ΕΡΤ

Καταληκτικές ημερομηνίες ετήσιων δηλώσεων Φορολογίας οικ.έτους 2011

1. Δήλωση στοιχείων ακινήτων

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση.

Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης του υπόχρεου την 1η Ιανουαρίου, υποβάλλεται δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.

Από το έτος 2011 και για κάθε επόμενο, τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου του οικείου έτους.
(Άρθρο 23, παρ. 3, Ν.3427/2005 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.3842/2010)

Η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:

Για το οικονομικό έτος 2011

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9), μετατίθεται για την 22η Δεκεμβρίου 2011 με τη χρήση καινούριας διαδικτυακής εφαρμογής.

(Παράταση: ΠΟΛ. 1189/2011)


2. Καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης

Η ηλεκτρονική υποβολή των Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων είναι υποχρεωτική.

Για το έτος 2011

Με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 20 Δεκεμβρίου 2011

(Παράταση: ΠΟΛ. 1203/2011)


3. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

1) Επιτηδευματίες, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του Κ.Β.Σ. (συνεπώς συμπεριλαμβάνονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.).
2) Τα πρόσωπα του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Β.Σ., ήτοι το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι επιτροπές, οι ενώσεις προσώπων, κάθε Ν. Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί.
υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων πελατών-προμηθευτών για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν μέσα στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος

Για το ημερολογιακό έτος 2010 η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:

Μέχρι 27 Οκτωβρίου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

(Παράταση: ΠΟΛ.1213/2011)


4. Ισοζύγιο λογαριασμών Γ΄ κατηγορίας.

Ισοζύγιο λογαριασμών Γ΄ κατηγορίας όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης, στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα.

Το ισοζύγιο υποβάλλεται εντός εννέα μηνών από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου (ΠΟΛ. 1081/2004, ΠΟΛ.1090/2010),

Μέχρι 27 Οκτωβρίου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

(Παράταση: ΠΟΛ.1213/2011)


5. Φορολογικές δηλώσεις με βάση το άρθρο 18 του Ν.4002/2011

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, βάση των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.4002/2011 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011

(Παράταση: ΠΟΛ.1204/2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια: