ΕΡΤ

--- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ---

Α. Λογιστικά
» Τήρηση - Ενημέρωση
Οργάνωση του λογιστηρίου της επιχείρησης καθώς επίσης όλων των λογιστικών διαδικασιών.
Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων Α', Β' και Γ' κατηγορίας όλων των νομικών μορφών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Κ/Ξ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, )
Ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης καθώς και ενημέρωση για κάθε νέο φορολογικό μέτρο.
» Φ.Π.Α.
Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.
» Κ.Β.Σ.
Σύνταξη συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων πελατών & προμηθευτών και άμεση υποβολή στην Δ.Ο.Υ. ή μέσω διαδικτύου.
Β. Φορολογικά
» Φορολογία Εισοδήματος
Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων.
Δηλώσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).
Υπολογισμός και Εκκαθάριση του φόρου.
Περιοδικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
Εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
Γ. Εργατικά
» Μισθοδοσία
Υπολογισμός Μισθοδοσίας.
Υπολογισμός Επιδομάτων, αδειών και αποδοχών απόλυσης.
Έκδοση αποδείξεων πληρωμής των εργαζομένων.
Έκδοση βεβαιώσεων φόρου και συγκεντρωτικών τέλους έτους.
Υποβολή καταστάσεων ωρών και όρων συμβάσεως εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας.
Ασφαλιστικές διαφορές.
Βεβαιώσεις Εργοδότη.
Δημιουργία και υποβολή Α.Π.Δ. στο Ι.Κ.Α. ή μέσω διαδικτύου.
Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας.
Παροχή συμβουλών σε θέματα μισθοδοσίας.
Δ. Άλλες Υπηρεσίες
» Δ.Ο.Υ
Μετατροπές, συστάσεις, Συγχωνεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
Λύσεις και εκκαθαρίσεις εταιριών.
Θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων.
Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.
Υποστήριξη ενώπιον Δ.Ο.Υ.
Πληρωμές.
» Λοιπές Υπηρεσίες & Οργανισμοί
Επιδοτήσεις για νέες θέσεις εργασίας και επιδοτήσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Δ.).