ΕΡΤ

Προθεσμία υποβολής αναφορών και στοιχείων στην ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Λ.Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 003/2012

Προθεσμία υποβολής αναφορών και στοιχείων στην ΕΛΤΕ

Αθήνα, 24-10-2012

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας »
Σύμφωνα με το αρ.6 της 004/09 Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης του ελεγκτικού γραφείου υποβάλλει προς την Ε.Λ.Τ.Ε., ανά διετία, λεπτομερή αναφορά της λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης του γραφείου κατά το χρονικό αυτό διάστημα.

Λόγω παρέλευσης της διετίας από την έκδοση της Κανονιστικής Πράξης, η σχετική αναφορά θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 30-11- 2012 και να επαναλαμβάνεται ανά διετία.

2. «Μητρώο ελεγκτικών γραφείων»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 3693/2008 η ΕΛΤΕ είναι αρμόδια να τηρεί δημόσιο μητρώο (ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ) για την εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων στα οποία έχει χορηγηθεί επαγγελματική άδεια. Κάθε χρόνο ζητείται η επαλήθευση των στοιχείων εγγραφής στο δημόσιο μητρώο των ελεγκτικών γραφείων.

Η υποβολή των σχετικών στοιχείων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 30-11-2012, σύμφωνα με τη συνημμένη ηλεκτρονική φόρμα και να επαναλαμβάνεται ετησίως.

Τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές, κοινοποιούνται με την ίδια φόρμα, σημειώνοντας τις αλλαγές με κόκκινα γράμματα, ώστε να επαληθεύονται οι τροποποιήσεις σε όλα τα πεδία του μητρώου.

3. «Αστική ευθύνη- Ασφαλιστική Κάλυψη»

Σύμφωνα με το αρ.29 του Ν.3693/2008, τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη.
Αντίγραφο του εν ισχύ ασφαλιστικού συμβολαίου, όπως επίσης αντίγραφο κάθε ανανέωσης αυτού θα πρέπει να υποβληθεί στην Ε.Λ.Τ.Ε. έως τις 30-11-2012 και να επαναλαμβάνεται ετησίως.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: