ΕΡΤ

Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης ΑΕ και ΕΠΕ με ν/σ του υπ. Ανάπτυξης


Mείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών υπόσχεται το σχέδιο νόμου για την «Αναμόρφωση και Τροποποίηση του Νόμου 3190/55 περί ΕΠΕ και 2190/20 περί Α.Ε.», που παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας στη χθεσινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ειδικότερα ο κ. Φώλιας τόνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο απλοποιούνται σημαντικά οι διαδικασίες σύστασης ΕΠΕ, σε πλήρη αντιστοιχία και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές επιταγές στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Τρεις άξονες

Ειδικότερα όπως τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης το σχέδιο νόμου κινείται σε τρεις άξονες:

? Καθιερώνεται ταχύτατη εξυπηρέτηση του επιχειρηματία, σε ένα μόνο σημείο υποδοχής (one stop shop), στις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, συγκεντρώνοντας όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύστασης σε έναν φορέα, σύμφωνα με την αρχή: ένα σημείο, μια υπογραφή.

? Μειώνονται δραστικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη σύσταση των εταιριών περιορισμένης ευθύνης, καταργώντας περιττές ενέργειες, εξορθολογίζοντας και εκσυγχρονίζοντας τη διαδικασία σύστασης των εταιριών

? Ελαχιστοποιείται το κόστος και διαμορφώνεται ένα ασφαλές πλαίσιο δημοσιότητας και ελέγχου.

Καινοτομίες

Σημαντικά καινοτόμα στοιχεία του νομοσχεδίου είναι:

? Μοντέλο one stop shop για την ίδρυση εταιρίας (ΓΕΜΗ).

? Κατάρτιση εταιρικής σύμβασης με προτυποποιημένο συμφωνητικό (θα υπάρχει ηλεκτρονικά στην υπηρεσία ΓΕΜΗ και σχετική επεξεργασία του θα γίνει σε συνεργασία με τον συμβολαιογραφικό σύλλογο). Το συμβολαιογραφικό έγγραφο διατηρείται, με την πρόβλεψη ύπαρξης συμβολαιογράφου σε ΓΕΜΗ και μείωση του κόστους της παροχής υπηρεσίας.

? Κατάργηση της καταχώρισης του καταστατικού στο Πρωτοδικείο.

? Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

? Κατάργηση της θεώρησης του καταστατικού στο Ταμείο Πρόνοιας και αντίστοιχη κατάργηση των τελών.

? Πρόβλεψη ενιαίου τέλους που θα καταβάλλεται στα ταμεία του ΓΕΜΗ και θα περιλαμβάνει τα απολύτως απαραίτητα τέλη.

? Ηλεκτρονική δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ της περίληψης του καταστατικού και συνεπώς κατάργηση της δημοσίευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο και αντίστοιχη κατάργηση των τελών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Επίσης εκκρεμεί η ρύθμιση επιμέρους θεμάτων όπως π.χ. η διασύνδεση μεταξύ αρμόδιων φορέων για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματιών στο μοναδικό σημείο υποδοχής (one stop shop).

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται, όπως τόνισε ο υπουργός και μια σημαντική τροποποίηση που αφορά στη διαδικασία σύστασης Α.Ε. η οποία σήμερα περιλαμβάνει και τις νομαρχίες (υποβολή καταστατικού), όπου εάν το μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, το καταστατικό καταχωρείται στο ΜΑΕ αυθημερόν μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης (εξαιρούνται οι εταιρίες της παρ. 8 του άρθρου 7β Ν 2190/1920 και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες). Eάν, δε το μετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ, τότε έχουμε έλεγχο νομιμότητας από τη νομαρχία, δηλαδή έκδοση απόφασης από τη νομαρχία περί παροχής άδειας σύστασης της Α.Ε. και έγκρισης του καταστατικού της - καταχώριση στο ΜΑΕ.

Με το νέο νομοσχέδιο η καταχώριση θα γίνεται στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του επιμελητηρίου. Η διαβίβαση των εγγράφων θα γίνεται αυθημερόν και με ηλεκτρονικά μέσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται έκδοση διοικητικών πράξεων και άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.


6/11/2008
Πηγή: www.express.gr