) κάθε οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.

Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ONLINE

Στα 300 ευρώ καθορίστηκε το ειδικό ελάχιστο τέλος άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος για το 2010.

Στα 300 ευρώ καθορίστηκε το ειδικό ελάχιστο τέλος άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος για το 2010.

Ειδικά για το τρέχον έτος, όλες οι κατηγορίες των επιτηδευματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών καλούνται να καταβάλουν κατ' αποκοπή τέλος επιτηδεύματος, ίσο με 300 ευρώ. Το τέλος αυτό, θα αθροισθεί με την έκτακτη εισφορά και θα πληρωθεί με αυτή. Από το 2012, σύμφωνα με τον εφαρμοστικό νόμο, "οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ορίζεται ως εξής:
α) Για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, σε 400 ευρώ ετησίως,
β) Για επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, σε 500 ευρώ ετησίως. Η περιοχή του νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητα τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας".

Νέα παράταση Φορολογικών δηλώσεων , καταστάσεων λογιστών , Περιοδικής ΦΠΑ κλπ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@minfin.gr

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011, κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ μέσω διαδικτύου και των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι :

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου που λήγει την 30η Ιουνίου 2011, παρατείνεται μέχρι και την 15η Ιουλίου 2011.

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 29η Ιουλίου μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

3. Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1098/4.5.2011 (ΦΕΚ 826 Β΄/12.05.2011), ως ακολούθως :

α ) Την 18η Ιουλίου 2011, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.
β ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1,2, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3,4.
γ ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3,4, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5,6.
δ ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5,6, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7,8.
ε ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7,8, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9,0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

4. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή τους είναι η 26η Ιουνίου 2011 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011.

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ανακοίνωση σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.»

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνονται:

Η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει την 15η Ιουνίου μέχρι και την 29η Ιουλίου 2011.

Η προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης (παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν.3842/2010) που λήγει την 30η Ιουνίου μέχρι και την 29η Ιουλίου 2011.

Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων που ασκούν ατομικά εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία Α΄, Β και Γ΄κατηγορίας του ΚΒΣ που υποχρεωτικά υποβάλλονται με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. που λήγει την 15η Ιουνίου μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011.

Οι προθεσμίες υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου  Φ.Π.Α.» της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1098/4.5.2011 (ΦΕΚ 826 Β΄/ 12.05.2011), ως ακολούθως:

α) Την 4η Ιουλίου 2011, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1,2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3, 4.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3, 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ.  τους λήγει σε 5, 6.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5, 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ.  τους λήγει σε 7, 8.

ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7, 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο Α.Φ.Μ.  τους λήγει σε 9, 0.

Σημειώνεται πως οι συγκεκριμένες παρατάσεις δεν επιφέρουν μετάθεση των εσόδων.

Αλλαγές ορίων στις αποδείξεις.


TPOΠOΠOIHΣEIΣ σχεδιάζονται στο μέτρο των αποδείξεων, καθώς διαπιστώνεται ότι οι φορολογούμενοι υπερκαλύπτουν το όριο που απαιτείται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου και σε αρκετές περιπτώσεις απολαμβάνουν μεγάλες επιστροφές φόρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 6.000 ευρώ για να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις ίσες με το 30% του εισοδήματος. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 30.000 ευρώ για να κατοχυρώσει το αφορολόγητο όριο θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 9.000 ευρώ, ενώ σήμερα απαιτούνται 6.600 ευρώ.

Επίσης σχεδιάζεται οι αποδείξεις από ειδικές επαγγελματικές ομάδες (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, συνεργεία αυτοκινήτων κ.ά.) να μετράνε διπλά για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου. Το οικονομικό επιτελείο αναζητεί αυτή την περίοδο μια «φόρμουλα» ώστε αφενός να μειωθούν ή να καταργηθούν φοροαπαλλαγές και αφετέρου να μην αποδυναμωθεί το κίνημα των αποδείξεων.

Στο πλαίσιο αυτό συζητείται η αύξηση του ορίου των δαπανών για τις οποίες ο φορολογούμενος μπορεί να μαζέψει αποδείξεις, από τις 15.000 στις 20.000 ευρώ για κάθε άτομο και από τις 30.000 στις 40.000 για τους συζύγους. Εάν ένα ζευγάρι καλύψει το ανώτατο όριο των 40.000 θα έχει μεγαλύτερη επιστροφή φόρου 1.000 ευρώ. Εναλλακτικά προτείνεται νέα διάταξη που θα προβλέπει ότι για να κατοχυρωθεί το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ από όσους έχουν εισόδημα πάνω από αυτό το όριο θα πρέπει η αξία των αποδείξεων που έχουν μαζέψει να καλύπτει το 10% των πρώτων 12.000 ευρώ και το 40% του τμήματος του εισοδήματος, άνω των 12.000.
 
Πηγή Express

Νέα Παράταση για : Οριστική ΦΜΥ - Ε9 - Καταστάσεις λογιστών και πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@minfin.gr

  
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:

   
Τo Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το 2011, καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής:

    
1. Καθιερωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

1.1 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε την 1/4/2011, και θα υποδέχεται δηλώσεις φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών έως 30/06/2011 (Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις των επιτηδευματιών που δηλώνουν αποκλειστικά εισόδημα από ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος λήγουν στις 15/06/2011). Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης. Παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές /φοροτέχνες να υποβάλλουν τις δηλώσεις πελατών τους φυσικών προσώπων μη επιτηδευματιών χωρίς αυτοί να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.

1.2 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/9/2011.

1.3 Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/7/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/9/2011.

1.4 Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ. Η υποβολή ξεκίνησε στις 21/02/2011, ολοκληρώθηκε στις 31/05/2011 και υποβλήθηκαν 885.149 δηλώσεις.

2. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

2.1 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου ήταν προαιρετική, ξεκίνησε στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία τις 29/4/2011 και υποβλήθηκαν 41.718 δηλώσεις.

2.2 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου ήταν προαιρετική, ξεκίνησε στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας και υποβλήθηκαν 719 δηλώσεις.

2.3 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε. , ΕΠΕ, κ.λπ. -- Φ01010). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου ήταν προαιρετική, ξεκίνησε στις 9/5/2011, ολοκληρώθηκε 30/05/2011 και υποβλήθηκαν 28.164 δηλώσεις.

2.4 Καταστάσεις από λογιστές - φοροτεχνικούς (Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/7/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως τις 29/07/2011.

2.5 Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία ενεργοποιήθηκε στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται έως τις 29/07/2011.

2.6 Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

2.7 Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν στο β εξάμηνο 2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 20/06/11.Αγανακτησμένοι πολίτες

Χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή συγκεντρωμένοι έξω από τη Βουλή, διαδηλώνοντας ειρηνικά ενάντια στο πολιτικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. «Έξω οι κλέφτες» είναι το σύνθημα που κυριαρχεί στη συγκέντρωση. Κλειστές η Αμαλίας και Πανεπιστημίου. Έκλεισε και ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα. Έντονη η παρουσία της αστυνομικών δυνάμεων, δίχως όμως να συμβεί το παραμικρό μέχρι στιγμής.

Καταληκτικές ημερομηνίες ετήσιων δηλώσεων φορολογίας οικ. έτους 2011

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία κ.λπ.

Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:
Εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρεία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010, αν αυτές έχουν ως αντικείμενο την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών, μισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τμήμα των αμοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω στα κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς και οι εφημεριδοπώλες εφόσον ο προσδιορισμός αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Επίσης για εισοδήματα που αποκτούν, με βάση ειδική σύμβαση εργασίας ή εντολής, τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας. Επίσης οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν, ούτε αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία (π.χ. κάτοχοι αυτοκινήτων)

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα είναι η 15η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
(Παράταση: ΠΟΛ.1115/18-5-2011)
 
2. Φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας.
1. Όταν τα εισοδήματα προέρχονται
α. Από εκμίσθωση ακινήτων.
β. Από κινητές αξίες (μερίσματα Α.Ε., κλπ. περιπτώσεις άρθρ. 24, 25 Ν. 2238/1994).
γ. Από ατομική επιχείρηση, η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
δ. Από ελευθέριο επάγγελμα του δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ε. Από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. ο Ισολογισμός των οποίων εγκρίθηκε μέσα στο 2010.
στ. Όταν δεν υπάρχουν εισοδήματα αλλά η δήλωση υποβάλλεται λόγω κυριότητας ή κατοχής περιουσιακού στοιχείου (Ι.Χ. αυτοκινήτου, σκάφους, αεροσκάφους κλπ.), εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.
ζ. όσοι κατά την 1.1.2011 κατέχουν ακίνητα και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση σε άλλη ημερομηνία από άλλη αιτία.
Η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:
Για το οικονομικό έτος 2011

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα είναι η 15η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. 
(Παράταση: ΠΟΛ.1115/18-5-2011)
 
3. Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:
α. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
β. Εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.
γ. Εισόδημα από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
δ. Εισόδημα που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα είναι η 15η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
 (Παράταση: ΠΟΛ.1096/2011)

4. Φυσικά πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση η δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης
Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:
α. Γεωργικό εισόδημα.
β. Εισόδημα από εκμίσθωση η δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης
Η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται για το οικονομικό έτος 2011
Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011 ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ. και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.


(Παράταση: ΠΟΛ.1115/18-5-2011)
 
5. Ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα με Γ΄ κατηγ. βιβλία

Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται κέρδη:
α. Από ατομική επιχείρηση και τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και η διαχειριστική χρήση λήγει τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010.
β. Από ελευθέριο επάγγελμα όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και η διαχειριστική χρήση λήγει τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010.

Για το οικονομικό έτος 2011

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα είναι η 15η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. 
(Παράταση: ΠΟΛ.1115/18-5-2011)
 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Δήλωση στοιχείων ακινήτων
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση.

Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης του υπόχρεου την 1η Ιανουαρίου, υποβάλλεται δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.

Από το έτος 2011 και για κάθε επόμενο, τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου του οικείου έτους.

Η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:

Για το οικονομικό έτος 2011
 - Η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όταν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά για τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.

- Για τα νομικά πρόσωπα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι 30 Ιουνίου 2011.
(Παράταση: ΠΟΛ. 1022 / 3-2-2011)
 

2. Οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Υποβάλλεται για τις αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών για τις οποίες ενεργήθηκε παρακράτηση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Κατά τη σύνταξη της οριστικής δήλωσης οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2238/94 για το συνολικό ποσό των αμοιβών κάθε δικαιούχου.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι :
μέχρι 15 Ιουνίου 2011
(ΠΟΛ.1021/2010, ΠΟΛ.1033/2006ΠΟΛ.1034/2006 και ΠΟΛ.1121/2010)
(Παράταση: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών)

3. Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α.
Το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται από υποκείμενους οι δηλώσεις των οποίων υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του N.3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 79 του N.3842/2010, εφόσον επιλέγουν να φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και εφόσον προκύπτουν διαφορές αυτοελέγχου ή/και διαφορές μετακύλισης.
Το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε τρία αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον υποκείμενο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ως αντίγραφο.
Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκείμενου και ολοκληρώνεται εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, ως εξής:
ΑΦΜ (Τελ. Ψηφίο)
1, 2
Μέχρι 20 Ιουνίου 2011
3, 4
Μέχρι 21 Ιουνίου 2011
5, 6
Μέχρι 22 Ιουνίου 2011
7, 8
Μέχρι 23 Ιουνίου 2011
9, 0
Μέχρι 24 Ιουνίου 2011
Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε ή λήγει εντός του 2011, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται με την τελευταία κατά περίπτωση δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ή Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α.

Η υποστελέχωση των Εφοριών επηρεάζει τους φοροελέγχους

Υποστελέχωση των Εφοριών και λανθασμένο προγραμματισμό για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι των εφοριακών υπαλλήλων.
Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές των εφοριακών, αν και η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει δώσει οδηγίες στα ελεγκτικά κλιμάκια των Εφοριών και των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων προκειμένου να διενεργούν σειρά φορολογικών ελέγχων, αυτό δεν είναι δυνατόν, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και τα προβλήματα συντονισμού μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών καθυστερούν το έργο των υπαλλήλων.
Όπως καταγγέλλουν, σε πολλές περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί επόπτες ελεγκτές, ωστόσο δεν υπάρχουν υπάλληλοι να διενεργήσουν τους φορολογικούς ελέγχους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα στοιχεία των διασταυρώσεων για την διενέργεια των ερευνών καθυστερούν σημαντικά, επηρεάζοντας το έργο των υπηρεσιών.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις σχετικές εντολές που έχει παράχει το υπουργείο Οικονομικών οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών πρέπει να θέσουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους ελέγχων ανά ημέρα, εβδομάδα και μήνα για το διάστημα Ιουνίου - Αυγούστου 2011, η πρόοδος των οποίων θα ελέγχεται κεντρικά και σε καθημερινή βάση από την Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων μέσω ειδικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
Η προσοχή των υπηρεσιών θα εστιασθεί στις συνηθέστερες μεθόδους φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ που έχουν ως εξής:
-Αγορές και πωλήσεις χωρίς έκδοση ή ανακριβή έκδοση παραστατικών.
-Καταχώρηση αυξημένων δαπανών με σκοπό την επιστροφή, την έκπτωση ή το συμψηφισμό του ΦΠΑ.
-Διακίνηση και τιμολόγηση εμπορευμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πλαστά παραστατικά ή από ανύπαρκτες εταιρείες ή εμφάνιση συναλλαγών από τρίτες χώρες ως δήθεν ενδοκοινοτικές.
-Έκπτωση ΦΠΑ για δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται ή για πράξεις για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης.
-Έκδοση και λήψη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και καταχώρηση αυτών στα τηρούμενα βιβλία.

2/6/2011
Πηγή: www.in.gr

Πρόταση στην Ε.Ε. για ενιαίο λογιστικό σχήμα στις ΜμΕ με κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ.

Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ εφαρμογή ενός λογιστικού σχήματος, αποκλειστικά σχεδιασμένου για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ. ευρώ, προτάθηκε στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη με κεντρικό ομιλητή τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπο για την επιχειρηματικότητα, Antonio Tajani. Σύμφωνα με το προταθέν σχήμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καθυστερούν την απόδοση ΦΠΑ έως ότου λάβουν τις πληρωμές από τους πελάτες τους, περιορίζοντας έτσι το πρόβλημα ρευστότητας που πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρόταση είχε κάνει η ΓΣΕΒΕΕ πριν από ένα μήνα προς την ελληνική κυβέρνηση, η οποία όμως απορρίφθηκε.
Oπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για την επιχειρηματικότητα, Antonio Tajani, η Ευρώπη για να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση δεν έχει άλλες λύσεις από το να στηρίξει και ενισχύσει με εφαρμοσμένες πολιτικές τις μικρομεσαίες και ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Oπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε.: «H Ευρώπη δεν μπορεί να αναζητήσει λύσεις από τις μεγάλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αναδιαρθρώσεων. Η νέα, αναγεννημένη επιχειρηματικότητα πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές επιχειρήσεις, που είναι πιο ευέλικτες και καινοτόμες και δεν αποτελούν μόνο τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά ιδιαίτερα τώρα, την κρίσιμη για την Ευρώπη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά” της απασχόλησης. Αν τα 23.000.000 των ΜμΕ στην Ευρώπη προσλάμβαναν έστω και έναν εργαζόμενο δεν θα υπήρχε πρόβλημα ανεργίας. Οι δε νέες πολιτικές που θα αποφασιστούν πρέπει να είναι σχεδιασμένες χωριστά και διακριτά για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες)».

Πηγή: Express.gr