ΕΡΤ

Πώς θα υποβληθούν ηλεκτρονικά οι φορολογικές δηλώσεις Ε1 και Ε9

HΛEKTPONIKA και μέσω των ΚΕΠ μπορούν να υποβάλλονται οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1 όπως επίσης και οι δηλώσεις Ε9. Eπίσης είναι δυνατόν να υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ και οι προσκομιζόμενες σ'Α αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή μαγνητική μορφή δηλώσεις. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ειδικά στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών - Πειραιώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι και 5 εγγραφές ακινήτων στη δήλωση Ε9.


Προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι - φυσικά πρόσωπα για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε χθες ότι έχουν τεθεί σε παραγωγική λειτουργία:

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3) οικονομικού έτους 2009.

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2009.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή «Ε1Ε2Ε3» και «Ε9» αντίστοιχα.

Για τη χρήση των υπηρεσιών είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - «Εγγραφή νέου χρήστη».
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης κωδικών μέχρι την παραλαβή των κωδικών.
Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της δήλωσης Ε9 είναι, από το προηγούμενο έτος, ανεξάρτητη από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 και αντίστροφα.
Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος προσφέρονται στους πολίτες ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων:

• Γίνεται εκτεταμένος έλεγχος λαθών κατά την υποβολή της δήλωσης, με αποτέλεσμα τον μηδενισμό της πιθανότητας να μην εκκαθαρισθεί.
• Ο πολίτης ενημερώνεται αμέσως για το πιστωτικό ή χρεωστικό ποσό φόρου και, κυρίως, εκτυπώνει εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πιστοποιητικό. Σημειώνεται ότι η επιστροφή ή εξόφληση του ποσού γίνεται μετά την αποστολή του εκκαθαριστικού σημειώματος που ο πολίτης λαμβάνει ταχυδρομικώς σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων, η οποία απευθύνεται σε όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση ακινήτων που έγιναν εντός του έτους 2008 καθώς και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση, εξασφαλίζει πλέον πιο εμπεριστατωμένους ελέγχους προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι λανθασμένες καταχωρήσεις κατά τη συμπλήρωση.
Συγκεκριμένα προστέθηκαν:

- Περισσότεροι έλεγχοι όσον αφορά τις επιτρεπτές τιμές ανά στήλη των πινάκων 1 και 2.
- Δεσμευτικά πεδία ανά κατηγορία ακινήτου.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων πρέπει να συμπληρώσουν προηγουμένως τη δήλωσή τους είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της ΓΓΠΣ (το οποίο μπορούν να βρουν στην ενότητα «Ελεύθερα Προγράμματα της ΓΓΠΣ για τους χρήστες» της πρώτης σελίδας του δικτυακού τόπου www.gsis.gr) είτε με χρήση δικού τους προγράμματος (που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του σχήματος XML και βρίσκεται στην ίδια ενότητα). Σημειώνεται ότι για το έτος 2009 υπάρχουν δύο εκδόσεις του προγράμματος της ΓΓΠΣ:
Η έκδοση σε περιβάλλον Windows (περίπου 4 ΜΒ), η οποία περιέχει και το πλήρες ευρετήριο νομών, δήμων και οδών.
Η έκδοση σε Java (περίπου 4,8 ΜΒ), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από χρήστες όλων των λειτουργικών συστημάτων (Linux, MacOSX αλλά και Windows). Η έκδοση αυτή δεν περιέχει το ευρετήριο δήμων και οδών αλλά ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει μόνος του τις αντίστοιχες πληροφορίες.
Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μέσω των ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1048/6-3-2003.
Αντίστοιχα, οι δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβάλλονται επίσης και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ'Α αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή μαγνητική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΔΠ/Ε/1000/2005 (ΦΕΚ 692/Β/2005) απόφαση. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ειδικά στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας Αθηνών - Πειραιώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για μέχρι και πέντε εγγραφές ακινήτων στη δήλωση Ε9.
ΠPΩTA θα πρέπει να καταχωρούνται τα έντυπα Ε3 και Ε2 (όταν βεβαίως απαιτούνται) και κατόπιν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) στην περίπτωση κατά την οποία η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, ενώ η σειρά καταχώρισης των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε3 και Ε2 θα επιλέγεται από τον φορολογούμενο. Παράλληλα και εφέτος προβλέπεται ένας διψήφιος αριθμός συνοδευτικών εντύπων και δικαιολογητικών ανά περίπτωση.
Αυτό αναφέρεται σε απόφαση του Yπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ. 1041/2009) αναφορικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2009, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

Εξπρές 28/03/09