ΕΡΤ

Ημέρες Αργίας και αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα

Οι ημέρες αργίας διακρίνονται σε αυτές που έχουν καθοριστεί από τον νόμο σαν ημέρες υποχρεωτικής αργίας, κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική εν γένει δραστηριότητα, καθώς βέβαια και η απασχόληση των μισθωτών, και στις ημέρες προαιρετικής αργίας, στις οποίες επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη η λειτουργία της επιχείρησης και η απασχόληση ή μη των μισθωτών που απασχολούνται από αυτόν.1. Υποχρεωτικές Αργίες

Οι υποχρεωτικές αργίες όπως έχουν καθιερωθεί από τον νόμο (Β.Δ.748/66) είναι οι:

- Η 25η Μαρτίου

- Η Δευτέρα του Πάσχα

- Η 15η Αυγούστου

- Η ημέρα των Χριστουγέννων 25η Δεκεμβρίου

- Η 1η Μαΐου (Όταν αυτή κηρύσσεται ως υποχρεωτική με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης)1.1 Αποδοχές υποχρεωτικών αργιών

Οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις παραπάνω ημέρες δικαιούνται την προσαύξηση του 75%.

Αναλυτικότερα, όσοι μισθωτοί αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θ' απασχοληθούν ημέρα υποχρεωτικής αργίας (λόγω μη λειτουργίας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται) δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση. Οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται επιπλέον αποδοχές πέραν των κανονικών μηνιαίων αποδοχών τους, εφόσον δεν εργασθούν.

Όσον αφορά τους μισθωτούς που θα εργασθούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: Στους ημερομίσθιους θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, αν η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται εξαιρείται από την αργία Κυριακή θα καταβληθεί προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Αντίθετα, αν οι μισθωτοί απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζεται η Κυριακή αργία, θα τους καταβληθεί πέρα από την προσαύξηση του 75% και το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού επιπλέον.

Σε περίπτωση δε που η επιχείρηση λειτουργήσει, με άδεια του Σ.ΕΠ.Ε., αλλά ο εργαζόμενος δεν προσέλθει να εργαστεί δεν λαμβάνει ούτε το ημερομίσθιο εκείνης της ημέρας ούτε βέβαια και την προσαύξηση του 75%.2. Προαιρετικές Αργίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ.748/66 ως προαιρετικές αργίες θεωρούνται οι:

- Η 28η Οκτωβρίου

- Η 1η Μαΐου

Σε ότι αφορά την 1η Μαΐου βάσει του άρθρου 1 του Α.Ν.380/68 με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η 1η Μαΐου μπορεί να κηρύσσεται υποχρεωτική αργία. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.74/75 αν η 1η Μαΐου συμπέσει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με την Κυριακή του Πάσχα μπορεί να μετατίθεται σε άλλη ημέρα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.2.1. Αποδοχές προαιρετικών αργιών

Η αμοιβή τον μισθωτών που εργάζονται σε ημέρα προαιρετικής αργίας διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις:

Τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο και τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό.

Για την μεν πρώτη περίπτωση ισχύει ότι εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα εργαστούν, θα λάβουν το συνηθισμένο (κανονικό) ημερομίσθιο που τους καταβάλλεται και επί πλέον την προσαύξηση του 75%, η οποία υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου (εκείνου που προβλέπεται από την οικεία συλλογική σύμβαση).

Εάν όμως η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, θα λάβουν απλώς το ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση, διότι η μη απασχόλησή τους δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, αλλά στον εργοδότη τους.

Στην περίπτωση όμως που δεν προσέλθουν να εργαστούν γνωρίζοντας ότι η επιχείρηση θα λειτουργήσει, δεν δικαιούνται να λάβουν οποιαδήποτε αμοιβή για την ημέρα εκείνη.

Σε ότι αφορά τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό ισχύει ότι εάν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει η επιχείρησή του και εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν, δικαιούνται να λάβουν μόνο την προσαύξηση του 75% επί του 1/25 του μισθού, όπως ακριβώς γίνεται και στις υποχρεωτικές αργίες.

Εάν ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργήσει η επιχείρηση, πέρα από τον μισθό τους δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή.

Πάντως, εάν δεν προσέλθουν να εργαστούν, γνωρίζοντας ότι η επιχείρηση θα λειτουργήσει, όχι μόνο δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή, αλλά ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον κανονικό μισθό τους το 1/25 του μισθού.3. Λοιπές ημέρες αργίας (κατ’ έθιμο αργίες)

Υπάρχουν ορισμένες ημέρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις αργίες του Νόμου (Β.Δ.748/66) για τον ιδιωτικό τομέα και συνεπώς αποτελούν εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Αντιθέτως, είναι αργίες για τον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Ωστόσο, με ειδικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων ή με έθιμο πολλές επιχειρήσεις δε λειτουργούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω ημέρες:

- Μεγάλη Παρασκευή

- Αγίου Πνεύματος

- Ημέρα Θεοφανείων 6η Ιανουαρίου

- Καθαρά Δευτέρα

- 1η Ιανουαρίου

- 26η Δεκεμβρίου3.1 Αποδοχές κατ’ έθιμο αργιών

Η απασχόληση των μισθωτών τις ημέρες αυτές είναι νόμιμη και επιπλέον δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αμοιβή τους. Επομένως, οι μισθωτοί γενικά (εργατοτεχνίτες, υπάλληλοι κ.λπ.) οφείλουν να εργαστούν κανονικά.

Όσοι από αυτούς αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται να λάβουν πρόσθετη αμοιβή, γιατί ο μισθός τους περιλαμβάνει και την αμοιβή για την εργασία των ανωτέρω ημερών.

Σε περίπτωση όμως που σε συλλογική σύμβαση εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή διαιτητική απόφαση (Δ.Α.) ορίζονται ως αργίες και όρος για την καταβολή της προσαύξησης 75%, ο όρος αυτός υπερισχύει επειδή είναι ευνοϊκότερος από τη γενική ρύθμιση.

Σύμφωνα με όρο που έχει τεθεί σε ορισμένες συλλογικές συμβάσεις ή Διαιτητικές αποφάσεις, η μέρες αυτές έχουν καθιερωθεί ως ημέρες αργίας. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. αυτές δικαιούνται την ημέρα αυτή να μην προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντες οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο , το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής χωρίς να εργασθούν, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό , τον μηνιαίο τους μισθό, παρότι δεν θα έχουν εργασθεί τις ημέρες αυτές.

Αντίθετα όσοι από τους τελευταίους αυτούς εργαζομένους εργασθούν κατά τις ημέρες αυτές, δικαιούνται εκτός του ημερήσιου μισθού τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου τους.

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση κατ’ έθιμο παρέμενε κλειστή (σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ημέρες) κατά τα προηγούμενα χρόνια και κατέβαλε τις αποδοχές και φέτος κατ’ εξαίρεση αποφάσισε να λειτουργήσει, τότε όσοι από τους μισθωτούς εργασθούν, δικαιούνται να λάβουν, εάν είναι ημερομίσθιοι το κανονικό ημερομίσθιο της ημέρας αυτής, ενώ αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται εκτός από τον μισθό τους και πρόσθετη αμοιβή ίση με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.Σωτήριος Δημ. Φραντζανάς, οικονομολόγος, MSc in Acc. & Fin., συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας του περιοδικού Epsilon7

Από τις 15 Δεκεμβρίου το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Διευρημένη θα είναι η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τα Σάββατα 20 και 27 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Τις καθημερινές προτείνεται λειτουργία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βραδυ. Για τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και τις Τετάρτες 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου προτείνεται λειτουργία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Για την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου επίσης προτείνεται λειτουγία από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2009 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της εργασίας της Κυριακής 21/12/2008.

Από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2009 επανέρχεται το ωράριο που ακολουθούν τα καταστήματα προ των εορτών.

Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη, το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων τίθεται σε ισχύ από τις 15 Δεκεμβρίου.

Από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου, στις 22 και 23, καθώς και στις 29 και 30 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα
θα λειτουργήσουν σε συνεχές ωράριο, από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Το Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Δεκεμβρίου και το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 10 το πρωί και θα κλείσουν στις 8 το βράδυ.

Την παραμονή των Χριστουγέννων τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και την παραμονή Πρωτοχρονιάς, από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στις 25, 26 Δεκεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου και 2 Ιανουαρίου (σε αντικατάσταση της Κυριακής, 21 Δεκεμβρίου).

Πηγή: www.in.gr

Ελεύθεροι επαγγελματίες: επιβάρυνση φόρων για πολλούς, ελαφρύνσεις για λίγους

Από το πρώτο ευρώ που εισπράττουν θα φορολογούνται από το νέο έτος χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες σύμφωνα με τον τελευταίο φορολογικό νόμο.
Το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ θα ισχύει για ελάχιστους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι αναμένεται να επιβαρυνθούν υπέρμετρα μετά τις αλλαγές που ισχύουν από 1-1-2009 και αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2008.

Ποιοι απαλλάσσονται

Από τα επιβαρυντικά μέτρα απαλλάσσονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι εν λόγω επαγγελματίες θα τυγχάνουν του αφορολογήτου ορίου των 10.500 για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη εργασιών.
Εφόσον οι εν λόγω επαγγελματίες είναι κάτω των τριάντα θα έχουν για ακόμα τρία χρόνια το αφορολόγητο όριο. Δηλαδή, δικηγόρος 24 χρόνων που κάνει έναρξη εργασιών θα έχει αφορολόγητο όριο για έξι χρόνια και μέχρι την ηλικία των 30 χρόνων (τρία χρόνια επειδή είναι κάτω των 30 και άλλα τρία χρόνια επειδή ξεκίνησε τώρα την επαγγελματική του δραστηριότητα).
Σε κάθε περίπτωση το αφορολόγητο όριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι χρόνια ακόμα και αν ο φορολογούμενος είναι κάτω των 30 ετών. Για τα τρία πρώτα χρόνια εργασίας τους θα μπορεί να έχει εισοδήματα από αρκετούς εργοδότες, ενώ για τα επόμενα τρία το μέτρο σκληραίνει και ο νομοθέτης ορίζει την υποχρέωση του ενός εργοδότη.
Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι 29 ετών και κάνει έναρξη εργασιών θα έχει μόνο τρία χρόνια αφορολόγητο όριο. Από τα μέτρα θίγονται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν περάσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από τρία χρόνια. Ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους και δουλεύουν από τα 18 τους και παρόλα αυτά αποκομίζουν μηνιαίως περί τα 500-700 ευρώ θα καταβάλλουν φόρους στο ελληνικό Δημόσιο από το πρώτο ευρώ που κερδίζουν. Για παράδειγμα έστω διερμηνέας 24 ετών που κάνει έναρξη εργασιών το 2008 με σύμβαση σε έναν εργοδότη. Ο διερμηνέας λαμβάνει ετησίως το ποσό των 14.000 ευρώ. Ο εν λόγω διερμηνέας θα τύχει των απαλλαγών (έξι χρόνια αφορολόγητο όριο) και θα καταβάλλει στο ελληνικό Δημόσιο φόρους ύψους 765 ευρώ.
Αλλος διερμηνέας ηλικίας 31 ετών που έκανε έναρξη εργασιών το 2005 και έχει δύο εργοδότες, λαμβάνει συνολικά το ποσό των 9.500 ευρώ ετησίως. Στον 31χρονο διερμηνέα, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει κλείσει το 30ό έτος της ηλικίας και δεν είναι νέος ελεύθερος επαγγελματίας αφαιρείται το πλεονέκτημα του αφορολογήτου ορίου. Θα καταβάλλει στο ελληνικό Δημόσιο υψηλότερους φόρους από τον 24χρονο διερμηνέα που φθάνουν τα 950 ευρώ. Στο μεταξύ στο νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε χθες από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής προβλέπεται επίσης και η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου για όσους αποκτούν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις αλλά ωστόσο έχουν υψηλότερα εισοδήματα από άλλες πηγές.

Πηγή: www.kathimerini.gr

Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

1123063 /687/0015/10.12.2008 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.


Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1123063 /687/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΒΆ

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2103610065
2103610030


Θέμα: Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007 καθώς και των ισοζυγίων της παρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νομοθετήματος, παρατείνουμε το χρόνο υποβολής τους (που είχε εκ νέου οριστεί με την Α.Υ.Ο.Ο. 1093407/518/0015/ΠΟΛ.1128/26.9.2008) μέχρι και την 9.1.2009, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Οι προθεσμίες για τις συγκεντρωτικές

Από 1ης Δεκεμβρίου αρχίζουν να εκπνέουν οι πρώτες προθεσμίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών-προμηθευτών από 1.000.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
Συγκεκριμένα, μέχρι 1 Δεκεμβρίου 2008 υποχρεούνται να έχουν υποβάλει τις συγκεντρωτικές οι φορολογούμενοι με ΑΦΜ που λήγει στα ψηφία 1, 2 και 3.
έως 8 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν υποβάλει τις συγκεντρωτικές όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγουν σε 4, 5 και 6,
έως τις 15 Δεκεμβρίου οι έχοντες ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8 και 9 και
έως τις 22 Δεκεμβρίου όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγουν σε 0.
Η υποβολή των καταστάσεων πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέσω των διευθύνσεων www.gsis.gr και www.taxisnet.gr, με την επιλογή της ένδειξης «ΚΒΣ» (Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων).

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τα ληξιπρόθεσμα.

Παράταση έως την 29η Δεκεμβρίου 2008 για έδωσε το Υ.Οικονομικών για την την υπαγωγή 1.000.000 ληξιπρόθεσμων οφειλετών στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για αποπληρωμή των χρεών με ευνοϊκούς όρους.

Με την ΠΟΛ.1055/2008 δινεται παράταση μέχρι την 29 Δεκεμβρίου 2008 για την προθεσμία υποβολής της αίτησης, που λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2008, για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών των άρθρων 23-26 του νόμου 3697/2008 και καταβολής της πρώτης δόσης αυτής ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής. H δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Σχετική απόφαση

ΠΟΛ.1155/20.11.2008 Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194/25-09-2008)
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2008
Αριθ.Πρωτ.1114992/8175-20/0016
ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Να σταλεί και με e-mail
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ : 1155
Τμήμα Α
Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ.Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Tηλέφωνο : 210 3635963 -3635480
FAX : 210 3635077ΘEMA: Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 94/25-09-2008)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194 / 25-09-08), με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, να ρυθμίζει, με αποφάσεις του, τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των άρθρων 23 έως 26 του ανωτέρω νόμου.

2. Το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός φορολογουμένων ζητά παράταση για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή.

3. Την αρ. 42362/Υ252/28.09.2007 (ΦΕΚ Β 1948/ 03-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι την 29 Δεκεμβρίου 2008 την προθεσμία υποβολής της αίτησης, που λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2008, για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών των άρθρων 23-26 του νόμου 3697/2008 και καταβολής της πρώτης δόσης αυτής ή της εφάπαξ εξόφλησης της οφειλής. H δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Μέχρι 250 ευρώ το πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Κτηματολογίου


Το ύψος των προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Κτηματολογίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 50 έως 250 ευρώ με έκπτωση 50% για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2008.

Αναλυτικά:
* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 120 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 150 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής και 250 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής.
* πρόστιμο 100 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 250 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, πρόστιμο 50 ευρώ για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) εντός αστικής περιοχής.
* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, πρόστιμο 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, πρόστιμο 200 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή.
* πρόστιμο 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.
«Εκπτώσεις» μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου
Πάντως, όσοι σπεύσουν μετά τις 21 Νοεμβρίου, οπότε λήγει η προθεσμία, αλλά μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρώνουν το 50% του προστίμου που τους αναλογεί.
Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:
* Στην περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης.
* Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.
* Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των ΟΤΑ επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

18/11/2008
Πηγή: www.in.gr

Περαίωση τεχνικών επιχειρήσεων με πολλές δραστηριότητες

Οι δηλώσεις των επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση τεχνικών επιχειρήσεων εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν 3296/04, περί αυτοελέγχου, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων. Όταν παράλληλα ασκείται δραστηριότητα πώληση αγαθών, τότε η υπόθεση υπάγεται στη διαδικασία του αυτοελέγχου μόνο για την εμπορική δραστηριότητα πώλησης αγαθών, με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ.
Οι τεχνικές επιχειρήσεις υπάγονται στην περαίωση του νόμου 3259/04. Αντίθετα, όπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1130/08, από την περαίωση των διατάξεων των άρθρων 1-11 του νόμου 3259/04, όπως ισχύει με το άρθρο 28 του Ν 3697/08, εξαιρούνται οι χρήσεις για τις οποίες έγινε χρήση των διατάξεων του Ν 3296/04 (αυτοελέγχου) και δεν υφίσταται κάποιος από τους λοιπούς λόγους υπαγωγής στην περαίωση του νόμου 3259/04 όπως αυτοί αναλύονται στο άρθρο 3 της εγκυκλίου. Αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου 3296/04, πρόκειται για υποθέσεις που έγινε χρήση των διατάξεων του νόμου αυτού, αλλά η υπόθεση:
•παραμένει εκκρεμείς (π.χ. λόγω μη υποβολής δήλωσης σε μία φορολογία).
•έχει επιλεγεί ως δείγμα για έλεγχο σύμφωνα με την ΠΟΛ 1130/07.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1130/08, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με πολλές δραστηριότητες από τις οποίες κάποιες υπάγονται στην περαίωση και κάποιες δεν υπάγονται, ως δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα θα λαμβάνονται τα έσοδα από τις δραστηριότητες που υπάγονται. Ως εκ΄ τούτου για τις τεχνικές επιχειρήσεις με δευτερεύουσα δραστηριότητα πώλησης αγαθών, η περαίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-11 του νόμου 3259/04, ενεργείται για τη δραστηριότητα εκτέλεσης τεχνικών έργων, εφόσον η δευτερεύουσα θεωρείται περαιωμένη σύμφωνα με το νόμο 3296/04.

Αριθμ. Πρωτ.: 131/17.11.2008 Καθορισμός ύψους προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2008

Αριθμ. Πρωτ.: 131
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : Καθορισμός ύψους προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στο κτηματολόγιο

Έχοντας υπόψη:
1. Τη νομοθεσία περί κτηματογραφήσεως και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφο 8 του ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί (τελευταία με τον ν. 3481/2006) και ισχύει.
2. Τη με αριθμό 9400/1.3.2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ/429/Β΄/28.3.2007) με την οποία κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση 107 περιοχές της χώρας.

3. Τις αποφάσεις του ΟΚΧΕ, με τις οποίες καθορίσθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο, όπως αυτή παρατάθηκε για τους κατοίκους ημεδαπής Αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζεται το ύψος του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 παρ.8 του ν. 2308/1995. όπως ο νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει (τελευταία με τον ν. 3481/2006) προστίμου, ως εξής:

α) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 120 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 150 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 250 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής

β) σε 100 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, σε 250 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ εντός αστικής περιοχής, σε 50 ευρώ για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) εντός αστικής περιοχής

γ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, σε 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, σε 200 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή

δ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.

ΙΙ. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου 2008 τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται κατά το ήμισυ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995, με εξαίρεση τις δηλώσεις ιδιοκτησίας για τους βοηθητικούς χώρους, για τις οποίες δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2008.

ΙΙΙ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:
Α) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης».

Β) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.

Γ) Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των Ο.Τ.Α. επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΠΟΛ.1145/4.11.2008

ΠΟΛ.1145/4.11.2008 Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών – τροποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων


Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ. : 1110473/911/0013
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση:

Τηλέφωνο:
Email: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
2103375890
kefalaio-b1@ky.ypoik.gr

ΠΟΛ: 1145


ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών - τροποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων»

Σε εφαρμογή των άρθρων 5-19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/2008), σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες, αναφορικά με το θέμα, και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, για την καταχώρηση των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του τέλους, την επίδοση των προσκλήσεων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του τέλους εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων των άρθρων 61 έως και 76, 82 85, 107, 108, 112, 113 & 115 του ν. 2238/1994, «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος», εκτός από τις περιπτώσεις που από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ορίζεται διαφορετικά.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12, ορίζονται τα υπόχρεα σε δήλωση νομικά πρόσωπα καθώς και η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτή και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής δήλωσης για την οποία επιβάλλεται ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 πρόσθετος φόρος. Αρχική δήλωση για ακίνητα που έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου η οποία επιδίδεται μετά την καταχώριση του στα τηρούμενα από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα (τελευταία παράγραφος της 1ης περίπτωσης του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.).

Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα, θα καταβάλλονται με την υποβολή της οι ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία αυτή δόσεις. Το ποσό του πρόσθετου φόρου καταβάλλεται ολόκληρο με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή, επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για το Ε.Τ.ΑΚ., συμπληρωματική θεωρείται η δήλωση με την οποία προστίθεται φορολογητέα ύλη, καθώς και δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την αρχική και δεν εντάσσονται στην κατηγορία των ανακλητικών δηλώσεων.


Στην κατηγορία εντάσσονται:
- Η προσθήκη ακινήτου που δεν συμπεριλήφθηκε στην αρχική δήλωση του υποχρέου. Συμπληρωματική θεωρείται η δήλωση ακόμη και αν το ακίνητο το οποίο προστίθεται απαλλάσσεται από το ενιαίο τέλος.
- Η τροποποίηση στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί, βάσει των οποίων επέρχεται αύξηση της αξίας του ακινήτου, ανεξάρτητα αν αυτή είναι φορολογητέα ή απαλλασσόμενη.
- Η αύξηση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που οφείλεται σε λάθος συντελεστή εκκίνησης ή χρησιμοποίηση λάθος συντελεστών αυξομείωσης ή λάθος πολλαπλασιαστικό στη συμπλήρωση του φύλλου υπολογισμού.
- Η λανθασμένη μεταφορά διαφορετικών αριθμητικών αποτελεσμάτων στην πρώτη (εξωτερική) σελίδα της δήλωσης από εκείνα που προκύπτουν από το εσωτερικό του εντύπου.
- Η επιλογή διαφορετικού φορολογικού συντελεστή επιβολής του ενιαίου τέλους -σύμφωνα με το κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 11 του ν. 3634/2008- από τον προσήκοντα.

Η συμπληρωματική δήλωση επιδίδεται μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρηση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 2238/1994. Συμπληρωματική δήλωση για ακίνητα που έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου η οποία επιδίδεται μετά την καταχώριση του στα τηρούμενα από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα (τελευταία παράγραφος της 1ης περίπτωσης του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε.).


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δηλώσεις Ε.Τ.ΑΚ. που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, εκκαθαρίζονται άμεσα με την υποβολή τους, και εφόσον προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή, αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσμα, θα καταβάλλονται με την υποβολή της οι ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία αυτή δόσεις. Το ποσό του πρόσθετου φόρου καταβάλλεται ολόκληρο με την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό τέλους για καταβολή, επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που μετά την εκκαθάριση προκύπτει ποσό τέλους για επιστροφή, το τυχόν επιπλέον τέλος θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, η δήλωση αποτελεί δεσμευτικό τίτλο για το φορολογούμενο. Μπορεί, όμως, να την ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει για λόγους συγγνωστής πλάνης φέροντας και το βάρος της απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τη συνιστούν. Ανακλητική για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, θεωρείται η δήλωση με την οποία ανακαλείται φορολογητέα ύλη. Ως φορολογητέα ύλη νοείται η αξία που προκύπτει για το αντικείμενο του φόρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3634/2008. Συνεπώς, κάθε δήλωση που ανακαλεί φορολογητέα αξία θεωρείται ανακλητική. Η δήλωση ανακαλείται με υποβολή δήλωσης μέσα στο οικείο έτος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Ανάκληση δήλωσης με σκοπό την ανατροπή οριστικής και αμετάκλητης φορολογικής εγγραφής είναι ανεπίτρεπτη.

Ως οικείο έτος για την ανάκληση δήλωσης νοείται το έτος στο οποίο δημιουργείται η φορολογική υποχρέωση.

Επίσης, όταν λόγω έκδοσης γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. υποβάλλεται ανακλητική δήλωση και επειδή η έκδοση αυτή αποτελεί επιγενόμενο λόγο, ως οικείο έτος νοείται το έτος της έκδοσης της γνωμοδότησης. Το αυτό ισχύει και για υποβολή ανακλητικής δήλωσης λόγω έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (439/2003 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή απΆ τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών).

Το Σ.τ.Ε. με την 2941/2000 απόφασή του, ερμηνεύοντας την παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε., έκρινε ότι αυτή ρυθμίζει μόνο την περίπτωση ανάκλησης της δήλωσης λόγω πραγματικής και όχι νομικής πλάνης. H ανάκληση της δήλωσης λόγω νομικής πλάνης μπορεί να ασκηθεί είτε ενώπιον της φορολογικής αρχής είτε ευθέως με προσφυγή ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:
- Αφαίρεση ακινήτου που συμπεριλήφθηκε στην αρχική δήλωση του υποχρέου. Ανακλητική θεωρείται η δήλωση ακόμη και αν το ακίνητο το οποίο αφαιρείται απαλλάσσεται από το ενιαίο τέλος.
- Τροποποίηση στοιχείων ακινήτου που έχει ήδη δηλωθεί, βάσει των οποίων επέρχεται μείωση της αξίας του ακινήτου, ανεξάρτητα αν αυτή είναι φορολογητέα ή απαλλασσόμενη.
- Μείωση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που οφείλεται σε λάθος συντελεστή εκκίνησης ή χρησιμοποίηση λάθος συντελεστών αυξομείωσης ή λάθος πολλαπλασιαστικό στη συμπλήρωση του φύλλου υπολογισμού της αξίας.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ανακλητική δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. πρέπει να συνοδεύεται από εκείνα τα παραστατικά που δικαιολογούν τη συγγνωστή πλάνη του υποχρέου και τη μείωση της φορολογητέας ύλης και τα οποία, εφόσον γίνουν δεκτά από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., θα εκκαθαρισθεί και το τυχόν επιπλέον τέλος θα επιστραφεί ή θα συμψηφιστεί κατά περίπτωση. Σε περίπτωση μη αποδοχής των λόγων που επικαλείται ο υπόχρεος από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., τότε ο τελευταίος υποχρεούται να το γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο με απόδειξη, ο οποίος μπορεί να την προσβάλλει προσφεύγοντας μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες από άρθρο 66 του ν. 2717/99, ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου. Αν η ανακλητική δήλωση υποβληθεί σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου έτους, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον φορολογούμενο με απόδειξη ότι η ανάκληση δεν γίνεται δεκτή λόγω παρόδου του οικείου έτους και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει μέσα στην κατά τα ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία κατά της γνωστοποίησης ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο αποφαίνεται στην ουσία.

Επισημαίνεται ότι μια δήλωση μπορεί σε κάποιες επιμέρους γραμμές–εμπράγματα δικαιώματα να είναι συμπληρωματική, ενώ σε κάποιες άλλες να είναι ανακλητική. Στην περίπτωση αυτή, στην πρώτη σελίδα της δήλωσης Ε.Τ.ΑΚ., θα πρέπει να είναι διαγραμμισμένα και τα δυο τετραγωνίδια (συμπληρωματική και ανακλητική δήλωση).

Ο τρόπος χειρισμού δηλώσεων τέτοιου τύπου είναι κατ' αρχήν η εξέταση των γραμμών, όπου γίνεται ανάκληση φορολογητέας ύλης, και εφόσον οι λόγοι της ανάκλησης γίνουν δεκτοί, οι τροποποιηθείσες αξίες θα συνυπολογιστούν κατά τη νέα εκκαθάριση της δήλωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, οι μόνες αλλαγές που θα γίνουν δεκτές θα είναι εκείνες που αφορούν στη συμπλήρωση φορολογητέας ύλης ή περιγραφικών στοιχείων ακινήτων.

Παράδειγμα:
Βιομηχανική Α.Ε. έχει στην κατοχή της ένα εργοστάσιο που ιδοχρησιμοποιεί και τρία διαμερίσματα τα οποία μισθώνει. Στην δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. που υπέβαλε για το έτος 2008, δήλωσε για το πρώτο διαμέρισμα αξία 400.000,00 ευρώ και για το τρίτο αξία 200.000.00 ευρώ.

Το έτος 2009 υποβάλλει συμπληρωματική - ανακλητική δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. για το έτος 2008 με την οποία ανακαλεί την αξία του πρώτου διαμερίσματος από 400.000,00 σε 280.000,00 ευρώ και συμπληρώνει την αξία του τρίτου διαμερίσματος από 200.000,00 σε 400.000,00 ευρώ. Η Δ.Ο.Υ., αφού ελέγξει την δήλωση, θα την εκκαθαρίσει αλλάζοντας την αξία του τρίτου διαμερίσματος σε 400.000,00 ευρώ ενώ δεν θα μεταβάλλει την υπόλοιπη δήλωση. Για την μείωση της αξίας του πρώτου διαμερίσματος θα απαντήσει με επίδοση στον φορολογούμενο ότι δεν την έλαβε υπόψη της γιατί παρήλθε το οικείο έτος και ο φορολογούμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο θα αποφανθεί επί της ουσίας.

Τόσο οι συμπληρωματικές-τροποποιητικές, όσο και οι ανακλητικές δηλώσεις που υποβάλλονται, εκκαθαρίζονται από το υποσύστημα TAXIS-Ε.Τ.ΑΚ. μηχανογραφικά από τη Δ.Ο.Υ., ως τροποποιητικές δηλώσεις. Η διαφορά έγκειται στο ότι οι συμπληρωματικές δηλώσεις εκκαθαρίζονται με την υποβολή τους και καταβάλλεται ο αναλογών φόρος, ενώ για τις ανακλητικές απαιτείται έλεγχος και αποδοχή των αιτιάσεων των υποχρέων από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. πριν την εκκαθάρισή τους.


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει αμφιβολίες αναφορικά με την υποχρέωση επίδοσης δήλωσης για ορισμένα στοιχεία της φορολογητέας ύλης ή σε ποιους φορολογικούς συντελεστές υπάγεται, έχει το δικαίωμα να υποβάλει δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε γενική και αόριστη επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται αναστολή της βεβαίωσης και είσπραξης του αμφισβητούμενου τέλους.

Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εντός τριών μηνών υποχρεούται είτε να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό για το οποίο έγινε επιφύλαξη είτε να απορρίψει την επιφύλαξη και να γνωστοποιήσει αυτό με απόδειξη στο φορολογούμενο (περίπτωση 5 άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε.).

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3634/08, με την οποία ορίζεται ότι κάθε νομικό πρόσωπο που έχει ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση ενιαίου τέλους ακινήτων. Όμως, με την 1042151/396/0013/ ΠΟΛ.1075/10.4.2008 εγκύκλιο, ορίστηκε ότι από το σύνολο των νομικών προσώπων, μόνο το Ελληνικό Δημόσιο, οι ΟΤΑ και οι γνωστές θρησκείες, δεν απαιτείται να αναγράφουν τα απαλλασσόμενα ακίνητά τους στη δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. που ούτως ή άλλως υποχρεούνται να υποβάλλουν. Επομένως, αν κάποιο από τα προαναφερθέντα νομικά πρόσωπα έχει μόνο απαλλασσόμενα ακίνητα, υποχρεούται στην υποβολή μηδενικής δήλωσης, η οποία καταχωρείται στο οικείο βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Γενναία μείωση επιτοκίων

Να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Fed και να μειώσουν τα επιτόκιά τους τουλάχιστον κατά 0,5%, περιμένουν από τις δύο μεγάλες Κεντρικές Τράπεζες της Ευρώπης σήμερα οι επενδυτές, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ύφεσης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Αγγλίας θα ανακοινώσουν το μεσημέρι τις αποφάσεις τους για την πορεία της νομισματικής και αν η πλειοψηφία των αναλυτών έχει δίκιο, τότε θα μειώσουν τα βασικά τους επιτόκια στο 3,25% και 4% αντίστοιχα.

Υπάρχουν όμως και εκείνοι που εκτιμούν ότι η μείωση ίσως είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι τα τελευταία οικονομικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν την αβεβαιότητα για τις οικονομικές προοπτικές. Εξάλλου αυτή την εβδομάδα η Κομισιόν προέβλεψε αναιμική ανάπτυξη – μόλις 0,1% - για την Ευρωζώνη του χρόνου (με αρκετές χώρες να εισέρχονται σε ύφεση) υπογραμμίζοντας τους κινδύνους για την ευρύτερη οικονομία. Το γεγονός ότι μία απʼ τις χώρες που προβλέπεται να εισέλθει σε ύφεση είναι η Βρετανία (ήδη το ΑΕΠ γʼ τριμήνου μειώθηκε 0,5%) κάνει τους αναλυτές της HSBC και της Citigroup να θεωρούν πιθανή ακόμα και μείωση επιτοκίου 1% σήμερα απʼ την Τράπεζα της Αγγλίας.

«Αν και η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ʽκόψειʼ πάνω από 50 μονάδες βάσης το επιτόκιο, η οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση είναι ασυνήθιστα ισχυρή», γράφει στην εβδομαδιαία έκθεση του ο Michael Saunders της Citigroup

Οι εικασίες για μία τέτοια εξέλιξη εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα μετά την κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας να μειώσει κατά 0,75% τα επιτόκια της, περισσότερο απʼ ότι αναμενόταν.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες ανά τον κόσμο προσπαθούν με μειώσεις επιτοκίων και ενέσεις ρευστότητας στο χρηματοοικονομικό σύστημα, να ενισχύσουν τις οικονομίες και να «ξεπαγώσουν» την αγορά χρήματος. Την προηγούμενη Τετάρτη η Federal Reserve αποφάσισε να μειώσει το βασικό της επιτόκιο στο 1%, που αποτελεί και το χαμηλότερο επίπεδο από το 2004. Μάλιστα ο Μπεν Μπερνάνκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για άλλες μειώσεις, πολλαπλασιάζοντας τις εκτιμήσεις για μηδενικά επιτόκια του χρόνου. Η HSBC πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι του 2009. Επίσης θεωρεί ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα η ΕΚΤ θα έχει μειώσει τα επιτόκια στο 2,5% και η Τράπεζα της Αγγλίας στο 2%.

Πηγή Ισοτιμία

Πληθωρισμός: Υποχώρησε κάτω από 4% τον Οκτώβριο

Το φράγμα του 4%, προς τα κάτω όμως, φαίνεται να έσπασε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, λόγω κυρίως της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων. Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΟ, Γ. Αλογοσκούφη, είναι πιθανό ο πληθωρισμός του Οκτωβρίου να υποχώρησε κάτω από το 4%.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2008 07:00

7ο Συνέδριο από τον ΣΟΕΛ με θέμα "Ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Εποπτικών αρχών σε περιόδους οικονομικών κρίσεων"

Το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ [Σ.Ο.Ε.Λ.] διοργανώνει το 7ο Συνέδριο με θέμα «Ο ρόλος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Εποπτικών Αρχών σε περιόδους οικονομικών κρίσεων».

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008, στο «Κτήμα Πεντελικόν» στην Βαρυμπόμπη [από ώρα 10.00-12.00 και από ώρα 12.00-14.00 θα ακολουθήσουν οι Απονομές των Αδειών Ασκήσεως Επαγγέλματος στους νέους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και των Μεταπτυχιακών Επαγγελματικών Τίτλων Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών].

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή ιδεών για το ρόλο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και των Εποπτικών Αρχών στη δύσκολη αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στο Συνέδριο έχουν κληθεί και θα παρευρεθούν ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανασίου, προσωπικότητες του ελεγκτικού θεσμού και του επιχειρηματικού κόσμου .

Κύριοι ομιλητές θα είναι ο Πρόεδρος του PUBLIC INTEREST OVERSIGHT BOARD (PIOB) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών IFAC Καθηγητής κ. Σταύρος Θωμαδάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) κ. Παναγιώτης (Τάκης) Ζαφειρόπουλος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Γιάγκος Χαραλάμπους.

Στο τέλος του συνεδρίου θα παρατεθεί δεξίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε:

Γιώργος Σαμοθράκης – Αντιπρόεδρος Σ.Ο.Ε.Λ.
τηλ.: 210-2816281
κιν: 6932-755055
e-mail: gsamothrakis@auditabacus.gr
ή
Μαριάννα Γριμανέλη – Προϊσταμένη Γραμματείας Σ.Ο.Ε.Λ.
τηλ: 210-38.91.400
κιν: 6974-660704
marianna.grimaneli@soel.gr


6/11/2008
Πηγή: ΣΟΕΛ

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ με ν/σ του υπ. Ανάπτυξης


Mείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών υπόσχεται το σχέδιο νόμου για την «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του Νόμου 3190/55 περί ΕΠΕ και 2190/20 περί Α.Ε.», που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας στη χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ειδικότερα ο κ. Φώλιας τόνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο απλοποιούνται σημαντικά οι διαδικασίες σύστασης ΕΠΕ, σε πλήρη αντιστοιχία και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές επιταγές στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Τρεις άξονες

Ειδικότερα όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου κινείται σε τρεις άξονες:

? Καθιερώνεται ταχύτατη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, σε ένα μόνο σημείο υποδοχής (one stop shop), στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, συγκεντρώνοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύστασης σε έναν φορέα, σύμφωνα με την αρχή: ένα σημείο, μια υπογραφή.

? Μειώνονται δραστικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καταργώντας περιττές ενέργειες, εξορθολογίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τη διαδικασία σύστασης των εταιριών

? Ελαχιστοποιείται το κόστος και διαμορφώνεται ένα ασφαλές πλαίσιο δημοσιότητας και ελέγχου.

Καινοτομίες

Σημαντικά καινοτόμα στοιχεία του νομοσχεδίου είναι:

? Μοντέλο one stop shop για την ίδρυση εταιρίας (ΓΕΜΗ).

? Κατάρτιση εταιρικής σύμβασης με προτυποποιημένο συμφωνητικό (θα υπάρχει ηλεκτρονικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και σχετική επεξεργασία του θα γίνει σε συνεργασία με τον συμβολαιογραφικό σύλλογο). Το συμβολαιογραφικό έγγραφο διατηρείται, με την πρόβλεψη ύπαρξης συμβολαιογράφου σε ΓΕΜΗ και μείωση του κόστους της παροχής υπηρεσίας.

? Κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο.

? Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

? Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Πρόνοιας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

? Πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη.

? Ηλεκτρονική δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού και συνεπώς κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Επίσης εκκρεμεί η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων όπως π.χ. η διασύνδεση μεταξύ αρμόδιων φορέων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών στο μοναδικό σημείο υποδοχής (one stop shop).

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, όπως τόνισε ο υπουργός και μια σημαντική τροποποίηση που αφορά στη διαδικασία σύστασης Α.Ε. η οποία σήμερα περιλαμβάνει και τις νομαρχίες (υποβολή καταστατικού), όπου εάν το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, το καταστατικό καταχωρείται στο ΜΑΕ αυθημερόν μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης (εξαιρούνται οι εταιρίες της παρ. 8 του άρθρου 7β Ν 2190/1920 και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες). Eάν, δε το μετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, τότε έχουμε έλεγχο νομιμότητας από τη νομαρχία, δηλαδή έκδοση απόφασης από τη νομαρχία περί παροχής άδειας σύστασης της Α.Ε. και έγκρισης του καταστατικού της - καταχώριση στο ΜΑΕ.

Με το νέο νομοσχέδιο η καταχώριση θα γίνεται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του επιμελητηρίου. Η διαβίβαση των εγγράφων θα γίνεται αυθημερόν και με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση διοικητικών πράξεων και άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


6/11/2008
Πηγή: www.express.gr

Απογραφή των δικαιούχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2009


Αρχίζει τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου πανελλαδικά η κατ’ αλφαβητική σειρά απογραφή των δικαιούχων παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας που θα συμμετάσχουν στο νέο , ετήσιο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2009. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση πανελλαδικά 630.000 δελτίων κοινωνικού τουρισμού, αξίας 68.000.000€, χωρίς όρια εισοδήματος για τους δικαιούχους.

Συμμετέχουν περίπου 2000 τουριστικά καταλύματα:
α) Ξενοδοχεία και Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων από 5 αστέρων μέχρι και 1 αστεριού
β) Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα – δωμάτια από 4 κλειδιών μέχρι και 2 κλειδιών
γ) Παραδοσιακά καταλύματα α’ και β’ τάξης
δ) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες – επαύλεις
ε) Κάμπινγκ, ανεξαρτήτως κατηγορίας και μόνο με παροχή ημιδιατροφής.

Ο κοινωνικός τουρίστας έχει τη δυνατότητα πρωινού , γεύματος , 7 διανυκτερεύσεων ,με ημερήσια οικονομική συμμετοχή ανάλογα τις παρεχόμενες υπηρεσίες , την κατηγορία του καταλύματος και τη χρονική περίοδο συμμετοχής του.
Σε περίπτωση απογραφής μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων θα υπάρξει κλήρωση.
Η διάρκεια ισχύος του προγράμματος είναι μέχρι 08 /01/2010.
Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Εργατικής Εστίας κ Δημήτριος Τζίφας καλεί από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου πανελλαδικά τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να απογραφούν τις ώρες 8:00-17:00 :
Στην Αττική από τα γραφεία διανομής του ΟΕΕ
 Αθήνας : Αγ. Μάρκου 11
 >> : Πατησίων 125
 Πειραιά : Ομ. Σκυλίτση 19
 Περιστερίου : Θίσβης 7
 Ταύρου : Τιμ . Ευγενικού 5
 Ν. Ιωνίας :28ης Οκτωβρίου 42 & Αγ. Κωνσταντίνου
 Αργυρούπολης: Αργυρουπόλεως 94-96
 Χολαργού : Αγαμέμνονος 22
 Αιγάλεω: Πλαστήρα 105 & Κολοκοτρώνη 10
 Ελευσίνας : Χαριλάου 30
 το Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας Κερατσινίου , Ήρας 2
και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου, Μ. Μητροπούλου 49-51
 Στη Θεσσαλονίκη :
 στο Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας (κεντρικό) Κ. Κρυστάλη 2 πλατεία
Αντιγονιδών
 στο Κέντρο Εργαζόμενης Νεότητας Πυλαίας , Λαζάρου Τσάμη 94, έναντι Αγίου
Χριστοφόρου
 στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης , Αριστοτέλους 32
και στην υπόλοιπη Ελλάδα στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία και Τοπικές Υπηρεσίες του Οργανισμου Εργατικής Εστίας , με αλφαβητική σειρά ως εξής :
Οι με επώνυμο από:

Α ΔΕΥΤΕΡΑ 03/11/2008
ΤΡΙΤΗ 04/11/2008
Β ΤΕΤΑΡΤΗ 05/11/2008
Γ ΠΕΜΠΤΗ 06/11/2008
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/11/2008
Δ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11/2008
Ε, Ζ ΤΡΙΤΗ 11/11/2008
Η θ , Ι ΤΕΤΑΡΤΗ 12/11/2008
Κ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11/2008
ΔΕΥΤΕΡΑ 17/11/2008
ΤΡΙΤΗ 18/11/2008
Λ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/11/2008
ΠΕΜΠΤΗ 20/11/2008
Μ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11/2008
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/2008
ΤΡΙΤΗ 25/11/2008
Ν ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2008
ΠΕΜΠΤΗ 27/11/2008
Ξ , O ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/2008
Π ΔΕΥΤΕΡΑ 01/12/2008
ΤΡΙΤΗ 02/12/2008
ΤΕΤΑΡΤΗ 03/12/2008
Ρ ΠΕΜΠΤΗ 04/12/2008
Σ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/12/2008
ΔΕΥΤΕΡΑ 08/12/2008
ΤΡΙΤΗ 09/12/2008
Τ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2008
ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2008
Υ, Φ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2008
Χ, Ψ, Ω ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2008
ΤΡΙΤΗ 16/12/2008
Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τα δελτία τους από τα γραφεία όπου θα απογραφούν, με εξαίρεση τους δικαιούχους που θα απογραφούν στο ΚΕΝΕ Κερατσινίου , οι οποίοι θα παραλάβουν τα δελτία τους από το γραφείο διανομής του ΟΕΕ στον Πειραιά , Ομ. Σκυλίτση 19.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Α.
 Οι εργαζόμενοι που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας καιέχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2008
 Οι εργαζόμενοι σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας.
 Οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Πειραιά που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποιήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2008.
 Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες (που έχουν εν ζωή ένα γονέα) ,που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ και έχουν πραγματοποήσει 50 ημέρες εργασίας ή επιδοτούμενης ανεργίας το έτος 2008.
Β.
 Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν από φορέα στη διάρκεια ασφάλισης του οποίου κατέβαλλαν εισφορές υπέρ ΟΕΕ τουλάχιστον 1.500 ημέρες εργασίας .
 Όσοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στο κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου εργασίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.
Εξαιρούνται όσοι έκαναν αυτασφάλιση προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες εργασίας . Γι αυτούς απαιτούνται 4.000 ημέρες εργασίας για κλάδο κατά του κινδύνου της ανεργίας .
Γ. Τα άτομα με αναπηρία , με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67% , εφ’ όσον αυτό προκύπτει από γνωματεύσεις Α/βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών τους φορέων , δικαιούνται δελτίων κοινωνικού τουρισμού έτους 2009 οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το έτος 2008 και δεν δικαιούνται εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος ‘η κρουαζιέρας ή εκδρομής στην Κύπρο ή εισιτήρια Διακοπών ,έτους 2009 .
Για το συνοδό τους θα χορηγείται δελτίο κοινωνικού τουρισμού στη περίπτωση που η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Διευκρινίζεται ότι προστατευόμενο μέλος οικογένειας που είναι άτομο με αναπηρία δικαιούται δελτίο κοινωνικού τουρισμού μόνο για το ίδιο και για το συνοδό του, εφόσον η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα.
Όσα άτομα με αναπηρία δικαιούνται δελτία κοινωνικού τουρισμού από τον ΕΟΤ ή τον ΟΓΑ δεν δικαιούνται την παροχή αυτή από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας.
Δ. Οι υπάλληλοι του ΟΤΕ, μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 28 του νόμου 2676/99 και του αριθμ19467/6/3/01 διευκρινιστικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων .
Ε. Οι υπάλληλοι του ΟΣΕ , μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 8 του νόμου 2671/98
ΣΤ. Οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ ,μετά την ισχύ της διάταξης του άρθρου 26 του νόμου 2668/98
Ζ. Οι εργαζόμενοι στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης
Η. Οι ορκωτοί λογιστές που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ΟΕΕ
Θ. Οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕ (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ), που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31/12/1977 και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2006 και μετά
Ι. Οι συνταξιούχοι του << ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ >> όσοι : α) συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και 20/3/1988.
β) όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 21/3/1988 και μετά ,εφόσον δεν υπήχθησαν στην ασφαλιστική κάλυψη του Δημοσίου .
Τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά) των δικαιούχων δικαιούνται δελτίων κοινωνικού τουρισμού από ηλικίας 5 ετών και μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους, ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα, ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή.
Οι πολύτεκνοι , οι τρίτεκνοι , οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκες οικογένειες (που έχουν εν ζωή ένα γονέα), δικαιούνται δελτίων κοινωνικού τουρισμού 2009, ανεξάρτητα αν έλαβαν την παροχή αυτή το έτος 2008 .
Δελτία κοινωνικού τουρισμού έτους 2009 δικαιούνται να λάβουν όσοι εργαζόμενοι η συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών τους δεν έλαβαν το 2008 δελτία κοινωνικού τουρισμού ή εισιτήρια θερινού εκδρομικό προγράμματος η εισιτήρια κρουαζιέρας.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1. Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα)
2. Αστυνομική ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευομένων μελών έχουν
3. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένων με 100 ημέρες εργασίας το έτος 2008 .Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Ναυπηγοεπισκευαστικη Ζώνη Πειραιά , οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκες οικογένειες , για τους οποίους απαιτούνται 50 ημέρες εργασίας, ή επιδοτούμενης ανεργίας έτους 2008. Για τους εργαζόμενους σε οικοδομικές εργασίες απαιτούνται 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας .
Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας θα προσκομίζεται απαραίτητα η εγκριτική απόφαση επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
4. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή λογαριασμός στο οποίο αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
Στην περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης για το έτος 2008 ,απαιτείται βεβαίωση από το ΙΚΑ , ή βεβαίωση εργοδότη με τον αριθμό ημερών εργασίας και τον κλάδο ασφάλισης θεωρημένη από το ΙΚΑ .
Οι απολυόμενοι από το στράτευμα , οι οποίοι πριν τη στράτευσή τους ήταν δικαιούχοι παροχών ΟΕΕ και μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την απόλυση τους , θα προσκομίζουν απολυτήριο στρατού και θεωρημένο βιβλιάρια ασθενείας από το ΙΚΑ για το ετος 2008.
Οι διαζευγμένοι γονείς που προστατεύουν παιδιά , θα προσκομίζουν διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής , καθώς και απόφαση δικαστηρίου για τον καθορισμό της επιμέλειας των τέκνων .
Άνδρες ή γυναίκες σε χηρεία που προστατεύουν παιδιά θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκες οικογένειες θα προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
Οι εργαζόμενοι στον ΕΔΟΕΑΠ και οι ορκωτοί λογιστές που είναι δικαιούχοι παροχών ΟΕΕ θα προσκομίζουν το δελτίο παροχών , την αστυνομική ταυτότητα και οποιοδήποτε έγγραφο ή λογαριασμό στο οποίο αναγράφεται Α.Φ.Μ.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
1. Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας (θεωρημένα)
2. 2.Αστυνομική ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευόμενων μελών έχουν
3. Αρχική απόφαση σύνταξης ή βεβαίωση από το συνταξιοδοτικό φορέα.
4. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ή λογαριασμός στο οποίο αναγράφεται ο Α.Φ.Μ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
1. Βιβλιάριο ασθενείας ,ατομικό και οικογενειακό σε ισχύ
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Γνωματεύσεις Α/βαθμίων ή Β/βαθμίων Υγειονομικών Επιτροπών των ασφαλιστικών φορέων από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%
4. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφοι η λογαριασμός στο οποίο αναγράφεται ο Α.Φ.Μ
5. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για την αναγκαιότητα συνοδείας (χορήγηση δελτίου κοινωνικού τουρισμού στο συνοδό)

Δεν θα καταβάλουν ΕΤΑΚ οι συνιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας

Οι φορολογούμενοι, με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ, δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( ΕΤΑΚ) με βάση τα όρια της απαλλαγής για την πρώτη κατοικία.

Αυτό διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα εκκαθαριστικά του ΕΤΑΚ που αποστέλλονται στους φορολογούμενους και αφορούν περιπτώσεις συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι για τεχνικούς λόγους δεν κατέστη δυνατόν σε όλες τις περιπτώσεις να υπολογιστεί η φοροαπαλλαγή της πρώτης κατοικίας και για όλους τους συνιδιοκτήτες ακινήτων.
Ειδικότερα η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών είναι η ακόλουθη:
«Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζεται ότι:
Ο Νόμος 3634/2008 ως προς την απαλλαγή της κύριας κατοικίας από το ΕΤΑΚ, προβλέπει ότι το 2009 και τα επόμενα έτη, θα απαλλάσσεται η κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Η κύρια κατοικία θα δηλωθεί από τους φορολογούμενους στη φορολογική δήλωση του 2009.
Ειδικά για το 2008, πρώτο έτος εφαρμογής του ΕΤΑΚ, προβλέπεται η αφαίρεση ποσού έως 300.000 ευρώ από τη μεγαλύτερης αξίας κατοικία . Λόγω της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Ε9 δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις εφικτή για τεχνικούς λόγους η διάκριση των συνιδιοκτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία.
Για το λόγο αυτό, στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά, στα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους στην μεγαλύτερη αξίας κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το ΕΤΑΚ».

Εξπρές 31/10/2008

Ισχύει το αφορολόγητο στη συνιδιοκτησία της πρώτης κατοικίας, τονίζει το υπ.Οικονομικών

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση για την επιβολή φόρου κατοχής στην πρώτη κατοικία των παντρεμλενων ζευγαριών προχώρησε την Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών. Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο υπενθυμίζει ότι «ο Νόμος 3634/2008 ως προς την απαλλαγή της κύριας κατοικίας από το ΕΤΑΚ, προβλέπει ότι το 2009 και τα επόμενα έτη, θα απαλλάσσεται η κύρια κατοικία μέχρι 200 τ.μ., της οποίας η αξία δεν υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ. Η κύρια κατοικία θα δηλωθεί από τους φορολογούμενους στη φορολογική δήλωση του 2009».

»Ειδικά για το 2008, πρώτο έτος εφαρμογής του ΕΤΑΚ, προβλέπεται η αφαίρεση ποσού έως 300.000 ευρώ από τη μεγαλύτερης αξίας κατοικία».

Στη συνέχεια, το υπουργείο Οικονομικών, διευκρινίζει ότι «λόγω της μορφής και του περιεχομένου του εντύπου Ε9 δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις εφικτή για τεχνικούς λόγους η διάκριση των συνιδιοκτησιών στη μεγαλύτερης αξίας κατοικία».

»Για το λόγο αυτό», προστίθεται στην ανακοίνωση, «στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών που λαμβάνουν εκκαθαριστικά, στα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη τα ποσοστά συνιδιοκτησίας μεταξύ συζύγων και ανηλίκων τέκνων τους στην μεγαλύτερη αξίας κατοικία, οι φορολογούμενοι με υπεύθυνη δήλωση στις αρμόδιες ΔΟΥ δεν θα καταβάλουν τον φόρο που αναλογεί στο ποσοστό συνιδιοκτησίας που δεν εξαιρέθηκε από το ΕΤΑΚ».


31/10/2008
Πηγή: www.in.gr

Νέα παράταση μέχρι τις 21 Νοεμβρίου για τις αιτήσεις του Κτηματολογίου


Την απόφασή του να παραταθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, Γ. Σουφλιάς, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση. Πρόκειται για τη δεύτερη παράταση που δίδεται, μετά από εκείνη που δόθηκε έως τις 31 Οκτωβρίου. Όπως είπε ο υπουργός, από τα 4,1 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας έχουν δηλωθεί ήδη τα 3,8 εκατ. δικαιώματα, ποσοστό 90%. «Απομένουν, συνεπώς, να δηλωθούν το 10% των δικαιωμάτων των πολιτών. Επίσης, απομένουν και τα δικαιώματα των Νομικών Προσώπων(δήμοι, μεγάλοι οργανισμοί, τράπεζες, κ.ά.), τα οποία δηλώνονται μαζικά μέσω ειδικής εφαρμογής σε συνεργασία με την "Κτηματολόγιο Α.Ε." και για τα οποία ισχύει η ίδια προθεσμία», ανέφερε ο κ. Σουφλιάς και σημείωσε:
«Η παράταση που δίνεται, αφορά τους λίγους, όσους είτε από αμέλεια, είτε για άλλο λόγο, δεν πρόλαβαν να προετοιμαστούν έγκαιρα. Θέλω, όμως, να επαναλάβω για να είμαι ξεκάθαρος. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση και για τους εκπρόθεσμους θα εφαρμοστεί ο νόμος και θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα. Και δεν θα το κάνουμε για εισπρακτικούς λόγους που ενδεχομένως κάποιοι κακόπιστοι θα σπεύσουν να πουν. Αλλά από σεβασμό στα εκατομμύρια των πολιτών που ήταν συνεπείς και γιατί θεωρώ απαράδεκτο να επιβραβεύουμε την ασυνέπεια και την αναβλητικότητα. Πολύ περισσότερο όταν αφορά το Κτηματολόγιο ένα εθνικό έργο που τόσο έχουμε ανάγκη και θεωρώ ότι αποτελεί μεγάλο βάρος ότι η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα στη Ευρώπη που δεν διαθέτει Εθνικό Κτηματολόγιο».

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, τα πρόστιμα δεν θα επιβάλλονται μόνο στους πολίτες αλλά και στα Νομικά Πρόσωπα.


24/10/2008
Πηγή: Ναυτεμπορική

Νέα παράταση στην υποβολή δηλώσεων κτηματολογίου.

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Από τις 22 Μαΐου που ανακοίνωσα την έναρξη των νέων προγραμμάτων κτηματογράφησης και μέχρι σήμερα έχουν παρέλθει πέντε μήνες, ένα πραγματικά επαρκέστατο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστεί ο καθένας να δηλώσει την ακίνητη περιουσία του.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου και προβλεπόταν ως προθεσμία υποβολής των δηλώσεων η 30η Σεπτεμβρίου. Στα τέλη Αυγούστου λόγω του καλοκαιριού ανακοίνωσα την παράταση της διαδικασίας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Σήμερα ανακοινώνω την απόφασή μου να παραταθεί η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Οφείλω, όμως να δηλώσω ότι η ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.

Αναλυτικότερα θέλω να επισημάνω τα εξής :

1. Από την πρώτη στιγμή ζήτησα από τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία, να προετοιμαστούν έγκαιρα και να μην περιμένουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους την τελευταία στιγμή γιατί θα ταλαιπωρηθούν. Και πραγματικά οι πολίτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ανταποκρίθηκαν σ΄αυτή την πρόκληση, ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επιτέλους Εθνικό Κτηματολόγιο.

Οι πολίτες ενημερώθηκαν, προετοιμάστηκαν και προσήλθαν στα Γραφεία Κτηματογράφησης για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Έτσι, μέχρι σήμερα από τα 4,1 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας που εκτιμούμε ότι κατέχουν οι πολίτες έχουν δηλωθεί ήδη τα 3,8 εκατ. δικαιώματα, δηλαδή το 90%. Απομένουν, συνεπώς, να δηλωθούν το 10% των δικαιωμάτων των πολιτών.

Επίσης, απομένουν και τα δικαιώματα των Νομικών Προσώπων ( δήμοι, μεγάλοι οργανισμοί, τράπεζες κ.α.) τα οποία δηλώνονται μαζικά μέσω ειδικής εφαρμογής σε συνεργασία με την «Κτηματολόγιο Α.Ε.» και για τα οποία ισχύει η ίδια προθεσμία.


2. Η παράταση που δίνεται, λοιπόν, αφορά τους λίγους, όσους είτε από αμέλεια, είτε για άλλο λόγο, δεν πρόλαβαν να προετοιμαστούν έγκαιρα. Θέλω, όμως, να επαναλάβω για να είμαι ξεκάθαρος. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση και για τους εκπρόθεσμους θα εφαρμοστεί ο νόμος και θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα. Και δεν θα το κάνουμε για εισπρακτικούς λόγους που ενδεχομένως κάποιοι κακόπιστοι θα σπεύσουν να πουν. Αλλά από σεβασμό στα εκατομμύρια των πολιτών που ήταν συνεπείς και γιατί θεωρώ απαράδεκτο να επιβραβεύουμε την ασυνέπεια και την αναβλητικότητα. Πολύ περισσότερο όταν αφορά το Κτηματολόγιο, ένα εθνικό έργο που τόσο έχουμε ανάγκη και θεωρώ ότι αποτελεί μεγάλο βάρος ότι η Ελλάδα είναι ίσως η μοναδική χώρα στη Ευρώπη που δεν διαθέτει Εθνικό Κτηματολόγιο.

Και κάτι ακόμα. Τα πρόστιμα δεν θα επιβάλλονται μόνο στους πολίτες αλλά και στα Νομικά Πρόσωπα. Γιατί πραγματικά θεωρώ αδιανόητο, την ώρα που ο πολίτης επιδεικνύει υπευθυνότητα και συνέπεια Οργανισμοί, Τράπεζες, Δήμοι και μεγάλες εταιρείες με ολόκληρους μηχανισμούς και πλήθος υπαλλήλων να είναι ασυνεπείς.

3. Το νέο πρόγραμμα κτηματογραφήσεων που υλοποιούμε είναι πραγματικά φιλόδοξο και πρωτόγνωρο. Εντάσσουμε στο Εθνικό Κτηματολόγιο 107 νέες περιοχές των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις έδρες των νομών όλης της χώρας καταγράφοντας 6,7 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας και 3,1 εκατ. στρέμματα. Έτσι με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας.
Το όλο εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο και τεράστιο σε μέγεθος. Ειδικά για τη διαδικασία της υποβολής δηλώσεων δημιουργήσαμε ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό από 78 Γραφεία Κτηματογράφησης, στα οποία απασχολούνται περισσότεροι από 1400 εργαζόμενοι.

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν τα αντιμετωπίσαμε άμεσα. Σημειώνω χαρακτηριστικά ότι :

- Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα που ανέκυψε από την καθυστερημένη έκδοση δικαιολογητικών από τα πρωτοδικεία και τα υποθηκοφυλακεία με την εφαρμογή του συστήματος Επιβεβαίωσης Εμπρόθεσμης Προσέλευσης. Με το σύστημα αυτό όσοι πολίτες έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορούν να προσέλθουν στα Γραφεία Κτηματογράφησης προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησης που έχουν κάνει για να παραλάβουν ένα αποδεικτικό εμπρόθεσμης προσέλευσης. Με το έγγραφο αυτό οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους μόλις εκδοθούν τα δικαιολογητικά τους.

- Εφαρμόσαμε ειδικό σύστημα ραντεβού με στόχο να εκτονώνουμε την κίνηση στα Γραφεία Κτηματογράφησης σε ώρες αιχμής. Σήμερα αν ένας πολίτης πάει σε κάποιο Γραφείο Κτηματογράφησης που έχει πολλή κίνηση και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μπορεί να πάρει ένα χαρτί προτεραιότητας και να προσέλθει άλλη μέρα με καθορισμένο ραντεβού. Σημειώνω ότι μπορεί κάποιες ώρες η αναμονή στα Γραφεία να είναι μεγάλη όμως υπάρχει πολύ καλή εξυπηρέτηση στους πολίτες, οι οποίοι αισθάνονται την ασφάλεια ότι η δουλειά τους έγινε σωστά και ελέγχθηκαν επαρκώς τα δικαιολογητικά τους.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω την Διοίκηση και τους υπαλλήλους της «Κτηματολόγιο Α.Ε» και όλους τους εργαζόμενους που δουλεύουν ακατάπαυστα στα 78 Γραφεία Κτηματογράφησης σε όλη την χώρα. Οι περισσότεροι απʼ αυτούς έχουν υπερβάλει εαυτόν και είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους στην επιτυχία της όλης προσπάθειας.

Παράταση έως το τέλος του έτους για το Κτηματολόγιο ζητά και ο ΔΣΑ


Να παραταθεί η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για το Κτηματολόγιο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008, όπως ισχύει για τους κατοίκους του εξωτερικού, και να ληφθούν μέτρα βελτίωσης της λειτουργίας των γραφείων, ζητεί με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Σε ανακοίνωσή του ο ΔΣΑ σημειώνει ότι δεν υφίσταται καμία δικαιολογία για να μην δοθεί παράταση, καθώς:

- Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Πρωτοδικείου και του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών αδυνατούν αντικειμενικά να εκδίδουν εγκαίρως πιστοποιητικά.

- Τα γραφεία υποδοχής δηλώσεων κτηματογράφησης δεν επαρκούν, ούτε αντιμετωπίζεται η κατάσταση με την επιμήκυνση του ωραρίου.

- Η ασφυκτική πίεση χρόνου και η υποβολή δηλώσεων, κατ΄ αποτέλεσμα με ελλιπή δικαιολογητικά, εγκυμονεί κινδύνους για την ποιότητα του έργου.

Δεκαπέντε μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει δοθεί, υπολογίζεται ότι έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο περίπου το 65% των ακινήτων.


17/10/2008
Πηγή: www.in.gr

1080104/5541/643/Β0014 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2008
Αριθμ. Πρωτ. : 1080104/5441/643/Β0014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ «Παροχή Υπηρεσιών
& Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Λ. Αμβρουδή
Τηλέφωνο : 210-3645848
Fax : 210-3645413
e-mail : fpa-b1@ky.ypoik.grΘΕΜΑ : Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο

ΣΧΕΤ : Έγγραφο σας με ημερομηνία 21.7.2008


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι εργασίες που σχετίζονται με τις δηλώσεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπως συμπλήρωση δηλώσεων και παροχή συμβουλών, υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Ο συντελεστής που αναλογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 21, του Κώδικα Φ.Π.Α., είναι ο κανονικός, 19%.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε', της παραγράφου 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., απαλλάσσεται από το φόρο, μεταξύ άλλων, η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους και συμβολαιογράφους.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
κ. α.α. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΤΣΗ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Στυλιανή Καλοπίτα

ΠΟΛ.1134/8.10.2008 Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αθήνα, 08 Οκτωβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ. 1100756/7250/0016
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α .ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ : 1134
1. Δ/ΝΣΗ 16Η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
Τμήματα Α,Β,Γ,Ε 2. Δ/ΝΣΗ 12Η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ)
Τμήματα Α,Β 3. Δ/ΝΣΗ 13Η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)
Τμήματα Α,Β,ΦΜΑΠ 4. Δ/ΝΣΗ 14Η (Φ.Π.Α)
Τμήματα Α,Β 5. Δ/ΝΣΗ 15Η (ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
Τμήματα Α,Β,Γ 6. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Τμήματα Α,Β ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.
Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Tηλέφωνο : 210 3375000


ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο Δ «Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών » του Νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α, 25.09.08) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 23 εως 27, για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και στα Τελωνεία, καθώς και οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ..

Αναλυτικότερα :


1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Στη ρύθμιση, υπάγονται οι παρακάτω οφειλές :

Α) Όσες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2008 .Εξαιρούνται της ρύθμισης οφειλές από φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οικονομικού έτους 2008.

Β) Επιπλέον μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης (σύμφωνα και με την εισηγητική έκθεση του νόμου) και το δηλώσει στην αίτησή του :

-οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, με απόφαση δικαστηρίου

-οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/98 (ΦΕΚ 238 Α ) ή σε άλλη ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Γ) Επίσης υπάγονται στη ρύθμιση :

- Οι οφειλές προσώπων που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή τους, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευθύνη για το συνολικό ποσό βεβαίωσης (συγκεκριμένης εγγραφής).

- Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας.

- Οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.

- Διευκρινίζεται, ότι πτωχευτικά χρέη πτωχών οφειλετών, που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση κατά τις διατάξεις του άρθρου 62 Α του ΚΕΔΕ και τηρείται, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή κατόπιν αιτήσεώς τους. Στην περίπτωση αυτή θα ρυθμισθεί το υπόλοιπο της αρχικά βεβαιωμένης οφειλής με τις αναλογούσες, σ' αυτήν, προσαυξήσεις (αρχική οφειλή μειωμένη κατά το ποσό των ήδη καταβληθεισών δόσεων).

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

- Όσες οφειλές έχουν υπαχθεί σε πτωχευτικό ή εξωπτωχευτικό συμβιβασμό που δεν έχει ανατραπεί.

- Τα χρέη υπέρ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα χρέη υπέρ τρίτων κρατών.

- Πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής.


3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 20 Νοεμβρίου 2008 στη Δ.Ο.Υ που είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Β) Καταβολή της κατά την παρ. 3 του άρθρου 23 πρώτης δόσης της ρύθμισης ή της εφάπαξ πληρωμής (κατ' επιλογή του οφειλέτη) την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

4. ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

A) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις, από μία (1) εως εικοσιτέσσερις (24).

Β) Παγίωση των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που βαρύνουν τις οφειλές με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (25.09.08).

Γ) Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρόσθετους φόρους του ν.2523/1997 (ΦΕΚ Α 179) και των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων, που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στην κύρια οφειλή, κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης που επιλέγεται από τον οφειλέτη.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται :

α) σε μία δόση, με απαλλαγή ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και πενήντα τοις εκατό (50%) των πρόσθετων φόρων του ν.2523/1997 και των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων, που έχουν βεβαιωθεί είτε με βάση ισχύουσες είτε με βάση προϊσχύσασες διατάξεις και αφορούν στην κύρια οφειλή.

β) από δύο (2) εως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

γ) από τέσσερις (4) μέχρι έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

δ) από επτά (7) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

ε) από δεκατρείς (13) μέχρι δεκαοκτώ (18) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,

στ) από δεκαεννέα (19) μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

Διευκρινίζεται ότι :

- Στις ανωτέρω ρυθμίσεις και με τις ίδιες προϋποθέσεις εμπίπτουν και τα πρόστιμα του Κ.Β.Σ. και του ν. 1809/88 (ΦΕΚ Α 222) περί φορολογικών μηχανισμών , τα οποία ως κύρια οφειλή δεν υπάγονται στη μείωση του 50% με την εφάπαξ καταβολή τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 της παρούσης. Απαλλάσσονται μόνο μερικά ή ολικά ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, από τις προσαυξήσεις της εκπρόθεσμης καταβολής τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις υποπεριπτώσεις (α΄ έως και στ΄) της ίδιας ως άνω περίπτωσης Γ΄.

- Ως προς τη φορολογία εισοδήματος τονίζεται ότι, στη μείωση του 50% δεν υπάγονται τα βεβαιωμένα αυτοτελή πρόστιμα που δεν αφορούν κύρια οφειλή, όπως π.χ. πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής μισθωτηρίου συμβολαίου, φορολογικής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει ποσό για καταβολή.

- Ως προς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 4 της παρούσης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Στην απαλλαγή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) περιλαμβάνονται οι πρόσθετοι φόροι που έχουν βεβαιωθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 2523/1997 ή με προϊσχύσασες διατάξεις.

- Στην εν λόγω απαλλαγή δεν περιλαμβάνονται όλα τα πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί, είτε με τις διατάξεις του ν. 2523/1997 είτε με προϊσχύσασες διατάξεις, εφόσον αυτά αποτελούν κύρια οφειλή.

--- Στις ανωτέρω ρυθμίσεις, με τις ίδιες προϋποθέσεις, εμπίπτουν και οι οφειλές από ειδικές φορολογίες (τέλη χαρτοσήμου, τέλη κυκλοφορίας και λοιπά τέλη και εισφορές προς το Ελληνικό Δημόσιο).

Δ) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, του παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό, επί του εναπομείναντος ποσού των παγιωμένων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Το ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ για την εξόφληση της οφειλής θεωρείται ως η τελευταία μηνιαία δόση. Π.χ αν κάποιος οφειλέτης έχει ρυθμίσει τις οφειλές του σε εικοσιτέσσερις μηνιαίες δόσεις ( με απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 60%) και αποφασίσει την εξόφληση μέσα στην προθεσμία της 9ης δόσης, τότε το ποσοστό απαλλαγής που του παρέχεται επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής του υπόλοιπου χρέους ανέρχεται σε ποσοστό 80% και όχι σε 60%.

Ε) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα.

Αν πρόκειται για αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου τιμήματος.

Αν πρόκειται για είσπραξη χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη μπορεί να παρακρατηθεί μέρος ή το σύνολο της απαίτησης αυτής, με εξαίρεση τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, των οποίων συμψηφίζεται ολόκληρο το ποσό κατά το μέρος που καλύπτει την οφειλή.

ΣΤ) Δεν λαμβάνονται σε βάρος του οφειλέτη τα παρακάτω μέτρα:

-Της ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 ν. 1882/90) όπως ισχύει.

-Της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων ή επιχειρήσεων (άρθρο 22 ν. 2523/97).

-Της προσωπικής κράτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ζ) Εφόσον έχουν ήδη ληφθεί σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στη ρύθμιση τα πιο πάνω μέτρα αναστέλλονται.

Η) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.

Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.

Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

5. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Η παραγραφή χρεών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές και για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση , αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει (1) ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

6. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

-Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

-Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

-Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο (σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μαζί) των τριακοσίων (300) ευρώ.

-Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

-Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται με τη μη καταβολή τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων αυτής.

-Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, αυτό χορηγείται με διάρκεια ισχύος ενός μηνός.

-Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής να επιβάλλει κατασχέσεις ή να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ του 50% των πρόσθετων φόρων του ν.2523/1997 και των πάσης φύσεως πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων, που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στην κύρια οφειλή :

Κατά την εφάπαξ εξόφληση, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το τμήμα εσόδων ενημερώνει αμελλητί το αρμόδιο για τη βεβαίωση του αντίστοιχου φόρου τμήμα, το οποίο προβαίνει άμεσα στη σύνταξη ΑΦΕΚ για το 50% των αναλογούντων πρόσθετων φόρων, των οποίων ο υπόχρεος για καταβολή τυγχάνει απαλλαγής κατά τα προαναφερθέντα.

Στην περίπτωση που η αρμόδια για τη βεβαίωση του φόρου Δ.Ο.Υ. είναι άλλη από την αρμόδια για την είσπραξη των φόρων αυτών (πχ στην φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, μεταβίβασης ακινήτων, αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων) και εφόσον στη Δ.Ο.Υ. της είσπραξης δεν καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός του ύψους του βεβαιωθέντος κύριου και πρόσθετων φόρων, προσκομίζεται από τη Δ.Ο.Υ. της βεβαίωσης σημείωμα για το ύψος των φόρων αυτών (πχ. κύριου και πρόσθετου) και, κατά την εφάπαξ εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ποσών, ακολουθείται η πιο πάνω διαδικασία έκδοσης Α.Φ.ΕΚ.

Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση διαγραφής πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων φόρου και φορολογικών προστίμων. Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω θα δοθούν από την Γ.Γ.Π.Σ και την Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ.16).

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου για το 2008

'Αρθρο από τις εκδόσεις ΠΙΜ

Όπως είναι γνωστό, η 28η Οκτωβρίου ανήκει στις μη υποχρεωτικές ημέρες αργίας. Κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν εάν αυτό αποφασισθεί από τον εργοδότη, αν βεβαίως αυτός μπορεί νόμιμα να λειτουργήσει την επιχείρησή του , σύμφωνα με το Β Δ 748/1966, εκτός αν από διατάξεις τοπικού χαρακτήρα (Διατάγματα, Υπ. Αποφάσεις, Κανονισμοί κ.λπ.) προβλέπεται ότι η ημέρα αυτή είναι τοπική εορτή.

Α. Όσοι εργαζόμενοι δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή

Σε περίπτωση που δεν εργασθούν οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία μπορεί να τους περικοπεί από τις αποδοχές τους το μέρος των μηνιαίων αποδοχών τους που αντιστοιχεί σε 8 ωρομίσθια, εάν εργάζονται 5θήμερο, ή 6,40 ωρομίσθια εάν εργάζονται 6ήμερο. Αν όμως δεν εργασθούν με πρωτοβουλία του εργοδότη δικαιούνται κανονικά την αμοιβή τους για την ημέρα αυτή.


Β. Όσοι εργαζόμενοι εργασθούν κατά την ημέρα αυτή

α) Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75% ( Οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα την προσαύξηση του 75% να την υπολογίσουν επί του νομίμου ημερομισθίου που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με βάση την ΣΣΕ στην οποία ανήκουν και όχι επί του πράγματι καταβαλλομένου μεγαλύτερου ημερομισθίου).

β) Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται πέραν του μηνιαίου μισθού τους προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του νομίμου μισθού τους.

Σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν των 8 ή των 6, 40 (5θήμερο -6ήμερο) ως υπερεργασία ή υπερωρία, η αποζημίωση που δικαιούνται οι εργαζόμενοι προφανώς θα υπολογισθεί επί του αυξημένου κατά 75% ωρομισθίου τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ) ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν. 3697/2008

Υπ. Οικονομικών
Ηλεκτρονική υποβολή εκκαθαριστικών περαίωσης Ν.3697/2008.

Γενικη Γραμματεια Πληροφοριακων Συστηματων 15 Οκτωβρίου 2008


Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ (ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ) ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Ν. 3697/2008

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 και ώρα 14:00, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Συμπλήρωσης και Εκτύπωσης του Απογραφικού Δελτίου - Εκκαθαριστικού σημειώματος περαίωσης βάσει του ν. 3697/2008.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Περαίωση Ανέλεγκτων Φορολογικών Υποθέσεων».

Η υπηρεσία απευθύνεται σε όσα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες και νομικά πρόσωπα κάνουν χρήση της δυνατότητας περαίωσης ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων για τα οικονομικά έτη 2001 έως και 2007 (έτη χρήσης 2000 έως 2006) του ν. 3697/2008 και επιθυμούν:

- Αυτόματο Υπολογισμό του Φόρου Περαίωσης και

- Εκτύπωση του σχετικού Απογραφικού Δελτίου - Εκκαθαριστικού, το οποίο θα προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υπογραφή της σχετικής πράξης Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9 της ΠΟΛ.1130/2008.

Για τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου Χρήστη»

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει, πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργασίμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης κωδικών μέχρι την παραλαβή των κωδικών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση taxisnet@taxisnet.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48.02.552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00 έως 18:00.

Οδηγίες για τον συνυπολογισμό φόρου στην περαίωση από παραβάσεις ΚΒΣ

Tην ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους των εφοριών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται παραβάσεις του ΚΒΣ των υποθέσεων των υπαγομένων στην περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων της περιόδου 2000 - 2006 εφιστούν ρητώς οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, επισημαίνεται (σε συνέχεια και της διευκρινιστικής εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών υπ΄ αριθμ. 1098594/4811/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1130/2.10.2008 με την οποία δίδονται αναλυτικές οδηγίες όσον αφορά στον τρόπο περαίωσης των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων) ότι θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα για τη χρήση συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου (ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του το Μοναδικό Συντελεστή Καθαρού Κέρδους) τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα, η αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, τα δηλούμενα καθαρά κέρδη και οι παραβάσεις ΚΒΣ που επαυξάνουν τον συντελεστή φόρου ειδικά ο τελευταίος αυτός παράγοντας (ακόμη περισσότερο εάν το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης συμπληρωθεί από τον φορολογούμενο).

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι σειρά παραβάσεις του ΚΒΣ επαυξάνουν τον συντελεστή φόρου και όχι τα ακαθάριστα έσοδα και οι παραβάσεις αυτές είναι όσες δεν προσδιορίζουν απόκρυψη από τα ακαθάριστα έσοδα κάποιου συγκεκριμένου ποσού και αυτές είναι οι εξής:

1. Μη τήρηση ή μη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρημένου βιβλίου ΚΒΣ είτε βασικού είτε πρόσθετου.

2. Μη επίδειξη των θεωρημένων βιβλίων στον τακτικό ή προληπτικό έλεγχο.

3. Ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τα έσοδα ή μη καταχώρηση εσόδων.

4. Ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τις αγορές ή μη καταχώρηση αγορών.

5. Ανακριβής τήρηση πρόσθετων βιβλίων ή μη καταχώρηση δεδομένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγορές.

6. Τήρηση βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον ΚΒΣ κατηγορίας.

7. Ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία.

8. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου του ΚΒΣ ή υπουργικών αποφάσεων.

9. Έκδοση αθεώρητου στοιχείου ΚΒΣ μη καταχωρημένου στα βιβλία.

10. Μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου.

11. Λήψη εικονικού φορολογικού στοιχείου ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλόμενου.

12. Καταχώρηση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων.

13. Eκδοση ή σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό μη καταχωρημένου στα βιβλία.

14. Μη αναγραφή του είδους των αγαθών.

15. Μη σύνταξη απογραφής ή ισολογισμού.


Πηγή: Εξπρές

Προς νέα παράταση για τις δηλώσεις του Κτηματολογίου, προσανατολίζεται το ΥΠΕΧΩΔΕ

Νέα σιωπηρή παράταση λίγων ημερών για τις δηλώσεις του Κτηματολογίου, η οποία όμως θα ανακοινωθεί στο τέλος του μήνα, ώστε να μην ανακοπεί ο ρυθμός προσέλευσης των πολιτών σχεδιάζεται να δοθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς οι ουρές και ο εκνευρισμός που επικρατούν 15 μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, δεν φαίνεται να αφήνουν άλλα περιθώρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», χιλιάδες πολίτες σπεύδουν να δηλώσουν το ακίνητό τους και ορισμένες φορές αναγκάζονται να περιμένουν ως και τέσσερις-πέντε ώρες για να καταθέσουν τη δήλωση ιδιοκτησία τους.

Κατά την Κτηματολόγιο ΑΕ τα φαινόμενα συνωστισμού αποτελούν ευθύνη των πολιτών που δεν έκαναν εγκαίρως τις δηλώσεις τους και προσέρχονται τις τελευταίες ημέρες της προθεσμίας.

Πράγματι, καθώς απομένουν μόλις 15 ημέρες για τη λήξη προθεσμίας των δηλώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κτηματολόγιο ΑΕ, περίπου το 30% των ακινήτων δεν έχουν δηλωθεί ακόμη, ενώ προβληματίζουν οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, όπως είναι οι τράπεζες, η Εκκλησία της Ελλάδος, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα νομικά πρόσωπα κ.ά., οι οποίοι κατέχουν περίπου το 20% των ακινήτων που πρέπει να δηλωθούν στο τρέχον πρόγραμμα του Κτηματολογίου και ακόμη δεν έχουν κάνει δηλώσεις, με αποτέλεσμα να μην έχει δηλωθεί συνολικά το 50% των ακινήτων.

Ωστόσο, η Κτηματολόγιο ΑΕ εκτιμά ότι οι 15 ημέρες που απομένουν είναι αρκετές για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κτηματογράφησης.

Ήδη το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για τις δηλώσεις.

Στην Κτηματολόγιο ΑΕ επικρατεί, πάντως, προβληματισμός για το ζήτημα, καθώς ενδεχόμενες νέες παρατάσεις θα θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση του προγράμματος με 80 εκατ. ευρώ από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Πηγή In.gr

ECOLINKS ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

e-forologia
Αποφάσεις - εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος Διαρκές Ετήσιο Φορολογικό Ημερολόγιο Άδεια. Επίδομα αδείας. Δώρο Πάσχα. Δώρο Χριστουγέννων. Σύμβαση εργασίας Λογιστών και Βοηθών Λογιστών. Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή της Α.Π.Δ. για τις εισφορές του ΙΚΑ , Εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2002 και 2003

GUS
TAXHEAVEN Δηλώσεις intrastat , Επαλήθευση ΑΦΜ , Υποβολή δήλωσης on line e - Εκκαθάριση , Επιχειρησιακά Προγράμματα , Έλεγχος Εγκυρότητας Α.Φ.Μ. Αναζήτηση Κ.Α.Δ. Αντικειμενικές αξίες ακινήτων Συντελεστές αντικειμενικού προσδιορισμού ακινήτων Αναπροσαρμογή μισθωμάτων Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Εκκαθάριση Δηλώσεων Έντυπα συνάφειας 93-98

E-TAXIS
(ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) Ενέργειες - Βήματα 'Έναρξης ή διακοπής Εργασιών Προγράμματα 'Έντυπα Ευρετήριο Εφοριών Υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ - Εισοδήματος Συντελεστές Καθαρού Κέρδους Αντικειμενικές Αξίες Ακινήτων Αναζήτηση Εκκαθαριστικού

ΤΕΕ
Ανάμεσα στα άλλα εδώ βρίσκουμε Συντελεστές Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων

LOGIST
Οικονομικά νέα , Εισόδημα , Κ.Β.Σ. , Φ.Π.Α., Εργατικά , Τράπεζα Πληροφοριών , Εγκύκλιοι Νόμοι & Π.Δ. Γνωμοδοτήσεις Ν.Σ.Κ. Αποφάσεις ΣτΕ Συλλογικές. Συμβάσεις Εργ.Γνωμ. ΕΣΥΛ υπουργικές αποφάσεις

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ή ΕΣΕΕ
Διαρκές Ετήσιο Φορολογικό Ημερολόγιο Εργατικά Θέματα Άδεια. Επίδομα αδείας Δώρο Πάσχα Χριστουγέννων. Οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή της Α.Π.Δ. για τις εισφορές του ΙΚΑ Έναρξη , Διακοπή δραστηριότητας, Έναρξη ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Φ2 , Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Συνάφεια του ΦΠΑ ....

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ)
Περιοδικά ,σεμινάρια , φορολογική βιβλιοθήκη, τράπεζα πληροφοριών

ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Φορολογικά εργατικά επιδοτήσεις ευρωπαϊκά προγράμματα

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Περιοδικά , σεμινάρια,on line αρχείο , ΦΠΑ , ΕΙΣΟΔΗΜΑ , ΚΒΣ Διαταγές Δημοσιεύσεις Έντυπα φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ

DASHOFER ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το περιοδικό Ενήμερες Φορολογικές Συμβουλές και το εγχειρίδιο Εργατικά Ασφαλιστικά ........

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Υποχρεώσεις φορολογουμένων - προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ
Ερμηνευτικές εγκύκλιοι για τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου ,τράπεζα πληροφοριών ,σεμινάρια οικονομικού λογισμού και φορολογικού και εμπορικού δικαίου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ 2000
Ο Ελεγκτής 2000 είναι μια σειρά εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν του εφοριακού υπαλλήλου και των λογιστών φορολογικής πλευράς και κάθε ανθρώπου που ασχολείται με τα φορολογικά - φοροτεχνικά.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
φορολογικά ,εργατικά ,ασφαλιστικά , φόρουμ , ειδήσεις εγκύκλιοι ...

ΣΟΕΛ
Σώμα Ορκωτών Ελλήνων Λογιστών

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
Περιοδικά, Εφημερίδες, Βιβλία, Hardware, Υπολογιστικά Συστήματα φορολογικού και λογιστικού περιεχομένου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Αναλυτικές οδηγίες για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, επιχειρήσεις Φορολογικός οδηγός Οδηγίες 2006 , Εγχειρίδιο φορολογίας , Υποβολή φορολογικών δηλώσεων από ΕΠΕ και ΟΕ ,Προθεσμίες υποβολής ,Συμπληρώστε on line τη φορολογική σας δήλωση , Μίνι φορολογικός οδηγός για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών , Υπηρεσίες Πίνακας εντύπων Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

IN ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
in.gr φορολογία: ειδήσεις, αναλύσεις, F.A.Q, ημερολόγιο υποχρεώσεων, νομοθεσία ...

Forthnet Φορολογικός οδηγός 2006
Ερωτήσεις-απαντήσεις ,Δικαιολογητικά για δαπάνες - εκπτώσεις .....

ΤΣΕΝΟΣ - Φορολογιστικές Υπηρεσίες
Πληροφορίες για την εταιρία και τις υπηρεσίες της στα Φοροτεχνικά, Λογιστικά, Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού και στο Management. Επίσης πληροφορίες σχετικά με τους διάφορους Φορολογικούς Οδηγούς , ανακοινώσεις που αφορούν τα τελευταία φορολογικά νέα , χρήσιμους συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες ...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδας

---in2.gr---Για Eπαγγελματίες

Εργατικά ασφαλιστικά
Ολες οι Συλλογικες Συμβασεις Πίνακες μισθών και επιδομάτων . Πρόσβαση on line στην βάση πληροφοριών για όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Logistics & Management

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1084311/885/0013
ΠΟΛ: 1116
Ταχ. Δ/νση:
Τηλέφωνο:
fax:
Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
2103375360
2103375834
E-mail: kefalaio-b1@ky.ypoik.gr
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312Α΄/27-12-2005) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9Α΄/29-1-2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης
κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις»
3. Την με αριθμό 1036845/384/0013/31-3-2008 (Φ.Ε.Κ. 610 Β/9-4-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008.
4. Τη με αριθμό 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄/3-10-2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Τα αιτήματα επαγγελματικών φορέων και πολιτών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 παρατείνεται μέχρι και την 30-9-2008
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας

Οι τράπεζες αμύνονται στην κρίση με περιορισμό των χορηγήσεων


Eντονη κινητικότητα, με σκοπό την αντιμετώπιση της διευρυνόμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης και των συνεπειών της, επικρατεί τα τελευταία 24ώρα στα τραπεζικά επιτελεία, τα οποία αναπροσαρμόζουν τη στρατηγική τους και αναζητούν τρόπους εξόδου από την κρίση με όσο το δυνατόν μικρότερες συνέπειες. Σύμφωνα με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η έκθεση που έχει το εγχώριο πιστωτικό σύστημα δεν είναι μεγαλύτερη των 150 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ποσό που δεν δημιουργεί ουσιαστικό πρόβλημα στις τράπεζες και τις θυγατρικές τους, καθώς οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις όποιες συνέπειες.

Το πρόβλημα όμως γίνεται ουσιαστικό σε ό,τι αφορά τις ελληνικών συμφερόντων τοποθετήσεις που έχουν γίνει σε ομόλογα, μετοχές και άλλα επενδυτικά προϊόντα της Lehman. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν τραπεζικοί παράγοντες, για τοποθετήσεις ιδιωτών επενδυτών –κυρίως εφοπλιστών και επιχειρηματιών– που έχουν λάβει χώρα είτε απευθείας είτε μέσω private banking ελληνικών και ξένων τραπεζών και η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα, τα 300 εκατ. ευρώ.

Oσοι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, διατηρούν προς το παρόν τα προϊόντα τους και περιμένουν τις εξελίξεις σχετικά με την αμερικανική επενδυτική τράπεζα.

Τέτοια προϊόντα έχει διαθέσει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Citibank, η οποία όμως ενημερώνει ήδη για το πρόβλημα τους πελάτες της που έχουν τοποθετηθεί σε δομημένα επενδυτικά προϊόντα, τα λεγόμενα structured products, της Lehman Brothers.

Πρόκειται για προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου, έκδοσης της Lehman, η οποία έχει εγγυηθεί το κεφάλαιο και έχουν διανεμηθεί από τη Citibank. Καθώς η επενδυτική τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία πτώχευσης, οι επενδυτές δεν μπορούν παρά να αναμείνουν την έκβαση της διαδικασίας. Από τη στιγμή που για τα προϊόντα αυτά δεν υπάρχει τιμή στην αγορά, δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν, αν και η Citibank επιχειρεί να συνδράμει τους πελάτες της προκειμένου να προχωρήσουν σε ρευστοποίηση, εάν επιμένουν, σε τιμή που μπορεί να καθοριστεί όμως σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την αξία που είχαν προ της κρίσης.

Αλλαγή στρατηγικής

Και μπορεί μεν οι άμεσες απώλειες των ελληνικών τραπεζών από την πτώχευση της Lehman Brothers να περιορίζονται σε μερικές δεκάδες εκατ. ευρώ, ωστόσο στο στρατόπεδο των εγχώριων ομίλων επικρατεί έντονος προβληματισμός για τις πιθανές παρενέργειες που ενδέχεται να προκύψουν μέσα από την κρίση που ταλανίζει τον κλάδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τελευταίες εξελίξεις κινητοποίησαν τους Eλληνες τραπεζίτες οι οποίες αντιδρούν άμεσα, και με τη σύμφωνη γνώμη της Τραπέζης της Ελλάδος προχωρούν σε ανάσχεση της δανειοδοτικής τους πολιτικής.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πρώτο βήμα των τραπεζών υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων είναι να μειώσουν τις χορηγήσεις νέων δανείων σε βαθμό που να εναρμονίζονται με την καταθετική τους δεξαμενή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με εξαίρεση την Εθνική Τράπεζα η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη καταθετική βάση στην ελληνική τραπεζική αγορά και υπερκαλύπτει το σύνολο των χορηγήσεών της, όλες οι υπόλοιπες μεγάλες εμπορικές τράπεζες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων μεγαλύτερο από τις καταθέσεις τους – γεγονός που εκτοξεύει τον Δείκτη Χορηγήσεις/Καταθέσεις στο 110% - 120%.

Οι τράπεζες πλέον δείχνουν αποφασισμένες να υιοθετήσουν σαφώς συντηρητικότερη πολιτική στις εργασίες τους, περιορίζοντας την πιστωτική τους επέκταση. Στόχος της στρατηγικής αυτής δεν είναι άλλος από τη θωράκιση έναντι της εν εξελίξει κρίσεως, το βάθος και την διάρκεια της οποίας ουδείς μπορεί πλέον να εκτιμήσει.


19/9/2008
Πηγή: www.express.gr