ΕΡΤ

Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα, 2 Απριλίου 2009

Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1036178/153/0013

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ. 1046

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.


Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ


Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΘΕΜΑ: Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312Α΄/27-12-2005).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών να καθορίζει κατ΄ έτος τον τύπο και το περιεχόμενο, καθώς και τον τρόπο και τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

3. Την 1019381/67/0013/ΠΟΛ. 1019/16-2-2009 (ΦΕΚ Β΄ 368) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2009, δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή και ημερομηνίες υποβολής της»

4. Την 1023525/377/Α0012/27-2-2009 (ΦΕΚ Β΄ 440) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 καθώς και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2009 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων»

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1666/ΔΙΟΕ89/16-1-2009 (ΦΕΚ Β΄40) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2009 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω ειδικού δικτύου (σύστημα TAXISnet).

Η πιστοποίηση στο σύστημα TAXISnet, πραγματοποιείται μετά από αίτηση - εγγραφή, από όπου λαμβάνεται όνομα και κωδικός χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του.

Στις περιπτώσεις που το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα TAXISnet, η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων του έτους 2009, πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών που ήδη διαθέτει.


Άρθρο 2

Ως ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων ορίζονται εκείνες της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - φυσικό ή νομικό πρόσωπο μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.

Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρισης και η ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της, αποτελούν την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.


Άρθρο 3

Τα γενικότερα ζητήματα μεταβολής προσωπικών στοιχείων, αναστολής πιστοποίησης, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ελέγχου, καθορίζονται με την 1014179/258/Α0012/ΠΟΛ. 1036/12-2-2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.


Άρθρο 4

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Αντώνιος Μπέζας