ΕΡΤ

Κατάργηση του ελάχιστου ποσού κεφαλαίου και για τις Ε.Π.Ε. - Τροποποιήσεις και στον νόμο των ανωνύμων εταιριών

Κατάργηση του ελάχιστου ποσού κεφαλαίου και για τις ΕΠΕ με τον νόμο 4156/2013.

Υπενθυμίζουμε ότι με τον νόμο 4155/2013 καταργήθηκε ο περιορισμός του κεφαλαίου για την σύσταση των ΙΚΕ (Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών Εταιριών).

Τώρα ο νόμος 4156/2013 τροποποιεί καταργεί πλέον το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για την σύσταση των ΕΠΕ,  το οποίο προηγουμένως είχε ήδη περιοριστεί με τον νόμο 4111/2013 στα 2.400,00 ευρώ.

Ο νόμος 4156/2013 τροποποιεί και μερικές διατάξεις του νόμου 2190/1920 (Περί ΑΕ).


Αναλυτικά οι αλλαγές στον νόμο 3190/1955 (ΕΠΕ) και στον νόμο 2190/1920 (ΑΕ) που επέφερε ο νόμος 4156/2013 :
 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3190 Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Αρθρο 4 Παράγραφος 1

4111/2013 (2013-01-25)
(Προηγούμενη διάταξη)
Μετά την τροποποίηση του 4156/2013 (2013-05-31)
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Το ήμισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. Σε περίπτωση κατά την οποία το πιο πάνω κατώτατο όριο δεν επαρκεί για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 τούτο αυξάνεται κατά το αναγκαίο ποσό. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αύξηση του κεφαλαίου των υφιστάμενων εταιριών.
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.

Αρθρο 4 Παράγραφος 2

2842/2000 (2000-09-27)
(Προηγούμενη διάταξη)
Μετά την τροποποίηση του 4156/2013 (2013-05-31)
2. Η μερίς συμμετοχής του εταίρου δεν δύναται να ορισθή κατωτέρα των τριάντα (30) ευρώ ή πολλαπλασίου του ποσού τούτου. Έκαστος εταίρος μετέχει της εταιρείας μόνον δια μιας μερίδας συμμετοχής και δια πλειόνων δε εταιρικών μεριδίων αποτελούντων την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά αυτού είναι πολλαπλάσια του κατά το καταστατικόν ελαχίστου ποσού μερίδος συμμετοχής.
2. Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.

Αρθρο 4 Παράγραφος 3

2842/2000 (2000-09-27)
(Προηγούμενη διάταξη)
4156/2013 (2013-05-31)
3. Επί εισφορών εις είδος, εάν η αποτίμησις της εισφοράς είναι κατώτερα των τριάντα (30) ευρώ ή πολλαπλασίου αυτών συμπληρούται δια δραχμών μέχρι των ποσώντούτων.
3. Για τις εισφορές σε είδος εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου αυτής συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2190 Περί Ανωνύμων Εταιρειών

Αρθρο 22 Παράγραφος 3

3604/2007 (2007-08-08)
(Προηγούμενη διάταξη)
Μετά την τροποποίηση του 4156/2013 (2013-05-31)
3. Επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει θέματα για τα οποία το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.
3. Επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει θέματα για τα οποία το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Στις εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάθεση δεν επιτρέπεται, εφόσον πρόκειται για λήψη απόφασης που αφορά την πραγματοποίηση συναλλαγών της εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24. Το καταστατικό μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει , και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.

Αρθρο 22α Παράγραφος 3

2190/1920 (2009-09-09)
(Προηγούμενη διάταξη)
Μετά την τροποποίηση του 4156/2013 (2013-05-31)
3. Παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συμβούλου.
3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα και επαρκώς στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του παρόντος νόμου, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αρθρο 22α Παράγραφος 6


Προσθήκη νέα παραγράφου 4156/2013 (2013-05-31)

3γ. Εφόσον δηλωθεί περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος ή συντρέχει τέτοια περίπτωση κατά τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66 του Α.Κ.

Αρθρο 23α Παράγραφος 2

3604/2007 (2007-08-08)
(Προηγούμενη διάταξη)
Μετά την τροποποίηση του 4156/2013 (2013-05-31)
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Επί εταιρείας με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η απαγόρευση: α) ισχύει για τα συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24 και β) προκειμένου για πράξεις που αποτιμώνται σε τουλάχιστον 10% του ενεργητικού της, ισχύει ακόμη και αν οι πράξεις αυτές δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Οδηγός για τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2013.

Οδηγός για τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2013.
Οδηγό

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Οικονομικών έναν Οδηγό για τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2013.

Μέσω του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι κατά το οικονομικό έτος 2013 και θα περιλαμβάνουν τα εισοδήματα που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2012.

Στο πρώτο μέρος του φυλλαδίου παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές υποχρεώσεις που έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή της δήλωσης, ενώ στο δεύτερο μέρος δίνονται οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Σύμφωνα με τον Οδηγό, υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος.

Όπως τονίζεται, στη δήλωση αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησης τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο. Αναγράφεται δε υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος όλων των κατοικιών είτε είναι ιδιοκατοικούμενες είτε είναι μισθωμένες είτε δωρεάν παραχωρούμενες.

Ακόμη, επισημαίνεται ότι ειδικά οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2012 λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Στον οδηγό διευκρινίζεται πως από τη ΓΓΠΣ θα προστίθεται η ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου που ορίζεται σε 3.000 ευρώ προκειμένου για τον άγαμο και σε 5.000 ευρώ για τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση εφόσον δηλώνεται πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Τέλος, αναφορικά με τις αποδείξεις δαπανών σημειώνεται πως δεν θα συνυποβάλλονται, αλλά θα φυλάσσονται από τους φορολογουμένους, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Τι πρέπει να προσέξουμε στις φορολογικές δηλώσεις.

Οι βεβαιώσεις αποδοχών, οι τόκοι καταθέσεων και ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι μερικά από τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι φορλογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, όσοι προχωρήσουν σε αίτηση για χορήγηση κωδικών δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν στην Εφορία για κλειδάριθμο, αλλά θα τους σταλεί ταχυδρομικά από το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως επισημαίνει «Το Βήμα», ένα από τα πιο συνηθισμένα ερωτήματα είναι πώς θα προμηθευτούν οι συνταξιούχοι τις βεβαιώσεις αποδοχών για το έτος 2012.

Άλλα Ταμεία τις δίνουν ηλεκτρονικά και άλλα τις στέλνουν με το ταχυδρομείο. Ηλεκτρονικά χορηγούν βεβαιώσεις αποδοχών το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ, ενώ μέσω ταχυδρομείου θα σταλούν οι βεβαιώσεις στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΑΕΕ.

Τα ΚΕΠ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να εκτυπώνουν βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων και αυτό αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα και αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος να δίνουν βεβαιώσεις μόνο για ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΝΑΤ.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, τον ΑΦΜ τους, τον αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου και τον Αριθμό Μητρώου Δίας. Με αυτά τα δεδομένα θα μπορούν οι υπάλληλοι των ΚΕΠ να τους εξυπηρετήσουν.

Τόκοι καταθέσεων

Στους κωδικούς 659-660 είναι υποχρεωτική η αναγραφή τόκων άνω των 250 ευρώ ανά καταθέτη για το σύνολο των λογαριασμών του.

Όσοι έχουν καταθέσεις στις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Eurobank) δεν θα χρειαστεί να πάρουν βεβαιώσεις τόκων, καθώς τα στοιχεία θα σταλούν απευθείας στο ΚΕΠΥΟ για να τα συμπεριλάβει στις φορολογικές δηλώσεις.

Καταθέτες στις υπόλοιπες τράπεζες θα πρέπει να ζητήσουν βεβαίωση καταβολής τόκων 2012, αν και ορισμένες δηλώνουν έτοιμες να στείλουν και αυτές τα στοιχεία ηλεκτρονικά.

Αριθμός Παροχής Ρεύματος

Στους κωδικούς 204, 205, 206 θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλωθεί ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος για κάθε ακίνητο. Αν δεν υπάρχει ρολόι ρεύματος τότε συμπληρώνεται η ένδειξη 999999999 (εννιαψήφιος αριθμός), ενώ εάν έχει γίνει διακοπή παροχής ηλεκτρικού θα πρέπει να αναζητηθεί από παλαιότερο λογαριασμό ο αριθμός παροχής ΔΕΗ και να αναγραφεί.

Βάσει των στοιχείων αυτών θα γίνουν διασταυρώσεις για να διαπιστωθεί ποιοι δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι.

Νέοι φορολογούμενοι άνω των 18 θα πρέπει υποχρεωτικά να βγάλουν ΑΦΜ είτε υποβάλουν δήλωση είτε όχι.

Τα προστατευόμενα τέκνα θα πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ, ενώ αν τα προστατευόμενα τέκνα είναι άνω των 18 ετών θα συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ τους από τον γονιό.

1/6/2013
Πηγή: www.in.gr

Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Μαίου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΛ. 1125
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ: Β΄ΘΕΜΑ: Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 , όπως ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους με την παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν.4110/2013 , στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα. Για την απόδοση του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου.
2. Με την αριθ. 11004/Β0012/ ΠΟΛ.1129/6.6.2011 εγκύκλιο μας διευκρινίσθηκε, ότι η παρακράτηση φόρου επί των διανεμομένων κερδών ΕΠΕ ενεργείται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη απόφασης από τη συνέλευση των εταίρων και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση.
3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3190/1955 ορίζεται, ότι η συνέλευση των εταίρων της ΕΠΕ συγκαλείται υποχρεωτικά άπαξ κατ΄ έτος και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
4. Περαιτέρω, με την αριθ. ΠΟΛ. 1061/28.03.2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων διευκρινίστηκε, ότι η περάτωση των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31.12.2012 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών, μπορεί να διενεργηθεί μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
5. Με την ΠΟΛ. 1122/30.05.2013 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994 , ορίζεται, ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του ίδιου νόμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΕΠΕ, παρατείνεται μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013.
6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι με την ως άνω ΠΟΛ. 1061/28.03.2013 εγκύκλιο παρατάθηκε ο χρόνος σύνταξης της απογραφής και του ισολογισμού των ΕΠΕ μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν που ορίζεται στο Ν. 3190/1955, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. χρήσης 2012 (οικον. έτους 2013) όπως η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου πραγματοποιηθεί μέχρι την 28η Αυγούστου 2013, χωρίς προσαυξήσεις. Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα χρησιμοποιείται το έντυπο της δήλωσης Ε.565/10, υπόδειγμα του οποίου κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1103/6.5.2011 εγκύκλιο μας.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Φορολογική δήλωση 2013: Τι θα γίνει με τους τόκους;

Τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 θα δοθούν στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις τράπεζες Εθνική Alpha Bank, Εurobank Πειραιώς και τις θυγατρικές τους, ενώ προσπάθεια γίνεται και για τις υπόλοιπες τράπεζες δήλωσε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. «Αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη ελπίζω πως δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Θεοχάρης Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια σωστή εικόνα ώστε να διαμορφώσει ανάλογα η κυβέρνηση την προνοιακή πολιτική της. «Αυτή τη στιγμή αν η κυβέρνηση μας πει: ‘Θέλω να βοηθήσω τα 50.000 πιο φτωχά νοικοκυριά δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε όλα τα εισοδήματα ως εφορία» τόνισε χαρακτηριστικά ο γγ. Εσόδων. Επανέλαβε ότι θα δηλώνονται τόκοι μόνο άνω των 250 ευρώ, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος. Παράλληλα, επισήμανε ότι αν οι πολίτες ζητήσουν από τις τράπεζες τις βεβαιώσεις για τους τόκους καταθέσεων, τότε είναι υποχρεωμένες να τούς τις δώσουν. Διευκρίνισε πάντως, ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να προβούν σε ενδεχόμενες διορθώσεις ή να δηλωθούν διαφορετικά οι συνδικαιούχοι.

Τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 θα δοθούν στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις τράπεζες Εθνική Alpha Bank, Εurobank Πειραιώς και τις θυγατρικές τους, ενώ προσπάθεια γίνεται και για τις υπόλοιπες τράπεζες δήλωσε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. «Αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη ελπίζω πως δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Θεοχάρης Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια σωστή εικόνα ώστε να διαμορφώσει ανάλογα η κυβέρνηση την προνοιακή πολιτική της. «Αυτή τη στιγμή αν η κυβέρνηση μας πει: ‘Θέλω να βοηθήσω τα 50.000 πιο φτωχά νοικοκυριά δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε όλα τα εισοδήματα ως εφορία» τόνισε χαρακτηριστικά ο γγ. Εσόδων. Επανέλαβε ότι θα δηλώνονται τόκοι μόνο άνω των 250 ευρώ, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος. Παράλληλα, επισήμανε ότι αν οι πολίτες ζητήσουν από τις τράπεζες τις βεβαιώσεις για τους τόκους καταθέσεων, τότε είναι υποχρεωμένες να τούς τις δώσουν. Διευκρίνισε πάντως, ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να προβούν σε ενδεχόμενες διορθώσεις ή να δηλωθούν διαφορετικά οι συνδικαιούχοι.Πηγή: www.paraskhnio.gr
Τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 θα δοθούν στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις τράπεζες Εθνική Alpha Bank, Εurobank Πειραιώς και τις θυγατρικές τους, ενώ προσπάθεια γίνεται και για τις υπόλοιπες τράπεζες δήλωσε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. «Αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη ελπίζω πως δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Θεοχάρης Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια σωστή εικόνα ώστε να διαμορφώσει ανάλογα η κυβέρνηση την προνοιακή πολιτική της. «Αυτή τη στιγμή αν η κυβέρνηση μας πει: ‘Θέλω να βοηθήσω τα 50.000 πιο φτωχά νοικοκυριά δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε όλα τα εισοδήματα ως εφορία» τόνισε χαρακτηριστικά ο γγ. Εσόδων. Επανέλαβε ότι θα δηλώνονται τόκοι μόνο άνω των 250 ευρώ, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος. Παράλληλα, επισήμανε ότι αν οι πολίτες ζητήσουν από τις τράπεζες τις βεβαιώσεις για τους τόκους καταθέσεων, τότε είναι υποχρεωμένες να τούς τις δώσουν. Διευκρίνισε πάντως, ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να προβούν σε ενδεχόμενες διορθώσεις ή να δηλωθούν διαφορετικά οι συνδικαιούχοι.Πηγή: www.paraskhnio.gr
Τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 θα δοθούν στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις τράπεζες Εθνική Alpha Bank, Εurobank Πειραιώς και τις θυγατρικές τους, ενώ προσπάθεια γίνεται και για τις υπόλοιπες τράπεζες δήλωσε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. «Αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη ελπίζω πως δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Θεοχάρης Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια σωστή εικόνα ώστε να διαμορφώσει ανάλογα η κυβέρνηση την προνοιακή πολιτική της. «Αυτή τη στιγμή αν η κυβέρνηση μας πει: ‘Θέλω να βοηθήσω τα 50.000 πιο φτωχά νοικοκυριά δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε όλα τα εισοδήματα ως εφορία» τόνισε χαρακτηριστικά ο γγ. Εσόδων. Επανέλαβε ότι θα δηλώνονται τόκοι μόνο άνω των 250 ευρώ, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος. Παράλληλα, επισήμανε ότι αν οι πολίτες ζητήσουν από τις τράπεζες τις βεβαιώσεις για τους τόκους καταθέσεων, τότε είναι υποχρεωμένες να τούς τις δώσουν. Διευκρίνισε πάντως, ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να προβούν σε ενδεχόμενες διορθώσεις ή να δηλωθούν διαφορετικά οι συνδικαιούχοι.Πηγή: www.paraskhnio.gr
Τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 θα δοθούν στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις τράπεζες Εθνική Alpha Bank, Εurobank Πειραιώς και τις θυγατρικές τους, ενώ προσπάθεια γίνεται και για τις υπόλοιπες τράπεζες δήλωσε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. «Αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη ελπίζω πως δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Θεοχάρης Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια σωστή εικόνα ώστε να διαμορφώσει ανάλογα η κυβέρνηση την προνοιακή πολιτική της. «Αυτή τη στιγμή αν η κυβέρνηση μας πει: ‘Θέλω να βοηθήσω τα 50.000 πιο φτωχά νοικοκυριά δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε όλα τα εισοδήματα ως εφορία» τόνισε χαρακτηριστικά ο γγ. Εσόδων. Επανέλαβε ότι θα δηλώνονται τόκοι μόνο άνω των 250 ευρώ, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος. Παράλληλα, επισήμανε ότι αν οι πολίτες ζητήσουν από τις τράπεζες τις βεβαιώσεις για τους τόκους καταθέσεων, τότε είναι υποχρεωμένες να τούς τις δώσουν. Διευκρίνισε πάντως, ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να προβούν σε ενδεχόμενες διορθώσεις ή να δηλωθούν διαφορετικά οι συνδικαιούχοι.Πηγή: www.paraskhnio.gr
Τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 θα δοθούν στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις τράπεζες Εθνική Alpha Bank, Εurobank Πειραιώς και τις θυγατρικές τους, ενώ προσπάθεια γίνεται και για τις υπόλοιπες τράπεζες δήλωσε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. «Αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη ελπίζω πως δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Θεοχάρης Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια σωστή εικόνα ώστε να διαμορφώσει ανάλογα η κυβέρνηση την προνοιακή πολιτική της. «Αυτή τη στιγμή αν η κυβέρνηση μας πει: ‘Θέλω να βοηθήσω τα 50.000 πιο φτωχά νοικοκυριά δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε όλα τα εισοδήματα ως εφορία» τόνισε χαρακτηριστικά ο γγ. Εσόδων. Επανέλαβε ότι θα δηλώνονται τόκοι μόνο άνω των 250 ευρώ, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος. Παράλληλα, επισήμανε ότι αν οι πολίτες ζητήσουν από τις τράπεζες τις βεβαιώσεις για τους τόκους καταθέσεων, τότε είναι υποχρεωμένες να τούς τις δώσουν. Διευκρίνισε πάντως, ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να προβούν σε ενδεχόμενες διορθώσεις ή να δηλωθούν διαφορετικά οι συνδικαιούχοι.Πηγή: www.paraskhnio.gr
Τα στοιχεία για τους τόκους του 2012 θα δοθούν στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τις τράπεζες Εθνική Alpha Bank, Εurobank Πειραιώς και τις θυγατρικές τους, ενώ προσπάθεια γίνεται και για τις υπόλοιπες τράπεζες δήλωσε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. «Αυτή η εβδομάδα θα είναι κρίσιμη ελπίζω πως δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ.Θεοχάρης Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρχει μια σωστή εικόνα ώστε να διαμορφώσει ανάλογα η κυβέρνηση την προνοιακή πολιτική της. «Αυτή τη στιγμή αν η κυβέρνηση μας πει: ‘Θέλω να βοηθήσω τα 50.000 πιο φτωχά νοικοκυριά δεν μπορούμε γιατί δεν έχουμε όλα τα εισοδήματα ως εφορία» τόνισε χαρακτηριστικά ο γγ. Εσόδων. Επανέλαβε ότι θα δηλώνονται τόκοι μόνο άνω των 250 ευρώ, αν και αναγνώρισε ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική εγκύκλιος. Παράλληλα, επισήμανε ότι αν οι πολίτες ζητήσουν από τις τράπεζες τις βεβαιώσεις για τους τόκους καταθέσεων, τότε είναι υποχρεωμένες να τούς τις δώσουν. Διευκρίνισε πάντως, ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να προβούν σε ενδεχόμενες διορθώσεις ή να δηλωθούν διαφορετικά οι συνδικαιούχοι.Πηγή: www.paraskhnio.gr