ΕΡΤ

Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2009.

Υπόχρεοι σε Φ.Π.Α., οι οποίοι κατά το 2009 τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και έκλεισαν ισολογισμό στις 31.12.2009 υποβάλλουν την ετήσια εκκαθαριστική τους δήλωση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. (ΠΟΛ. 1001/8-1-2004, ΠΟΛ. 1108/2005, ΠΟΛ. 1137/2005). Με την ετήσια δήλωση γίνεται ο τελικός διακανονισμός των εκπτώσεων. Αν η διαφορά είναι θετική, καταβάλλεται στο Δημόσιο. Αν είναι αρνητική, μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ή επιστρέφεται.
(`Αρθρο 38 παρ. 1 περ. β, παρ. 2, 9 Ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1147/2006)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (υποβολή σε Δ.Ο.Υ.)
Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)
1
Μέχρι 1 0 Μαΐου 20 10
2
Μέχρι 11 Μαΐου 20 10
3
Μέχρι 1 2 Μαΐου 20 10
4
Μέχρι 1 3 Μαΐου 20 10
5
Μέχρι 1 4 Μαΐου 20 10
6
Μέχρι 1 7 Μαΐου 20 10
7
Μέχρι 1 8 Μαΐου 20 10
8
Μέχρι 19 Μαΐου 20 10
9
Μέχρι 2 0 Μαΐου 20 10
10 - 50
Μέχρι 2 1 Μαΐου 20 10
60 - 00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.
Μέχρι 25 Μαΐου 20 10
Σε υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας ή του κεντρικού, η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα. Κατ΄εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει Δ.Ο.Υ., μπορούν να αποστέλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συστημένη επιστολή στην οποία εσωκλείουν την εκκαθαριστική δήλωση.
(ΠΟΛ. 1001/8-1-2004, ΠΟΛ. 1137/26-10-05 και ΠΟΛ. 1147/21-12-2006)
Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2009 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) μπορεί να υποβληθεί:
Μέχρι την 25η Μαΐου 2010
για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31/12/2009) τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (ΠΟΛ. 1154/2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: