ΕΡΤ

Δεύτερη ευκαιρία για την περαίωση δίνει η Εφορία

Λιγότερες από 10 ημέρες έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες για να κλείσουν χωρίς έλεγχο τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις της περιόδου 2000 - 2006. Μόλις χθες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος που προβλέπει την παράταση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009 της ρύθμισης της περαίωσης και το υπουργείο Οικονομικών απέστειλε στις εφορίες τη διευκρινιστική εγκύκλιο ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο μιας νέας παράτασης. Μάλιστα, το υπουργείο προκειμένου να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα από τη ρύθμιση δίνει δεύτερη ευκαιρία στους φορολογούμενους που έχουν λάβει το σημείωμα της περαίωσης αλλά δεν το αποδέχθηκαν, να κλείσουν τώρα τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις τους.
Σε όσους δεν περαιώθηκαν, η εφορία θα αποστείλει ειδική πρόσκληση με την οποία θα τους καλεί εντός 10 ημερών να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ. για να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Επίσης από σήμερα οι Δ.Ο.Υ. θα αρχίσουν να κοινοποιούν στους επιτηδευματίες τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περαίωσης και ο υφυπουργός Οικονομίας, Α. Μπέζας, ζήτησε την πλήρη ενεργοποίηση των εφοριακών. Οπως ορίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου:

1. Στη ρύθμιση περαίωσης υπάγονται υποθέσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ.

2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. σε ενδιάμεση χρήση, της ρύθμισης εξαιρείται η συγκεκριμένη χρήση και οι επόμενες αυτής.

3. Υπάγεται στην περαίωση υπόθεση για την οποία σε μία ή περισσότερες χρήσεις δεν έχουν υποβληθεί εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α., αλλά έχουν υποβληθεί μέχρι και 30/9/08 όλες οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των χρήσεων αυτών.

4. Εάν δεν έχει υποβληθεί αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. αλλά έχει διενεργηθεί έλεγχος και τα φύλλα ελέγχου έχουν κοινοποιηθεί μέχρι την 16/2/2009, η υπόθεση αυτή δεν εξαιρείται και μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση.

5. Στο 12% ο συντελεστής λογιστικών διαφορών για τους εμπόρους πετρελαίου θέρμανσης διανομής κατ΄ οίκον.

6. Στα 600 ευρώ ο ελάχιστος φόρος για πρατήρια χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας ή εμπόρους προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς.

7. Τα ποσά της απόκρυψης φορολογητέας ύλης προσαυξάνουν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα του οικονομικού έτους που αφορούν και περαιτέρω ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου προσαυξάνεται.

8. Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου περαιώνονται με αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 20 Φεβρουαρίου.

9. Η έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων περαίωσης και κοινοποίησή τους στους φορολογούμενους λήγει στις 27/2/2009.

10. Σήμερα αναμένεται να «ανοίξει» η ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να εκτυπώσουν το απογραφικό δελτίο ? μηχανογραφημένο εκκαθαριστικό σημείωμα για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεών τους.

11. Υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν ή υποβλήθηκαν τα εκκαθαριστικά, για τις οποίες εκκρεμεί ενδεχομένως ακόμη η διαδικασία περαίωσης, περαιώνονται μέχρι 27 Φεβρουαρίου.

12. Υποθέσεις επιτηδευματιών για τις οποίες εκδόθηκαν μέχρι 31/12/2008 τα εκκαθαριστικά τα οποία και κοινοποιήθηκαν περαιτέρω αλλά τελικά δεν επήλθε περαίωση περαιώνονται το αργότερο μέχρι 27/2/2009.

13. Για τα εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν μεν μέχρι την 31/12/2008 αλλά κατά την 16/2/2009 εκκρεμούσε ακόμη η αποδοχή τους ισχύει η 10ήμερη προθεσμία.

14. Εξαιρούνται της ρύθμισης οι επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε πραγματική λειτουργία, δηλαδή αυτές που δεν απέκτησαν έσοδα από τη δραστηριότητά τους στις υπαγόμενες στη ρύθμιση διαχειριστικές περιόδους.

15. Σε περιπτώσεις εκκρεμών αιτημάτων επιστροφής Φ.Π.Α., η διαδικασία επιστροφής προηγείται της περαίωσης της υπόθεσης.

Ελάχιστος φόρος περαίωσης
- Eπιχειρήσεις με βιβλία A' κατηγορίας του KBΣ 200 ευρώ/χρήση

- Eπιχειρήσεις με βιβλία B' κατηγορίας του KBΣ 500 ευρώ/χρήση

- Eπιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του KBΣ 600 ευρώ/χρήση


Πληρωμή φόρου
- Oφειλές μέχρι 25.000 ευρώ καταβάλλονται σε 6, ίσες μηνιαίες δόσεις. Eλάχιστο ποσό δόσης 500 ευρώ.

- Oφειλές από 25.000 ευρώ-60.000 ευρώ, εξοφλούνται σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις.

- Oφειλές άνω των 60.000 ευρώ καταβάλλονται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Mε την πρώτη δόση καταβάλλεται το 20% του φόρου ως προκαταβολή.

Απορίες & λύσεις
Η γυναίκα μου πριν παντρευτούμε ήταν σε άλλη εφορία (λόγω διεύθυνσης του πατρικού της). Τι πρέπει να κάνει τώρα; Πρέπει να δηλώσει ότι θα κάνουμε κοινή φορολογική δήλωση; Επίσης μπορώ να δηλώσω σε μένα την ιδιωτική της ασφάλεια ,αφού λόγω χαμηλού της εισοδήματος δεν ωφελείται;

Οι έγγαμοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Πριν από την υποβολή της δήλωσής σας η σύζυγος θα πρέπει να περάσει από το Μητρώο της ΔΟΥ στην οποία ανήκει ο σύζυγος και να δηλώσει τη νέα διεύθυνση κατοικίας και την αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση (γάμος). Η δαπάνη που κατέβαλε η σύζυγος για ασφάλεια ζωής ή προσωπικών ατυχημάτων ή ασθενείας αναγράφεται στον δικό της κωδικό 074 του εντύπου Ε1. Το ποσό της έκπτωσης μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός.

Το 2008 απέκτησα με γονική παροχή διαμέρισμα 70 τ.μ.. Μπορώ να το δηλώσω στο έντυπο Ε9 μόνο μέσω Internet ή πρέπει να υποβάλω χειρόγραφο Ε9 στην εφορία που ανήκω;

Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 υποβληθεί ηλεκτρονικά, τότε και το Ε9 θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά. Διαφορετικά το Ε9 υποβάλλεται ή ταχυδρομείται στη ΔΟΥ μαζί με τη φορολογική δήλωση.

Πότε γίνεται φορολόγηση με τα τεκμήρια;
Φορολόγηση με τα τεκμήρια γίνεται όταν το συνολικό καθαρό εισόδημα που δηλώνεται από το φορολογούμενο και τα μέλη της οικογένειάς του που τον βαρύνουν, είναι μικρότερο από το τεκμαρτό (υποθετικό) εισόδημα που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.


Ποια ακίνητα καταχωρίζονται στο έντυπο Ε2;
Στο έντυπο αυτό υπάρχει υποχρέωση να καταχωρισθούν όλα τα οικοδομημένα ακίνητα, ανεξάρτητα αν αποκτά κανείς εισοδήματα από αυτά ή όχι. Αν κάποιο από τα ακίνητα ήταν κενό όλο το 2007 πρέπει να περιληφθεί και αυτό στο έντυπο γράφοντας στη στήλη των στοιχείων του ενοικιαστή τη λέξη «ΚΕΝΟ». Από τα υπόλοιπα ακίνητα που δεν είναι οικοδομημένα θα πρέπει να περιληφθούν μόνον εκείνα τα οποία είναι μισθωμένα.


17/2/2009
Πηγή: Ημερησία