ΕΡΤ

Λογιστικές - Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας στον λογιστικό και φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και των ατόμων. Με γνώμονα τη μακρόχρονη πείρα και την εξειδίκευσή μας, εργαζόμαστε σκληρά για να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης. Η ομάδα των στελεχών μας διαρκώς μελετά και αναπτύσσει ολοκληρωμένες στρατηγικές για ένα φορολογικό σχεδιασμό με ουσιαστική απόδοση, στα πλαίσια της εκάστοτε επιχειρηματικής βάσης, και προτείνει συγκεκριμένο πλάνο - σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο - για τη φορολογία επιχειρήσεων, κερδών, εισοδήματος, περιουσίας αλλά και διεθνών δραστηριοτήτων. Το φορολογικό πλάνο κάθε πελάτη μας έρχεται ως αποτέλεσμα της βαθιάς γνώσης της επιχείρησης, του περιβάλλοντος αλλά και των συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων και αναγκών. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες και συνοδεύεται από ποιοτικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του. Οι λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:
- Οργάνωση και εποπτεία μηχανογραφημένου λογιστηρίου
- Τήρηση βιβλίων (όλων των κατηγοριών) και φορολογικών υποχρεώσεων
- Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
- Ολοκληρωμένο φορολογικό σχεδιασμό
- Κοστολόγηση
Ειδικά θέματα Στόχος μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα δραστηριότητας του πελάτη και η ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός σχεδιασμού με γνώμονα την μειωμένη φορολογική υποχρέωση και την αυξημένη επιχειρηματική αξία.