ΕΡΤ

Νομικά Πρόσωπα Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Υποβολή δήλωσης από τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό).
Ο φόρος εισοδήματος, η προκαταβολή φόρου και τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται με βάση τη δήλωση αυτή καταβάλλονται σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επομένων, από την υποβολή της δήλωσης μηνών.
(ΠΟΛ. 1130/2006)
Μέχρι 10 Μαΐου 2010 αν κλείνουν ισολογισμό 31.12.09
Ειδικά οι ημεδαπές Α.Ε. θα υποβάλλουν τη δήλωσή τους μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:
Α.Φ.Μ. (τελ.ψηφίο)
1

Μέχρι 10 Μαΐου 2010
2
Μέχρι 11 Μαΐου 2010
3
Μέχρι 12 Μαΐου 2010
4
Μέχρι 13 Μαΐου 2010
5
Μέχρι 14 Μαΐου 2010
6
Μέχρι 17 Μαΐου 2010
7
Μέχρι 18 Μαΐου 2010
8
Μέχρι 19 Μαΐου 2010
9
Μέχρι 20 Μαΐου 2010
10 - 50
Μέχρι 21 Μαΐου 2010
60 - 00 καθώς και όσοι δεν έχουν Α.Φ.Μ.
Μέχρι 25 Μαΐου 2010
(`Αρθρα 107 παρ. 2α και 110 Ν. 2238/94, ΠΟΛ. 1125/10-5-2001)
Οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς του Ν. 3299/2004, υποχρεούνται να υποβάλλουν «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» (Δ.Φ.Α.) για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά.
Η δήλωση υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης:
α. Για τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας ολοκληρώνεται το επενδυτικό σχέδιο.
β. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σε περισσότερες της μίας διαχειριστικές περιόδους, για τις χρήσεις εντός των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι ενισχυόμενες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δ.Φ.Α. μέσω της ιστοσελίδας http://www.ependyseis.gr/sub/forologika/forologika.htm στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στη συνέχεια υποβάλλουν στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτύπωση της Δ.Φ.Α. σε δύο αντίγραφα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: