ΕΡΤ

Φορολογική Αναμόρφωση - Διαδικασία λογιστικοποίησης των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται.

Σε συνέχεια της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, το Υ.Ο. με νεότερη απόφασή του καθόρισε ότι τα ποσά των δαπανών που δεν αναγνωρίζονται για λόγους παραγωγικότητας, πρέπει να καταχωρούνται από 1.1.2012 και μετά, αναλυτικά σε λογαριασμούς τάξεως είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα.
Σχετικές διατάξεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια: