ΕΡΤ

Εφορία: Σαφάρι για έλεγχο καταναλωτών και επιχειρήσεων

Στο δρόμο βγαίνουν από την 1η Ιουλίου τα ειδικά συνεργεία ελέγχου των εφοριών. Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας Αντ. Μπέζα τα συνεργεία συγκροτούνται σε 9 νόμους Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Ευβοίας, Χαλκιδικής, Κερκύρας, Κεφαλληνίας και Πρέβεζας.

Έμφαση δίνεται στην απόδοση του ΦΠΑ και την έκδοση αποδείξεων από τους επιτηδευματίες.

Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

Β. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Έργο των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου είναι η διενέργεια προληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), του Ν. 2238/1994 και του Ν. 2859/2000.

2. Στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα μετέχουν εφοριακοί υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Ως Συντονιστές Επόπτες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου ή Αναπληρωτές των σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, ορίζονται Οικονομικοί Επιθεωρητές, Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Προϊστάμενοι Δ.Ο.Υ., Υποδιευθυντές Δ.Ο.Υ. και Προϊστάμενοι Τμημάτων Δ.Ο.Υ.

4. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα ενημερώνονται με ευθύνη του Συντονιστή - Επόπτη κάθε συνεργείου και θα είναι στη διάθεσή του για τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του Συντονιστή - Επόπτη του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου από επιμέρους διμελή ή τριμελή κατά την κρίση του Συντονιστή Επόπτη συνεργεία, τρεις φορές την εβδομάδα και σε ημέρες, ώρες και περιοχή που θα ορίζονται με την εντολή ελέγχου.
Κάθε εβδομάδα θα γίνεται ανασύνθεση των επιμέρους συνεργείων και εναλλαγή των συμμετεχόντων σ’ αυτά υπαλλήλων .

5. Οι έλεγχοι διενεργούνται με την άμεση εποπτεία και παρακολούθηση των Συντονιστών - Εποπτών ή των Αναπληρωτών τους , οι οποίοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό να βρίσκονται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου κατά την έναρξη και τη λήξη του ελέγχου και να επιθεωρούν τους διενεργούμενους ελέγχους σ’ όλη τη διάρκειά τους με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο, ακόμη και επιτοπίως στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Με μέριμνα των Συντονιστών - Εποπτών τα συνολικά μηνιαία αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τα επί μέρους Συνεργεία Ελέγχου θα αποστέλλονται στη Δ/νση Ελέγχου μέχρι την 5η ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα, με την καταχώρησή τους στην ειδική φόρμα παρακολούθησης αποτελεσμάτων ελέγχου των συνεργείων, που θα βρίσκεται στο site της Δ/νσης Ελέγχου http://10.16.59.100 στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου.

6. Η ευθύνη του συντονισμού, των διαδικασιών, του χρόνου και του τρόπου λειτουργίας των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου ανατίθεται στη Δ/νση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Τα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών, θα συντάσσουν Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) εις τριπλούν, το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη του κάθε συνεργείου (υπογραφή και ονοματεπώνυμο υποχρεωτικά) και θα επιδίδεται στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης, ο οποίος θα υπογράφει για την παραλαβή του.

8. Τα επιμέρους συνεργεία, για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών, θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου, εις τριπλούν, οι οποίες θα υπογράφονται από τους υπαλλήλους και θα θεωρούνται από το Συντονιστή ? Επόπτη. Τα δύο αντίτυπα των εκθέσεων αυτών θα διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του επιτηδευματία και το τρίτο θα παραμένει στο αρχείο του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου που θα διαφυλάσσεται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου.

9. Οι ιδιώτες συναλλασσόμενοι με τους επιτηδευματίες επιδεικνύουν τα φορολογικά στοιχεία της συναλλαγής και συνεργάζονται με τα συνεργεία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου .

10. Τα πρωτότυπα των εντολών ελέγχου που εκδίδονται και παραδίδονται από τους Συντονιστές - Επόπτες προς τα επιμέρους συνεργεία επιστρέφονται σ’ αυτούς μετά το πέρας των ελέγχων με ευθύνη του Προϊσταμένου του κάθε επιμέρους συνεργείου.

11. Τα καταστήματα των Δ.Ο.Υ., τα οποία ορίζονται ως έδρες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, θα βρίσκονται ανοικτά κατά τις ημέρες και ώρες του ελέγχου για την εξυπηρέτηση των συνεργείων, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.

12. Οι Συντονιστές - Επόπτες ή οι Αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών καθώς και οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση της απόφασης αυτής δικαιούνται αποζημίωσης, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εκκαθαριστές της αποζημίωσης των ανωτέρω δικαιούχων ορίζονται οι Συντονιστές - Επόπτες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου.

13. Η πληρωμή των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 23120 και ΚΑΕ 0519 του οικονομικού έτους 2009.

Γ. Για τους παραπάνω ελέγχους συγκροτούνται τα ακόλουθα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, που λειτουργούν μέσα στα όρια των χωρικών αρμοδιοτήτων των παρακάτω Δ.Ο.Υ. και διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε όλους τους επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και νομικής μορφής.

Τα συγκροτούμενα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου έχουν ως εξής:

1. Στο νομό Αττικής
α ) Πρώτο (1ο ) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : A’ Αθηνών (Α’, Β,’ Γ’), Δ’ Αθηνών (Δ’, Η’), ΙΑ’ Αθηνών, Ι’ Αθηνών, Ε’ Αθηνών (Ε’, Θ’), ΣΤ΄ Αθηνών (ΣΤ’, Ζ’), ΚΑ’ Αθηνών, ΚΒ΄ Αθηνών, ΙΣΤ΄ Αθηνών, ΙΘ’ Αθηνών, Κ’ Αθηνών, ΙΕ’ Αθηνών, ΙΓ’ Αθηνών, ΚΓ΄ Αθηνών, ΙΔ΄ Αθηνών και Γαλατσίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών (Δ’ ,Η’).

β) Δεύτερο (2ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : ΙΒ’ Αθηνών, ΙΖ’ Αθηνών, ΙΗ΄ Αθηνών, Βύρωνα, Ζωγράφου, Α΄ Καλλιθέας, Β΄ Καλλιθέας, Μοσχάτου, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Δάφνης και Ν. Σμύρνης. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών.

γ) Τρίτο (3ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Χολαργού, Κορωπίου, Παλλήνης, Λαυρίου, Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αγ. Στεφάνου και Ψυχικού. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Αγ. Παρασκευής.

δ) Τέταρτο (4ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Ιλίου, Πετρούπολης, Α΄ Περιστερίου, Β΄ Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Ελευσίνας και Μεγάρων. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου.

ε) Πέμπτο (5ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α΄ Πειραιά (Α’,Β’), Γ΄ Πειραιά, Δ΄ Πειραιά, Ε΄ Πειραιά, ΣΤ’ Πειραιά, Σαλαμίνας και Αίγινας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά.

2. Στο νομό Θεσσαλονίκης
α) Πρώτο (1ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α’ Θεσσαλονίκης, Β΄ Θεσσαλονίκης (Β’, Γ’), Ε΄ Θεσσαλονίκης, Ι΄ Θεσσαλονίκης, Ιωνίας, Αμπελοκήπων, Νεαπόλεως και Αγίου Αθανασίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Β’ Θεσσαλονίκης (Β’, Γ’).

β) Δεύτερο (2ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Δ΄ Θεσσαλονίκης, ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, Η΄ Θεσσαλονίκης, Θ΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Τούμπας, Καλαμαριάς και Λαγκαδά. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Δ’ Θεσσαλονίκης.

3. Στο νομό Αχαΐας
Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α’ Πατρών, Β’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αιγίου, Κάτω Αχαΐας, Καλαβρύτων, Κλειτορίας και Ακράτας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α’ Πατρών.

4. Στο νομό Ηρακλείου

Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. :Α’ Ηρακλείου, Β’ Ηρακλείου, Καστελίου Πεδιάδος, Τυμπακίου, Μοιρών, Λιμένα Χερσονήσου και Αρκαλοχωρίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α’ Ηρακλείου.

5. Στο νομό Ευβοίας
Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Χαλκίδας, Κύμης, Ιστιαίας, Λίμνης Ευβοίας και Καρύστου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας.

6. Στο Νομό Χαλκιδικής
Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ.: Πολυγύρου, Νέων Μουδανιών, Αρναίας και Κασσάνδρας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Πολυγύρου.

7. Στο νομό Κερκύρας
Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ. : Α΄ Κερκύρας και Β΄ Κερκύρας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Α’ Κέρκυρας.

8. Στο Νομό Κεφαλληνίας
Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ.: Αργοστολίου και Ληξουρίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

9. Στο Νομό Πρέβεζας
Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω Δ.Ο.Υ.: Πρέβεζας, Φιλιππιάδας, Φαναρίου και Πάργας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας.

Δ. Τα ονοματεπώνυμα των Συντονιστών - Εποπτών, των Αναπληρωτών αυτών, καθώς και των υπαλλήλων που θα μετέχουν στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα ορισθούν με νεώτερη απόφασή μας.

Ε. Η αριθμ.1096604/5032/ΔΕ-Β/12.10.2007 (ΦΕΚ 2030 Β’/16.10.07) Α.Υ.Ο.Ο. ΄΄Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων΄΄, όπως ισχύει, λήγει την 30/6/2009.

ΣΤ. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1/7/2009 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


12/6/2009
Πηγή: Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: