ΕΡΤ

Αυτοπεραίωση για 700.000 επιχειρήσεις - επαγγελματίες

Υπό τη «δαμόκλειο σπάθη» του φορολογικού ελέγχου περίπου 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» για να κλείσουν τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και για τη χρήση του 2008, υποβάλλοντας το νέο έντυπο Ε3 μαζί με τη φορολογική τους δήλωση τη άνοιξη. Το υπουργείο Οικονομικών θα εφαρμόσει και φέτος για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ και τους ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ τη διαδικασία της «περαίωσης χωρίς έλεγχο».

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, οι υπαγόμενοι επιτηδευματίες απαλλάσσονται από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους, αρκεί να προσδιορίσουν οι ίδιοι τα καθαρά κέρδη του 2008 όχι μόνο λογιστικά, με αφαίρεση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδά τους, αλλά και εξωλογιστικά, δηλαδή με πολλαπλασιασμό των ακαθάριστων εσόδων επί τον μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους της ασκούμενης δραστηριότητας.

Τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν λογιστικά θα συγκριθούν με αυτά που προκύπτουν εξωλογιστικά. Εφόσον τα λογιστικώς προσδιορισθέντα κέρδη είναι μεγαλύτερα από τα εξωλογιστικώς προσδιορισθέντα, οι φορολογικές εκκρεμότητες θα περαιώνονται αυτόματα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Εάν τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν εξωλογιστικά είναι μεγαλύτερα από τα λογιστικώς προσδιορισθέντα, θα πρέπει να καταβληθεί ο επιπλέον φόρος εισοδήματος, που προκύπτει με βάση τα μεγαλύτερα αυτά κέρδη, για να περαιωθεί η υπόθεση με αυτόματο τρόπο. Ειδικά για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών η περαίωση γίνεται βάσει ειδικού μαθηματικού τύπου. Ειδικότερα:

Τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης επαναπροσδιορίζονται με τον ΜΣΚΚ.

Τα αναπροσαρμοσμένα ακαθάριστα έσοδα εμπορικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων προκύπτουν από το άθροισμα του κόστους των πωληθέντων, των εξόδων και των δαπανών της διαχειριστικής περιόδου (συμπεριλαμβάνονται και οι αποσβέσεις), καθώς και τα μικτά κέρδη (ίσο με το γινόμενο του κόστους πωληθέντων και του Συντελεστή Μικτού Κέρδους).

Υπολογισμός
Εάν τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από αυτά που προκύπτουν με τον ειδικό τύπο τότε για τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών λαμβάνονται υπόψη τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, ενώ εάν είναι μικρότερα, λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα της αυτοπεραίωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι υπόχρεοι οφείλουν να καταβάλουν και επιπλέον ΦΠΑ για να περαιώσουν αυτόματα όλες τις φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Το έντυπο Ε3, που θα υποβληθεί και φέτος από όλους τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, περιλαμβάνει στην τρίτη σελίδα του τον πίνακα Ι’, τον οποίο θα κληθούν να συμπληρώσουν όσοι δικαιούνται και επιθυμούν την «αυτοπεραίωση».

Ποιοι υπάγονται
Επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής με τζίρο έως και 300.000 ευρώ

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ακαθάριστα έσοδα έως 150.000 ευρώ

Ελεύθεροι επαγγελματίες με αμοιβές έως 150.000 ευρώ

Μεικτές επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις έως 300.000 ευρώ και από την παροχή υπηρεσιών έως και 150.000 ευρώ

Οσοι νόμιμα δεν τηρούν βιβλία

Ποιοι εξαιρούνται
Επιχειρήσεις που βαρύνονται με παραβάσεις του Κ.Β.Σ.

Οσοι υποβάλλουν δηλώσεις εκπρόθεσμα ή είναι ανακριβείς

Οσοι έχουν κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία που δεν έχουν ελεγχθεί

Οσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις που έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου

Γεωργικές και τεχνικές επιχειρήσεις

Οσοι δεν τήρησαν βιβλία αν και είχαν σχετική υποχρέωση

Απορίες & λύσεις
Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε9 σε περίπτωση γάμου;

Εάν και οι δύο σύζυγοι είχαν υποβάλει χωριστά το Ε9 το προηγούμενο έτος, τότε θα υποβάλουν το έντυπο Ε9 στο οποίο θα αναγράψουν τους Αριθμούς Φορολογικών Μητρώων και των δύο συζύγων και στις «σημειώσεις φορολογουμένου», θα αναφέρουν τις Δ.Ο.Υ που είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα Ε9, χωρίς να αναγράψουν ξανά τα ακίνητα, διαγραμμίζοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «μεταβολή».

Εάν η σύζυγος δεν είχε υποβάλει το Ε9 το προηγούμενο έτος, τότε θα υποβληθεί το Ε9 στο οποίο θα αναγραφούν τα ακίνητα της συζύγου εφόσον υπάρχουν ως νέα, διαγραμμίζοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «μεταβολή».

Εάν ο σύζυγος δεν είχε υποβάλει Ε9 το προηγούμενο έτος, ενώ η σύζυγος είχε υποβάλει θα υποβληθεί το Ε9 στο οποίο θα αναγραφούν μόνο τα ακίνητα του συζύγου, εφόσον υπάρχουν, ως νέα, καθώς και τα λοιπά στοιχεία (ΑΦΜ κτλ.) και στις «σημειώσεις φορολογουμένου» η σύζυγος θα αναγράψει σε ποια Δ.Ο.Υ υπέβαλε το προηγούμενο Ε9, διαγραμμίζοντας το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «αρχική»..

Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε9 σε περίπτωση διαζυγίου;

Στην περίπτωση διαζυγίου, το έντυπο Ε9 υποβάλλεται από το σύζυγο και αναγράφεται, στην πρώτη σελίδα του εντύπου, η σύζυγος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «Σχέση με τον υπόχρεο-Σύζυγος» και «Μεταβολή Σχέσης-Διαγραφή-Άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφούν τα στοιχεία των ακινήτων της συζύγου και κανένα άλλο ακίνητο που είχε αναγραφεί στη δήλωση Ε9 έτους 2005 διότι δεν υπάρχει μεταβολή ακινήτων.

Η σύζυγος δεν θα υποβάλει νέο έντυπο Ε9 (εκτός αν υπάρχουν μεταβολές).

Σε ποιο εισόδημα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος;

Στο ακαθάριστο ποσό από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, με συντελεστή 1,5%. Για κατοικίες με επιφάνεια πάνω από 300 τ.μ. η καθεμιά ο συντελεστής γίνεται 3%.

Πηγή: Ημερησία