ΕΡΤ

Καταληκτικές ημερομηνίες ετήσιων δηλώσεων φορολογίας οικ. έτους 2011

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία κ.λπ.

Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:
Εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρεία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010, αν αυτές έχουν ως αντικείμενο την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών, μισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τμήμα των αμοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω στα κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς και οι εφημεριδοπώλες εφόσον ο προσδιορισμός αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Επίσης για εισοδήματα που αποκτούν, με βάση ειδική σύμβαση εργασίας ή εντολής, τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας. Επίσης οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν, ούτε αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία (π.χ. κάτοχοι αυτοκινήτων)

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα είναι η 15η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
(Παράταση: ΠΟΛ.1115/18-5-2011)
 
2. Φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας.
1. Όταν τα εισοδήματα προέρχονται
α. Από εκμίσθωση ακινήτων.
β. Από κινητές αξίες (μερίσματα Α.Ε., κλπ. περιπτώσεις άρθρ. 24, 25 Ν. 2238/1994).
γ. Από ατομική επιχείρηση, η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
δ. Από ελευθέριο επάγγελμα του δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ε. Από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. ο Ισολογισμός των οποίων εγκρίθηκε μέσα στο 2010.
στ. Όταν δεν υπάρχουν εισοδήματα αλλά η δήλωση υποβάλλεται λόγω κυριότητας ή κατοχής περιουσιακού στοιχείου (Ι.Χ. αυτοκινήτου, σκάφους, αεροσκάφους κλπ.), εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.
ζ. όσοι κατά την 1.1.2011 κατέχουν ακίνητα και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση σε άλλη ημερομηνία από άλλη αιτία.
Η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:
Για το οικονομικό έτος 2011

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα είναι η 15η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. 
(Παράταση: ΠΟΛ.1115/18-5-2011)
 
3. Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:
α. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
β. Εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.
γ. Εισόδημα από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
δ. Εισόδημα που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα είναι η 15η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
 (Παράταση: ΠΟΛ.1096/2011)

4. Φυσικά πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση η δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης
Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται:
α. Γεωργικό εισόδημα.
β. Εισόδημα από εκμίσθωση η δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης
Η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται για το οικονομικό έτος 2011
Μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011 ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ. και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.


(Παράταση: ΠΟΛ.1115/18-5-2011)
 
5. Ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα με Γ΄ κατηγ. βιβλία

Όταν μεταξύ των εισοδημάτων περιλαμβάνονται κέρδη:
α. Από ατομική επιχείρηση και τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και η διαχειριστική χρήση λήγει τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010.
β. Από ελευθέριο επάγγελμα όταν τηρούνται βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και η διαχειριστική χρήση λήγει τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010.

Για το οικονομικό έτος 2011

Υποβολή ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω φυσικά πρόσωπα είναι η 15η Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. 
(Παράταση: ΠΟΛ.1115/18-5-2011)
 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Δήλωση στοιχείων ακινήτων
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται μία φορά, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση.

Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης του υπόχρεου την 1η Ιανουαρίου, υποβάλλεται δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.

Από το έτος 2011 και για κάθε επόμενο, τα φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, με αρχή το ψηφίο 1 και ολοκλήρωση μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου του οικείου έτους.

Η δήλωση υποβάλλεται ως εξής:

Για το οικονομικό έτος 2011
 - Η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όταν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά για τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.

- Για τα νομικά πρόσωπα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι 30 Ιουνίου 2011.
(Παράταση: ΠΟΛ. 1022 / 3-2-2011)
 

2. Οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Υποβάλλεται για τις αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών για τις οποίες ενεργήθηκε παρακράτηση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Κατά τη σύνταξη της οριστικής δήλωσης οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2238/94 για το συνολικό ποσό των αμοιβών κάθε δικαιούχου.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι :
μέχρι 15 Ιουνίου 2011
(ΠΟΛ.1021/2010, ΠΟΛ.1033/2006ΠΟΛ.1034/2006 και ΠΟΛ.1121/2010)
(Παράταση: Με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών)

3. Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α.
Το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται από υποκείμενους οι δηλώσεις των οποίων υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του N.3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 79 του N.3842/2010, εφόσον επιλέγουν να φορολογηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και εφόσον προκύπτουν διαφορές αυτοελέγχου ή/και διαφορές μετακύλισης.
Το «Ειδικό Σημείωμα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε τρία αντίτυπα, το ένα εκ των οποίων επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον υποκείμενο ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, ως αντίγραφο.
Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2010, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποκείμενου και ολοκληρώνεται εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών, ως εξής:
ΑΦΜ (Τελ. Ψηφίο)
1, 2
Μέχρι 20 Ιουνίου 2011
3, 4
Μέχρι 21 Ιουνίου 2011
5, 6
Μέχρι 22 Ιουνίου 2011
7, 8
Μέχρι 23 Ιουνίου 2011
9, 0
Μέχρι 24 Ιουνίου 2011
Εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε ή λήγει εντός του 2011, η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» πραγματοποιείται με την τελευταία κατά περίπτωση δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ή Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: