ΕΡΤ

Περαίωση τεχνικών επιχειρήσεων με πολλές δραστηριότητες

Οι δηλώσεις των επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών την εκτέλεση τεχνικών επιχειρήσεων εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 13-17 του Ν 3296/04, περί αυτοελέγχου, ανεξαρτήτως του ύψους των εισοδημάτων. Όταν παράλληλα ασκείται δραστηριότητα πώληση αγαθών, τότε η υπόθεση υπάγεται στη διαδικασία του αυτοελέγχου μόνο για την εμπορική δραστηριότητα πώλησης αγαθών, με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ.
Οι τεχνικές επιχειρήσεις υπάγονται στην περαίωση του νόμου 3259/04. Αντίθετα, όπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1130/08, από την περαίωση των διατάξεων των άρθρων 1-11 του νόμου 3259/04, όπως ισχύει με το άρθρο 28 του Ν 3697/08, εξαιρούνται οι χρήσεις για τις οποίες έγινε χρήση των διατάξεων του Ν 3296/04 (αυτοελέγχου) και δεν υφίσταται κάποιος από τους λοιπούς λόγους υπαγωγής στην περαίωση του νόμου 3259/04 όπως αυτοί αναλύονται στο άρθρο 3 της εγκυκλίου. Αναφορικά με την εφαρμογή του νόμου 3296/04, πρόκειται για υποθέσεις που έγινε χρήση των διατάξεων του νόμου αυτού, αλλά η υπόθεση:
•παραμένει εκκρεμείς (π.χ. λόγω μη υποβολής δήλωσης σε μία φορολογία).
•έχει επιλεγεί ως δείγμα για έλεγχο σύμφωνα με την ΠΟΛ 1130/07.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1130/08, στις περιπτώσεις επιχειρήσεων με πολλές δραστηριότητες από τις οποίες κάποιες υπάγονται στην περαίωση και κάποιες δεν υπάγονται, ως δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα θα λαμβάνονται τα έσοδα από τις δραστηριότητες που υπάγονται. Ως εκ΄ τούτου για τις τεχνικές επιχειρήσεις με δευτερεύουσα δραστηριότητα πώλησης αγαθών, η περαίωση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-11 του νόμου 3259/04, ενεργείται για τη δραστηριότητα εκτέλεσης τεχνικών έργων, εφόσον η δευτερεύουσα θεωρείται περαιωμένη σύμφωνα με το νόμο 3296/04.