ΕΡΤ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1084311/885/0013
ΠΟΛ: 1116
Ταχ. Δ/νση:
Τηλέφωνο:
fax:
Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
2103375360
2103375834
E-mail: kefalaio-b1@ky.ypoik.gr
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312Α΄/27-12-2005) «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 (Φ.Ε.Κ. 9Α΄/29-1-2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης
κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις»
3. Την με αριθμό 1036845/384/0013/31-3-2008 (Φ.Ε.Κ. 610 Β/9-4-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008.
4. Τη με αριθμό 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 Β΄/3-10-2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Τα αιτήματα επαγγελματικών φορέων και πολιτών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3634/2008 παρατείνεται μέχρι και την 30-9-2008
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας